Co hrozí, jak postupovat a jakým způsobem zastavit trestní řízení, když zaviníte dopravní nehodu?

01.06.2022

Jaký je rozdíl mezi ublížením na zdraví a těžkým ublížení na zdraví? Co dělat, když jsem viníkem dopravní nehody? Jakým způsobem lze docílit zastavení trestního řízení? Jaká je právní pomoc řidičům v rámci trestní obhajoby? Jaké jsou případy autonehod se zraněním a zaviněním dopravní nehody a právních možností řešení?

Jaké případy nejčastěji řešíte v rámci ublížení na zdraví při dopravní nehodě?

Nejčastěji řešíme případy klientů, kteří se dostali do podobné situace poprvé v životě a neví, co jim hrozí a jak mají postupovat. Většina klientů také nikdy nejednala s policií nebo se soudy v postavení podezřelých, obviněných, či obžalovaných. První velká skupina jsou klienti obvinění ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. To se může přihodit každému, stačí na okamžik nedávat pozornost nebo přehlédnout jiného účastníka dopravní nehody.

Dojde-li při dopravní nehodě ke zranění, je běžný postup takový, že policie zadá vypracování znaleckého posudku ohledně vzniklého zranění. Cílem posudku je zjistit, zda vzniklé zranění představuje tzv. ublížení na zdraví nebo tzv. těžké ublížení na zdraví. Uvedené rozlišení má pak vliv na to, zda nehodu vyšetřovat jako trestný čin ublížení nebo zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

Rozdíl je v závažnosti zranění. Ublížení na zdraví je porucha na zdraví trvající alespoň sedm dní, zatímco těžké ublížení na zdraví představuje poruchu na zdraví trvající delší dobu - alespoň 6 týdnů anebo jinou závažnou poruchu zdraví. Nikoliv každá oděrka nebo pohmožděnina znamená, že nehoda bude vyšetřována jako trestný čin.

Dále policie zadá zpravidla posudek ohledně průběhu nehody, jehož cílem je zjistit, kdo nehodu zavinil. Pokud posudek vyjde tak, že viníkem je určitá osoba, zahajuje policie tzv. trestní stíhání této osoby, čímž je zahájena tzv. vyšetřovací fáze.

Druhá velká skupina jsou klienti, kteří byli přistiženi při řízení pod vlivem alkoholu.

Jsem viník autonehody se zraněním. Jak mám postupovat?

Doporučuji bez zbytečného odkladu nahlásit nehodu na pojišťovnu, kde máte sjednáno povinné ručení a vyžádat si potvrzení o nahlášení této nehody. Dále lze doporučit kontaktování poškozených, ideálně písemně formou omluvného dopisu, a vyjádřit lítost nad nehodou a omluvit se, případně nabídnout i nějakou pomoc. Tento přístup viníků k následkům nehody velmi pomáhá při následné minimalizaci hrozících následků a ulehčuje podmíněné zastavování trestního stíhání. Dále lze jen doporučit kontaktovat advokáta zabývajícího se dopravními nehodami a dohodnout se na dalším postupu, aby došlo k minimalizaci dopadů na viníka nehody.

Jaký hrozí trest?

Tresty za trestné činy ukládá vždy soud. V případě, že případ dojde až před soud, může být uložen teoreticky podle okolností i trest odnětí svobody, přičemž je nutné dodat, že pokud zde nejsou nějaké závažné přitěžující okolnosti, jsou tyto tresty podmíněně odkládané na zkušební dobu.

Dále lze očekávat trest zákazu činnosti v podobě řízení motorových vozidel nebo peněžitou pokutu, případně jejich kombinaci. Výše a druhy trestů opět závisí na řadě okolností, jakož i na poměrech pachatele. Pro orientaci, trest zákazu činnosti lze očekávat ve výměře od 1 roku až do 3 let, a peněžitý trest i několik desítek tisíc korun.

Velice častou chybou, kterou viníci dopravních nehod dělají je, že byť se k zavinění dopravní nehody přiznají, zůstávají dále v řízení pasivní a ničeho, co by mohlo zmírnit hrozící tresty, do spisu nedokládají a nesnaží vést obhajobu. Vhodně vedenou obhajobou je přitom možné výrazně zvýšit pravděpodobnost, že hrozící trest bude minimalizován. V praxi se jedná především o možnost vyhnutí se trestu zákazu činnosti v podobě řízení motorových vozidel, což je pro řadu klientů životně důležité.

Ideální je vyhnout se rozhodnutí soudu úplně. Ještě v předsoudní fázi je možné docílit tzv. podmíněného zastavení trestního stíhání, o kterém rozhoduje státní zástupce. Trestní stíhání je tak zastaveno po zkušební dobu. Nevzniká žádný záznam v opisu z rejstříku trestů. Pokud bude viník ve zkušení době žít řádným životem, bude vydáno rozhodnutí o osvědčení se a věc bude vyřízena. O tento postup je potřeba aktivně usilovat a nebýt pasivní.

