Co je invalidní důchod dle stupně invalidity?

15.02.2021

I při výpočtu invalidního důchodu je zastoupen prvek solidarity a občané s nižšími příjmy mají vyšší náhradový poměr při výpočtu invalidního důchodu. Jak ovlivňují příjmy měsíční částku invalidního důchodu? A jak přiznaný stupeň invalidity?

Jak se invalidní důchod počítá?

Základními vstupními údaji pro výpočet invalidního důchodu jsou získaná doba pojištění v celých ukončených letech, osobní vyměřovací základ a přiznaný stupeň invalidity. Do doby pojištění se započítává nejenom získaná doba pojištění před vznikem invalidity, ale i tzv. dopočtená doba pojištění, tj. doba pojištění do důchodového věku bezdětné ženy narozené ve stejném roce. Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě od roku 1986 do vzniku invalidity, přičemž se hodnotí pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění.

Jak se projevuje solidarita?

Každý invalidní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra všech invalidních důchodů je stejně vysoká. Bez ohledu na průběh pojištění či životní situaci činí základní výměra všech důchodů v Česku v letošním roce 3 490 Kč. Při výpočtu procentní výměry důchodu potom dochází k redukci osobního vyměřovacího základu, když do částky 15 328 Kč se sice započítává ze 100 %, ale v druhé redukční hranici (od 15 328 Kč do 139 340 Kč) se započítává jen z 26 %. I při výpočtu invalidního důchodu tedy platí, že náhradový poměr mají vyšší občané s nižšími příjmy. Rovněž při výpočtu invalidního důchodu platí, že čím nižší stupeň invalidity, tím výhodnější výpočet pro lidi s nižšími příjmy.

Praktický výpočet

V přiložené tabulce máme vypočten invalidní důchod prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně u osobních vyměřovacích základů ve výši 15 000 Kč a 75 000 Kč. Ve všech případech získal žadatel o invalidní důchod dobu pojištění v rozsahu 44 let. Jak je z výpočtů v tabulce názorně vidět, tak občané s podprůměrnou mzdou mají značně vyšší náhradový poměr při odchodu do invalidního důchodu než lidé s vysokými příjmy. Výpočet je proveden dle výpočtové formule roku 2020.

U invalidního důchodu III. stupně činí náhradový poměr u osobního vyměřovacího základu 15 000 Kč a získané době pojištění v rozsahu 44 let dokonce 89,3 %, zatímco u osobního vyměřovacího základu ve výši 75 000 Kč jen 31,8 %.

Pokud budeme porovnávat vypočtené invalidní důchody v absolutní částce, potom u invalidního důchodu I. stupně dosahuje při osobním vyměřovacím základu 15 000 Kč 66,1 % (6 790 Kč: 10 276 Kč) invalidního důchodu I. stupně u osobního vyměřovacího základu ve výši 75 000 Kč, zatímco u invalidního důchodu III. stupně je to jen 56,1 % (13 390 Kč: 23 847 Kč).

Částečné invalidní důchody jsou nízké

Invalidní důchody prvního a druhého stupně jsou oproti invalidnímu důchodu třetího stupně citelně nízké. Zdravotní problémy pro přiznání invalidního důchodu třetího stupně přitom musí být již natolik závažné, že pracovní schopnost poklesla o 70 % a více. Při osobním vyměřovacím základu 75 000 Kč a získání doby pojištění v rozsahu 44 let nedosahují částečné invalidní důchody ani 14 000 Kč. S touto skutečností by měli občané s vyššími příjmy počítat ve svém vlastním finančním plánování. I při výpočtu invalidního důchodu platí, že prvek solidarity hraje výraznou roli a lidé a výpočet je výhodnější pro lidi s nižšími příjmy.