Jak na pojištění invalidity?

14.01.2019

Co znamená invalidita? Invaliditu nazývám "strašák 21. století". Vzpomínám si, jak před několika lety se o invaliditě vůbec nemluvilo. Nikdo neřešil invaliditu a nikdo neřešil pracovní neschopnost. Hlavně ať lidé mají v pojistkách nastaven úraz a nemoc neřeší. Dnes je situace jiná. Pojištění invalidity je základním kamenem kvalitního pojištění a dnes již ho můžeme sjednat bez výluk, které dříve byly běžné.

Co je invalidita?

Něco co změní váš život. NAVŽDY! Zpravidla si toto riziko ani nepřipouštíme. To, že se může něco stát, ať už úraz nebo nemoc, si ani neuvědomujeme.

Ano, invalidita změní váš život, navždy. A nejen vám, ale celému vašemu okolí. V tu dobu se invalidní vozík stane součástí života. Je lehčí si připouštět, že toto riziko vůbec nehrozí. Je snadnější si říkat, že se to nestane, že jsme nesmrtelní nebo snad, že jsme na sebe dostatečně opatrní. Jenže jsou ostatní opatrní na vás nebo jsou opatrní zase jen na sebe?

Aby člověk mohl v invaliditě dále fungovat a důstojně žít, potřebuje peníze. Hromadu peněz! Ne sta tisíce, ale miliony. Proto tvrdím, že je lepší být finančně připraven než překvapen.

Často se setkávám s dotazem, jaký produkt na trhu je ten nejlepší a jaký bych doporučil. Zdánlivě jednoduchá otázka, ale odpověď už tak zcela jednoznačná není.

Vždyť ani klienti nejsou stejní - nemusejí mít stejné požadavky a potřeby pojistného krytí, nejsou stejně staří, nevykonávají stejné zaměstnání nebo zájmovou činnost, nemusejí mít finanční závazky nebo mít potřebu pojistit děti či svého partnera, ale také nemusejí být zcela zdrávi. Právě všechny tyto skutečnosti mohou hrát zásadní roli při výběru vhodného produktu.

Na českém pojistném trhu si dnes můžeme vybrat z široké nabídky produktů. Vybrat vhodné životní pojištění tak, aby splnilo naše požadavky a očekávání a které můžeme v průběhu trvání pojištění libovolně upravovat, nemusí být v tomto směru zrovna jednoduché. Životní pojištění bychom si měli zvolit takové, které odpovídá zejména našim současným potřebám a cílům, ale i finančním možnostem. Mělo by také zajistit ochranu pro naše blízké před finančními důsledky v případě naší smrti.

Během posledního roku se značně minimalizovaly rozdíly mezi pojistnými produkty životního pojištění. Při nabídce pojištění porovnáváme nejen cenu, ale zohledňujeme zejména kvalitu konkrétního rizika. Na co se ale zájemce zpravidla jako první zeptá, je: "Kolik mě to bude stát?". Ale je to opravdu to jediné kritérium, na nějž bychom se měli zaměřit?

Při zabezpečení klademe důraz zejména na velká rizika

K nejzávažnějším a nejdůležitějším rizikům patří bezpochyby pojištění pro případ invalidity (ve všech třech stupních invalidity), pojištění smrti, velmi vážných onemocnění, pracovní neschopnosti a trvalých následků úrazu.

Podívejme se podrobněji na konkrétní riziko, a to na pojištění invalidity. Je nabídka tohoto rizika u všech pojišťoven stejná? Jak je to s čekací dobou, s výlukami a omezeními? A jak vysoké bude plnění od jednotlivých pojišťoven? Standardní otázky, které si pokládá každý zájemce o pojištění.

Čekací doby

Obecně platí, že z důvodu úrazu se čekací doba neuplatňuje. Některé pojišťovny mají čekací dobu na nemoc od 2., nebo 3. měsíce po podpisu smlouvy či návrhu, přičemž ještě platí čekací doba na přiznání invalidity (posudek vydaný správou sociálního zabezpečení). Ta se pak pohybuje v rozmezí jednoho až dvou let. Některé pojišťovny nemají čekací dobu na nemoc, ale jen čekací dobu na přiznání invalidity. Upozorňuji, že čekací doba se může v některých případech lišit i u konkrétního stupně invalidity. Na trhu jsou i některé pojišťovny, které za určitých podmínek přejímají čekací dobu u pojištění invalidity od předchozího pojistitele.