Jak se zkoumá zavinění dopravní nehody v praxi?

Většina našich klientů přichází s tím, že mají poměrně jasnou představu, že jsou viníky dopravní nehody. Typicky se jedná o zjevné nedodržení pravidel silničního provozu, což je následně příčinou nehody. Například nedání přednosti v jízdě, nedodržení dostatečného odstupu od jedoucího vozidla apod. Policie poté v rámci vyšetřování zadává znalecký posudek pro identifikaci viníka dopravní nehody, který je součástí spisového materiálu.

Počáteční názor klienta ohledně zavinění nehody je velmi důležitý, protože od toho se odvíjí způsob vedení obhajoby. Například pokud se klient nepovažuje za viníka dopravní nehody, nelze žádat o podmíněné zastavení trestního stíhání, neboť jednou z podmínek pro tento postup je přiznání viny.

Dopravní nehoda pod vlivem alkoholu. Jak se mění situace a výše trestu?

Zjištěná alkoholu nebo jiné omamné látky u řidiče při dopravní nehodě je okolností, která mění situaci zásadně v neprospěch řidiče. Předně je nutno poznamenat, že řízení pod vlivem alkoholu je trestný čin i tehdy, pokud k žádné nehodě nedojde a pokud zjištěná hladina alkoholu v krvi je nejméně 1,00 g/kg (1 promile).

Pokud dojde při takové nehodě ke zranění, je alkohol výrazně přitěžující okolností, kdy prakticky nelze dosáhnout podmíněného zastavení trestního řízení bez současného omezení na řidičském oprávnění.

Ohledně hrozícího trestu platí obdobná pravidla jako při nehodě bez vlivu alkoholu, jenom lze očekávat vyšší trest než při nehodě bez vlivu alkoholu. V případě řízení před soudem je také velmi složité vyhnout se trestu zákazu činnosti v podobě řízení motorových vozidel na určitou dobu.

Je vhodné připomenout, že v případě řízení po vlivem alkoholu pojišťovna uplatní proti viníkovi tzv. regres, tedy bude chtít uhradit vyplacenou náhradu škody poškozeným.

Kdy hrozí vězení za dopravní nehodu?

Trest odnětí svobody je vždy krajní trest, který by měl být ukládán až pokud jiné tresty nepřipadají do úvahy. Musí zde být nějaká velmi výrazná přitěžující okolnost nebo jejich kombinace. Například v důsledku nehody dojde k usmrcení nebo jinému velmi závažnému následku. Nebo byl viník pod vlivem drog a alkoholu, přičemž se nejednalo o první delikt. Opakované řízení bez řidičského oprávnění nebo přes uložený zákaz je také velmi přitěžující apod.

Pokud jsou v případu nějaké podobné přitěžující okolnosti, je nutné obhajobu zaměřit na jejich zmírnění, resp. vytvoření okolností polehčujících. Je nutné, ale dodat, že viník dopravní nehody, u kterého podobné přitěžující okolnosti nejsou, by z možnosti uložení trestu odnětí svobody neměl mít obavy.

Jaký vliv má omluvný dopis po autonehodě na trestní řízení?

Sepsání omluvného dopisu poškozeným dopravní nehodou lze jen doporučit. Pomáhá to při usilování o podmíněné zastavení trestního stíhání a také může zmírnit případný trest. Důležité je nezapomenout založit omluvný dopis a podací lístek do trestního spisu.

Co je podmíněné zastavení trestního stíhání?

Jedná se tzv. odklon od trestního řízení. Při splnění zákonných podmínek je možné dosáhnout toho, aby trestní řízení bylo podmíněně zastaveno po zkušební dobu. V případě, že se tak podaří v předsoudní fázi, o čemž rozhoduje státní zástupce, věc se nedostane před trestní soud. Nicméně podmíněného zastavení trestního stíhání lze dosáhnout i v řízení před soudem, ještě před nařízením jednání, anebo přímo na něm. Pozitivem tohoto postupu je, že nevznikne ani záznam v opisu z trestního rejstříku. O tento postup je potřeba aktivně usilovat a je potřeba splnit několik podmínek.

  1. je potřeba s tímto postupem souhlasit
  2. je potřeba se k zavinění nehody přiznat
  3. je potřeba nahradit škodu, anebo učinit opatření k její náhradě (např. řádným nahlášení u své pojišťovny)

V případě dopravních nehod je potřeba splnit ještě jednu z následujících podmínek. Která z nich to bude, je potřeba předjednat se státním zástupcem případně soudem:

  1. složení finanční částky do fondu obětí trestných činů (obvykle se tato částka pohybuje okolo jednoho čistého měsíčního příjmu)
  2. závazek zdržet se řízení motorových vozidel po stanovenou dobu (de facto zákaz řízení)

Nutno dodat, že na tento postup není právní nárok a závisí na konečném uvážení toho, kdo o podmíněném zastavení trestního stíhání rozhoduje. V každém případě ale musí být splněny výše uvedené podmínky.