Jak na pojištění právní ochrany?

07.03.2022

Potřebujete právníka a nechcete za něj platit tisíce korun? Využijte pojištění právní ochrany. Stalo se Vám to jistě také. Řešili jste následky dopravní autonehody a viník nehody nechtěl přiznat zavinění a uhradit škodu. Nebo Vám neuznali reklamaci nějakého drahého elektrospotřebiče či jste měli spor se zaměstnavatelem z důvodu porušování Vašich práv, ale báli jste se jít do soudního řízení kvůli vysokým nákladům. Již se bát nemusíte, v takových případech můžete využít pojištění právní ochrany.

Cílem pojištění právní ochrany je chránit vás před nepříznivými důsledky právních sporů a zejména výdajů s tím spojených. Jednotlivé produkty pojištění právní ochrany jsou určeny jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby. Toto pojištění má za úkol pomoci vám např. ve věcech uplatnění nároků na náhradu vzniklé škody, řešení soudních sporů, řešení otázek zavinění dopravní nehody, ochraně práv v případě porušení povinností nebo zásahu do práv pojištěné osoby ze strany třetích osob. Rozsah poskytovaných služeb lze však upravit individuálně při samotném sjednání pojistné smlouvy. Lze sjednat i více druhů právní ochrany v rámci jedné pojistné smlouvy.

Mezi hlavní důvody, proč je pojištění právní ochrany z pohledu klientů tak atraktivní, patří skutečnost, že se pojištění sjednává bez spoluúčasti. Tento produkt rovněž nabízí pestrou škálu nabídky pojistných produktů a má širokou územní platnost.

Druhy pojištění

Mezi základní druhy pojištění právní ochrany lze zmínit:

 • Právní ochrana řidiče - Toto pojištění je určené zejména řidičům z povolání a slouží k úhradě škod jemu vzniklých.
 • Právní ochrana vlastníků vozidel - Toto pojištění slouží k ochraně vlastníka, držitele a řidiče vozidla a současně i spolucestujícího v pojištěném vozidle za předpokladu, že jsou všichni uvedení zaznamenáni v pojistné smlouvě jako osoby oprávněné toto vozidlo používat.
 • Právní ochrana rodiny - Má za cíl chránit rodinu při událostech, které pojištěným osobám nastanou jako chodcům, cyklistům, rekreantům, cestujícím v hromadné dopravě apod. Využít toto pojištění však mohou i při právních sporech, které jim vyvstanou v souvislosti s movitým majetkem (kromě motorového vozidla).
 • Právní ochrana vlastníka nemovitosti - Je určeno vlastníkům či nájemníkům nemovitostí, které užívají k soukromému nevýdělečnému účelu, a vzniklým soudním sporům s tím spojeným.
 • Právní ochrana podnikatelů - Mohou jej využít zejména menší podnikatelské subjekty či živnostníci, kteří si tak zajistí právní ochranu související s provozem jejich podnikatelské činnosti. Ta je vždy jasně specifikována v konkrétní pojistné smlouvě.
 • Právní ochrana pro případ pracovněprávních sporů - Poskytuje právní ochranu v případě vzniku událostí, které pojištěnému vzniknou výhradně jako zaměstnanci při plnění povinností z pracovněprávních vztahů. Je určeno zejména pro případné řešení sporů vzniklých např. při komplikacích s odškodněním pracovního úrazu, nařčení z nedbalosti nebo spory ohledně dodržování zákoníku práce.
 • Právní ochrana pro případ úrazu - Ochrání vás pro případ problémů spojených s vymáháním odškodného za úraz z odpovědnostního či soukromého pojištění.

V rámci pojištění právní ochrany jsou standardně kryty:

 1. Poplatky a veškeré náklady spojené se soudním řízením.
 2. Náklady za služby právního zástupce.
 3. Náklady spojené se službami soudního znalce a svědků.
 4. Výdaje protistrany, které je třeba uhradit v důsledku soudního rozhodnutí.
 5. Cestovní výdaje pojištěného na soudní řízení, pokud je to nezbytné.

Naopak počítejte s tím, že vám v rámci pojištění nebudou proplaceny:

 • Pokuty, které vám byly uložené.
 • