Co to je pojistka na blbost?

25.01.2021

V současnosti již zcela běžně používaný termín "Pojistka na blbost" zlidověl přenesením významu původního označení pro pojištění odpovědnosti za škody. Vznik možnosti tohoto typu pojištění vítají především zaměstnanci, respektive jejich zaměstnavatelé a rodiny s dětmi, které je těžké uhlídat.

Typy pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti má chránit jednotlivce nebo celé rodiny v případě zavinění škody při výkonu zaměstnání nebo v civilním životě.

1. Pojištění občanské odpovědnosti

Tento typ pojištění kryje škody pojistitele a všech členů domácnosti. Vztahuje se na škody způsobené vlastní činností, tak i na škody způsobené provozem majetku, včetně domácího mazlíčka.

Příklady:

 • vytopení sousedů
 • rozbité zboží v obchodě
 • škoda způsobená psem (včetně újmy na zdraví)
 • škoda způsobená třetí osobě při sportu
 • vysklení sousedova okna balónem

2. Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Zaměstnavatel má zákonné právo vyžadovat po zaměstnanci náhradu škody, způsobenou jeho zaviněním a to ve výši až 4,5 násobku jeho průměrné měsíční mzdy. Pojistka v mnohých případech kryje nejen následky majetkové škody nebo újmy na zdraví, ale i právní zastoupení.

Příklady:

 • chyby při zadávání zakázek vedoucí k velkým finančním ztrátám podniku
 • poškození zboží ve skladu
 • havárie se služebním vozem (náhrada spoluúčasti zaměstnavateli)
 • rozbitý služební notebook nebo mobilní telefon
 • neúmyslné poranění kolegy

3. Pojištění odpovědnosti podnikatele (Profesní pojištění)

Pojištění odpovědnosti podnikatele je pojištění, které kryje škody způsobené výkonem specifické profese. Toto pojištění je pro jisté profese dané zákonem a pro ostatní je v závislosti na výši rizika, které může vzniknout při výkonu povolání vyžadujícího určité odborné znalosti, přinejmenším zárukou klidného spaní.

Pro koho je pojištění povinné:

 • Lékaři (nesprávné stanovení diagnózy a následkem toho zhoršení stavu pacienta)
 • Advokáti
 • Notáři
 • Architekti
 • Auditoři atd.

Pro koho je pojištění vhodné:

 • Účetní
 • Tlumočníci
 • Projektanti
 • Soudní znalci atd.

4. Pojištění z vlastnictví nemovitosti

Sjednává se spolu s pojištěním nemovitosti, které je v případě zatížení hypotékou povinné, nebo samostatně.

Příklady:

 • Sníh, led a krytina spadlá ze střechy může někoho zranit nebo poškodit něčí automobil
 • Větev upadlá ze stromu může sousedům poškodit plot
 • Na zanedbaném chodníku, který přísluší k dané nemovitosti, se někdo může zranit

Podle průzkumu České asociace pojišťoven má pojištění odpovědnosti sjednáno jen něco málo přes třicet procent obyvatel a i přesto je ročně ohlášeno více než 35 tisíc pojistných událostí

 • Nejčastější škody:

 • vytopení sousedů
 • srážka cyklistů, lyžařů
 • rozbitá okna
 • újmy na zdraví způsobené domácím mazlíčkem
 • poškození zboží v obchodech, restauracích atd.
 • nehoda služebního automobilu
 • záměna paliva do služebního vozu

Výluky pojištění:

Výjimky, které se nevztahují na pojistné krytí, jsou uvedeny v každé pojistné smlouvě a liší se v závislosti na pojistných podmínkách každé pojišťovny. Obecně se ale jedná o následující:

 • pojištění nelze aplikovat na škodu způsobenou v rámci rodiny
 • úmyslné zavinění
 • územní platnost - omezení platnosti pojištění na Českou republiku
 • škody vzniklé pod vlivem alkoholu a drog

Každá pojišťovna má své vlastní podmínky, které si pojistník musí důkladně prostudovat v pojistné smlouvě. Pojištění odpovědnosti se ale finančně vyplatí, roční částka za ochranu se pohybuje kolem 500 Kč.