Co znamená stanovení investiční strategie a cílů?

18.01.2023

Investování je jedním z nejlepších způsobů, jak dlouhodobě zhodnotit své peníze a dosáhnout svých finančních cílů. Neměli byste však k němu přistupovat s očekáváním rychlého zbohatnutí. Historie ukazuje, že nejspolehlivějším způsobem vytváření bohatství je dlouhodobý investiční přístup, ideálně v kombinaci s pravidelnou investiční strategií.

Co je investiční strategie?

Investiční strategie řídí rozhodnutí investora na základě strategických cílů, tolerance rizik a budoucích potřeb kapitálu. Některé investiční strategie usilují o rychlý růst tam, kde se investor zaměřuje na zhodnocení kapitálu, nebo mohou následovat strategii s nízkým rizikem, kde se zaměřuje na ochranu majetku.

Mnoho investorů nakupuje levné, diverzifikované indexové fondy, používá průměrování nákladů a reinvestuje dividendy. Průměrování nákladů je investiční strategie, při které je pevná částka např. k nákupu akcií nebo konkrétní investice investována v pravidelném intervalu bez ohledu na cenu aktiva např. ceny akcie. Investor nakupuje více akcií, jsou-li ceny nižší, a méně akcií, když jsou ceny vyšší. V průběhu času budou některé investice dosahovat lepších výsledků než jiné a lepší průměrné návratnosti v průběhu času.

Někteří zkušení investoři vybírají jednotlivé akcie a vytvářejí portfolio na základě individuální analýzy firmy s předpovědí o pohybu cen akcií.

Pět investičních strategií dle Grahama

V roce 1949 identifikoval Benjamin Graham pět strategií pro investování do kmenových akcií (tzv. "common stock")do v knize "The Intelligent Investor".

 • Obecné obchodování ("General trading") - investor předpovídá pohyby trhu a podílí se na nich, podobně jako při průměrování nákladů;
 • Selektivní obchodování ("Selective trading") - investor vybírá akcie, u nichž očekává, že jejich cena bude na trhu v krátkodobém horizontu stoupat; například v rámci jednoho roku;
 • Nakoupit levně a prodat draze ("Buying cheap and selling dear") - investor vstupuje na trh, když ceny jsou nízké a prodává akcie, když jsou ceny vysoké.;
 • Výběr na základě dlouhého tahu ("Long-pull selection") - investor vybírá akcie, u nichž očekává, že v průběhu let porostou rychleji než ostatní;
 • Výhodné nákupy ("Bargain purchases") - investor vybírá akcie, jejichž ceny jsou nižší než jejich skutečná hodnota na základě investiční analýzy

Graham zdůrazňoval, že každý investor se musí rozhodnout, jak chce spravovat své investiční portfolio. Zkušení investoři mohou preferovat a být spokojeni s investiční strategií Nakoupit levně a prodat draze, zatímco pro jiné investory, kteří mají méně času na investiční analýzy a sledování trhu, by mohlo být výhodnější investovat do fondů, které sledují trh a zaujímají dlouhodobější pozice. Samozřejmě lze také investovat do pasivních indexových fondů jako např. S&P 500 ETF, což může být vhodnější pro začátečníky. Tyto indexy dlouhodobě rostou a tudíž pokud se jedná o dlouhodobou investici, indexové fondy mohou být nejvhodnější variantou.

Neexistuje univerzální správný způsob, jak spravovat portfolio, ale investoři by se měli chovat racionálně na základě faktů a dat podporujících učiněné investiční rozhodnutí pro snížení rizika a udržení dostatečné likvidity.

Investiční strategie a rizika

Riziko je obrovskou součástí investiční strategie. Někteří investoři mají vysokou toleranci vůči riziku, zatímco jiní jsou averzní vůči riziku. Jedno zastřešující pravidlo však spočívá v tom, že investoři by měli riskovat pouze to, co si mohou dovolit ztratit. Dalším pravidlem je vyšší riziko = vyšší potenciální výnos a některé investice jsou rizikovější než jiné. Existují investice, které zaručují, že investor neztratí peníze, ale bude také minimální příležitost k výnosu.

Například americké státní dluhopisy, směnky a bankovní depozitní certifikáty (CDs) jsou považovány za bezpečné, protože jsou zajištěny úvěrem Spojených států. Tyto investice však poskytují nízkou návratnost. Jakmile je zahrnuta do výpočtu návratnosti inflace a daně, návratnost investice může být poměrně nízká.

Sedm všeobecných investičních strategií

Pojďme diskutovat o různých typech investičních strategií jeden po druhém.

Pasivní a aktivní strategie

Pasivní strategie zahrnuje nákup a držení akcií a často s nimi neobchoduje, aby nedošlo k vyšším transakčním nákladům. Domnívají se, že nemohou díky své volatilitě překonat trh, a proto jsou pasivní strategie méně riskantní. Na druhé straně aktivní strategie zahrnují častý nákup a prodej. Domnívají se, že mohou překonat trh a mohou získat více výnosů, než by průměrný investor dosáhl.

Investice do růstu (krátkodobé a dlouhodobé investice)

Investoři si vybrali dobu držení na základě hodnoty, kterou chtějí ve svém portfoliu vytvořit. Pokud se investoři domnívají, že společnost v nadcházejících letech poroste a jejich vnitřní hodnota vzroste, investují do takových společností, aby si vybudovali svou korpusovou hodnotu. Toto se také nazývá růstové investice. Na druhé straně, pokud se investoři domnívají, že společnost přinese dobrou hodnotu za rok nebo dva, půjde o krátkodobé držení. Doba držení také závisí na preferenci investorů. Například, jak brzy chtějí peníze na koupi domu, školní vzdělávání dětí, penzijní plány atd.

Hodnotové investice ("Value investing")

Strategie investování do hodnoty zahrnuje investování do společnosti tím, že se podíváme na její vnitřní hodnotu, protože takové společnosti jsou na akciovém trhu podhodnoceny. Myšlenkou investování do takových společností je, že když trh jde o korekci, opraví hodnotu pro takové podhodnocené společnosti a cena poté vystřelí a investorům s vysokou návratností dojde při jejich prodeji. Tuto strategii používá velmi slavný Warren Buffet.

Investice do příjmů ("Income investing")

Tento typ strategie se zaměřuje spíše na generování peněžních příjmů z akcií než na investice do akcií, které pouze zvyšují hodnotu vašeho portfolia. Investor může vydělat dva druhy peněžních příjmů - (1) dividendy a (2) výnosy z fixních úroků z dluhopisů. Investoři, kteří hledají stabilní příjem z investic, se rozhodnou pro takovou strategii.

Investice do růstu dividend ("Dividend growth investing")

V rámci tohoto typu investiční strategie investor vyhledává společnosti, které každý rok pravidelně vyplácejí dividendy. Společnosti, které vykazují důsledné vyplácení dividend, jsou ve srovnání s ostatními společnostmi stabilní a méně volatilní a jejich cílem je každoročně zvyšovat výplatu dividend. Investoři takovou dividendu reinvestují a dlouhodobě těží z obohacování.

Contrarian Investing

Tento typ strategie umožňuje investorům nakupovat akcie společností v době poklesu trhu. Tato strategie se zaměřuje na nákup za nízkou cenu a prodej za vysokou cenu. K prostojům na akciovém trhu dochází obvykle v době recese, válečné doby, pohromy atd. Investoři by však během prostojů neměli nakupovat akcie žádné společnosti. Měli by hledat společnosti, které jsou schopné budovat hodnotu a mají značku, která brání přístupu k jejich konkurenci.

Investice do akciových indexů ("Indexing")

Tento typ investiční strategie umožňuje investorům investovat malou část akcií do tržního indexu. Mohou to být S&P 500, podílové fondy, fondy obchodované na burze.

Aspekty investiční strategie

Investování našich těžce vydělaných peněz je důvtipný způsob, jak ušetřit na velké i malé výdaje. Pouhé spoření a investice na akciovém trhu však nestačí. Člověk musí mít systematický plán, aby mohl ze svých investic vytěžit maximum. Investice do správných nástrojů je stejně důležitá. Koš různých nástrojů se nazývá portfolio. Odborníci navrhují vyvážené portfolio. Jednoduše řečeno, vyvážené portfolio je portfolio, které investuje do různých nástrojů po zvážení vašich budoucích cílů a ochoty podstupovat rizika. Podívejme se na některé aspekty ideální investiční strategie.

Schopnost podstupovat rizika a dlouhodobé cíle

Je důležité na začátek určit vaše strategické cíle, účel investice a ideální přínos investice. Musíte se zeptat sami sebe na své budoucí požadavky a naplánovat pro ně. Finanční plánovač vám pak pomůže s vytvořením plánu. Musíte analyzovat a najít odpovědi na složitosti, jako je pořízení aktiv, vytvoření příjmu v budoucnosti, ochrana vašich peněz a aktiv a důchodový plán

Navrhování investiční strategie

Jakmile budou vaše strategické cíle jasné, je nutné vytvořit investiční strategii, která zohlední vaše aktiva, výdělky a vaše cíle. Různé nástroje lze zkoumat a analyzovat na míru návratnosti. Poté lze určit strategii, která určí, kolik z vašich peněz bude investováno a do čeho. Po provedení těchto výpočtů budete vědět, co lze od vaší investiční strategie očekávat.

Alokace aktiv

Jakmile je strategie připravena, váš poradce přidělí vaše aktiva na různé investiční nástroje. V závislosti na analýze vašich aktiv a cílů bude pro vás nejvhodnější plán vytvořen na míru. Při přidělování aktiv se zohlední vaše krátkodobé a dlouhodobé cíle a cíle. Proto se bude v čase měnit.

Diverzifikace

Nejlepší způsob, jak dosáhnout svých cílů, je řízení rizik. V závislosti na dostupných informacích a analýzách váš poradce diverzifikuje vaše alokace aktiv, aby minimalizoval riziko a maximalizoval návratnost. Budoucnost může nebo nemusí být příznivá. Proto je důležité zajistit riziko do různých nástrojů k vyvážení vašeho portfolia. Pokud jsou všechny vaše investice do jednoho nástroje, riziko ztráty všech vašich aktiv najednou je vysoké. S diverzifikací toto riziko zmírníte.

Revize a monitorování

Trh neustále kolísá a závisí na mnoha faktorech. Proto je nutné dohlížet na výkonnost vašich investic. Musíte je občas analyzovat a sledovat. Pokud nedávají požadované výsledky, můžete zvážit změnu svého portfolia a strategie. Musíte si však také uvědomit, že investice přinášejí výsledky po dlouhou dobu. Pokud jedna z vašich investic vykazuje špatnou výkonnost, měli byste ji znovu zvážit. Než se rozhodnete, poraďte se se svým poradcem a přijměte jeho zpětnou vazbu

Další investiční tipy

 • Stanovte si investiční cíle: stanovte cíle, kolik peněz budete potřebovat v následujícím období. To vám umožní upřímně rozhodnout, zda potřebujete investovat do dlouhodobých nebo krátkodobých investic a kolik návratnosti lze očekávat.
 • Výzkum a analýza trendů: získejte svůj výzkum správným způsobem, pokud jde o pochopení toho, jak akciový trh funguje a jak fungují různé typy nástrojů (akcie, dluhopisy, opce, deriváty, podílové fondy atd.). Rovněž sledujte a sledujte vývoj cen a návratnosti akcií, které jste se rozhodli investovat.
 • Optimalizace portfolia: ze sady portfolií, která splňují váš cíl, vyberte nejlepší portfolio. Portfolio, které poskytuje maximální návratnost při co nejmenším možném riziku, je ideálním portfoliem.
 • Zvažte konzultaci s poradcem: najděte si dobrou poradenskou firmu nebo makléřské firmy. Budou vést a konzultovat, kde a jak investovat, abyste splnili své investiční cíle.
 • Míra rizika: zjistěte, jaké riziko jste ochotni tolerovat, abyste dosáhli požadovaného výnosu. Závisí to také na vašich krátkodobých a dlouhodobých cílech. Pokud hledáte vyšší návratnost v krátkém časovém období, riziko by bylo vyšší a naopak.
 • Diverzifikace rizika: vytvořte portfolio, které je kombinací dluhu, vlastního kapitálu a derivátů tak, aby se riziko diverzifikovalo. Také se ujistěte, že tyto dvě cenné papíry nejsou vzájemně dokonale korelovány.