Výluky a omezení

Věnovat pozornost bychom měli také výlukám a omezením, kdy pojišťovny zpravidla v případě onemocnění duševní poruchou nebo psychickým onemocněním nevyplácejí pojistné plnění. Některé pojišťovny plní ze všech tří stupňů invalidity za organické duševní poruchy (diagnóza F00 - F09), ale z důvodu duševní poruchy a poruchy chování (F diagnózy) plní jen v případě invalidity 3. stupně. Další výluky a případné omezení pak nalezneme v příslušných pojistných podmínkách u dané pojišťovny.

Mezi nejčastější výluky jsou psychické problémy, které se řadí mezi nejčastější příčiny invalidity. Na trhu existují pojišťovny, které takové výluky nemají.

Způsob výplaty plnění

Je podstatný rozdíl, když sjednáme samostatně každý stupeň invalidity na konkrétní pojistnou částku, nebo v tak zvaném balíčku, u kterého sjednáváme jen jednu pojistnou částku společnou pro všechny stupně. V tomto případě je třeba si uvědomit, kdy a jaké maximální plnění by pojištěný od pojišťovny dostal.

V případě, když zvolí pojistnou částku pro každý stupeň invalidity zvlášť, pak klient dostane plnění za každý stupeň (pokud se stane invalidním v prvním stupni, následně ve druhém a pak ve třetím). V případě sjednání invalidity v balíčku dostane plnění jen jednou, do maximální výše sjednané pojistné částky - pozor, některé pojišťovny vyplatí pojistné plnění ve dvou splátkách (pokud se klient stane invalidním v 1. stupni), jednorázová výplata plnění je zpravidla v případě, pokud se klient stane invalidním ve 3. stupni invalidity.

Některé pojišťovny vyplácejí i 200 % sjednané pojistné částky, pokud se klient stane invalidním ve 4. stupni invalidity (tzv. snížená soběstačnost). A právě volba konkrétní varianty má vliv na cenu rizika invalidity.

V jaké výši pomáhá stát a kolik stupňů invalidity existuje?

Česká správa sociálního zabezpečení rozeznává tři stupně invalidity. Kdy první stupeň je nejnižší a třetí stupeň je nejvyšší. Čím vyšší stupeň invalidity, tím více peněz od státu, neboť se předpokládá, že v nižších stupních budete moci si přivydělávat. V ČR je cca 424 tisíc invalidních důchodců. Z toho v prvním stupni jich je 39%, ve druhém stupni 17% a ve třetím je 44%. Průměrná výše invalidních důchodů je následující:

  1. stupeň: 6.239 Kč
  2. stupeň: 7.216 Kč
  3. stupeň: 11.074 Kč

Jak je vidět výše, ano, stát pomáhá invalidním důchodcům, ale člověk už nikdy nebude mít příjem na, který byl zvyklí. Proto pojištění invalidity by mělo být nastaveno tak, aby snížení příjmů nemělo vliv na splátky úvěru, studium dětí, důchodu a splnění dalších cílů.

Jak pojištění invalidity správně nastavit?

V praxi se setkávám s tím, že lidé mají sjednáno pouze úrazovou invaliditu. Ale 95% příčin invalidity je z důvodu nemoci. Pouze 5% invalidity je z důvodu úrazu. Naštěstí zde nejsou uplatňovány oceňovací tabulky jako v úrazovém pojištění. A proto doporučuji sjednat si pojištění invalidity z jakékoliv příčiny (úraz a nemoc) a na všechny tři stupně. Pojistná částka by měla být nastavena tak, aby vycházela z čistého příjmu s ohledem na předpokládanou výši invalidního důchodu od státu. Chcete-li ušetřit peníze, nastavte si klesající pojistnou částku.