Insolvence a pojistné smlouvy.

27.01.2020

Případů, kdy se člověk dostane do insolvence v Česku bohužel každý rok přibývá a lidé se nezřídka snaží "uchránit" svůj majetek nejrůznějšími způsoby. S kolegy se často setkáváme s názory, že prostředky, které jsou na klientově pojistné smlouvě (kapitálová hodnota) jsou ochráněny před insolvenčním správcem a nelze je tak na klientovi vymoci. Proto vám přinášíme shrnutí informací, které se týkají insolvence na pojistných smlouvách životního a úrazového pojištění. V článku uvedeme také práva a povinnosti insolvenčního správce a jak musí postupovat pojišťovna.

Úpadek, bankrot nebo insolvence je stav, při němž má dlužník závazky vůči řadě věřitelů a není v jeho reálných možnostech, aby je všechny zvládal plnit. 

Insolvenční správce, popř. další správce - ustanovuje/odvolává insolvenční soud. Takový správce je soudu odpovědný - postupuje s odbornou péči, za škodu odpovídá podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu, má nárok na odměnu a náhradu výdajů - od rozhodnutí o úpadku nemůže řízení probíhat bez něj. 

Existují dvě formy úpadku:

Platební neschopnost (insolvence) 

Dlužník je v úpadku, jestliže je platebně neschopný (insolventní) - má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší než třicet dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Tento stav nastává bez ohledu na povahu dlužníka. 

Předlužení 

Dlužník je v úpadku, jestliže je předlužený - má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. V tomto případě jde pouze o právnickou osobou nebo podnikatele. Nepřichází tak v úvahu u fyzických osob nepodnikatelů.

V případě insolvence u pojistných smluv platí: 

1. Povinnost součinnosti pojišťovny 

Pojišťovna je vždy povinna sdělit insolvenčnímu správci na základě jeho písemné žádosti: 

- údaje o pojistných smlouvách dlužníka jakož i jejich stavu, změnách, údaje o majetku, věcech, listinách, apod., 

- výplaty pojistných plnění ve prospěch dlužníka případný nesouhlas dlužníka nemá na tuto povinnost žádný vliv, údaje bezplatně a bez zbytečného odkladu (pojišťovna má právo na úhradu účelně vynaložených hotových výdajů).

2. Kontrola klienta přes insolvenční rejstřík 

Pokud je povoleno oddlužení/insolvence ukončena - je možné ze strany pojišťovny akceptovat uzavření nové smlouvy. Pokud je klient v konkursu/insolvence není povolena - je potřeba zajistit vyjádření insolvenčního správce. Pakliže insolvenční správce nedodá vyjádření nebo nesouhlasí s uzavřením pojistné smlouvy = výpověď do 2 měsíců od sjednání s 8denní výpovědní lhůtou

3. Práva insolvenčního správce 

Právo pojistnou smlouvu zablokovat, tzn. zakázat pojistníkovi, aby smlouvu vypověděl nebo provedl jakékoliv jiné změny např. výběr kapitálové hodnoty, výběr mimořádného pojistného, změnu pojistníka, redukci, změnu výše pojistných částek pro případ smrti a dožití, změna v připojištění (výjimkou je změna adresy pojistníka/pojištěného, změna rizikové skupiny, změna oprávněných/ obmyšlených osob). 

Právo přikázat pojišťovně v případě vzniku nároku dlužníka na plnění z pojistné smlouvy, resp. práva na tzv. odkupné, jeho výplatu přímo na účet insolvenčního správce. Insolvenci podléhají veškerá plnění z pojistné smlouvy dlužníka, která mají být vyplacena dlužníkovi např. výběry mimořádného pojistného nebo vyplacení přeplatku pojistného. 

Právo zablokovat i pojistné smlouvy manžela/manželky insolvenčního dlužníka, pokud manželé nemají zúžen rozsah společného jmění (pokud pojistník s tímto postupem insolvenčního správce nesouhlasí a tvrdí, že insolvence by se na pojistnou smlouvu jeho manžela/manželky vztahovat neměla, musí se se stížností obrátit přímo na insolvenčního správce, který insolvenční řízení vede, případně na soud, nikoliv na pojišťovnu. 

Insolvenční správce nemůže sám za sebe podat výpověď PS nebo podat žádost o odkupné. Pokud by se jednalo o úpadek, který se řeší konkurzem nebo oddlužením prostřednictvím zpeněžením majetkové podstaty, tak je možné, že insolvenční soud rozhodne o ukončení PS a použití kapitálové hodnoty na úhradu dluhu. Tato možnost nepřichází v úvahu u řešení úpadku oddlužením formou splátkového kalendáře

4. Na co nemá právo insolvenční správce, soud ani finanční úřad 

Na výplatu pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Na toto plnění mají nárok vždy pouze obmyšlené osoby v souladu se smlouvou nebo dědici dle zákona. 

Zablokovat pojistné smlouvy nezletilých dětí i přesto, že výplata pojistné částky při dožití je stanovena ještě před koncem zletilosti. Předmětná pohledávka z pojistné smlouvy totiž nepatří dlužníkovi, ale právě nezletilým dětem.

5. Placení pojistného 

Pojistník je i v případě insolvence povinen platit pojistné, ke kterému se v pojistné smlouvě zavázal, v případě, že pojistné přestane platit, dojde dle pojistných podmínek k zániku pojistné smlouvy nebo k její redukci.

6. Zrušení insolvence 

Změny a ukončení insolvence se aktualizují podle platného stavu v insolvenčním rejstříku.

Právní úprava

- zákon č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

- zákon č. 296/2007 Sb., doprovodný zákon"

- zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích + některé prováděcí předpisy zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.