Jak můžete ukončit nájem kvůli finančním potížím spojeným s koronavirem?

29.04.2020

Nemálo lidí přijde díky současné situaci o své příjmy. Může to dojít až tak daleko, že nemáme na zaplacení nájemného. Jak to řešit? Je rozdíl, pokud jde o nájem na dobu určitou a dobu neurčitou? Jaký je pohled ze strany pronajímatele?

Nájem na dobu neurčitou a určitou 

Nájem na dobu neurčitou může nájemce vypovědět kdykoliv, ale je potřeba počítat s tříměsíční výpovědní dobou. Ta běží od měsíce následujícím po měsíci, v němž byla výpověď doručena pronajímateli. Až do uplynutí výpovědní doby je ale nutné platit nájemné. 

U nájmu na dobu určitou by měl nájem skončit uplynutím sjednané doby. Pokud tedy nedojde k prodloužení nájemní smlouvy. Vypovědět nájem na dobu určitou lze podle občanského zákoníku jen výjimečně, a to tehdy, jestliže se změní okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. 

"Za takovou změnu okolností lze považovat i současnou situaci vyvolanou pandemií, kdy se mnoho lidí může ze dne na den ocitnout bez finančních prostředků," uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Pokud tedy nájemce potřebuje z výše uvedených důvodů vypovědět nájem, měl by pronajímateli doložit, že například, že přišel o zaměstnání a nemá tedy na zaplacení nájemného. I v těchto případech bude stejná výpovědní doba, tedy 3 měsíce. Z jiných důvodů a třeba i v kratší výpovědní době může nájemce nebo také pronajímatel nájem na dobu určitou ukončit jen v případě, že je taková možnost dohodnuta v nájemní smlouvě.

Pokud nechcete dát výpověď 

Jestliže byste rádi v bytě zůstali i za těchto podmínek, zkuste se s pronajímatelem dohodnout třeba na snížení nájemného, jeho prominutí nebo odkladu splácení. "Pokud nájemce nebude pronajímateli platit nájemné, vystavuje se riziku skončení nájmu pro neplacení nájemného, což zvýší jeho dluh na nájemném o úroky z prodlení, ale hlavně o soudní výlohy v případě, že se pronajímatel bude domáhat skončení nájmu u soudu," vysvětluje Eduarda Hekšová.

Jak je to ze strany pronajímatele 

Když pronajímateli nájemce neplatí nájemné, je to složitá situace. Jestliže mu totiž pronajímatel nájem vypoví, může se nájemce bránit u soudu. Proto je lepší se s nájemníky domluvit. Pokud by totiž věc došla k soudu, bude moct nájemník v bytě bydlet až do doby, kdy soud vydá rozhodnutí. Ten musí potvrdit, že nájem skončil řádně. Může být velký problém z nájemníků dlužné nájemné vymoct.

Odložení splatnosti nájemného 

Poslanecká sněmovna schválila ve středu 8. dubna 2020 návrh zákona, který umožňuje odklad splatnosti nájemného pro nájemníky, kteří v důsledku současné pandemie dočasně přišli o příjem.

"Požádat o odklad mohou nájemníci, pokud nemožnost placení nájemného byla vyvolána v důsledku mimořádného stavu, týká se období od 12. března do konce července 2020 a tuto neschopnost placení nájemník prokáže. Je však nutné si uvědomit, že nájemce bude později povinen dlužné nájemné zaplatit, protože se jedná jen o odklad, nikoliv o prominutí nájemného. Ke splacení dluhu bude muset dojít již do konce roku 2020. Apelujeme tedy na nájemce a pronajímatele, aby se především pokusili dohodnout na způsobu řešení, který bude přijatelný pro obě strany a zohlední jejich současnou situaci," uzavírá Eduarda Hekšová.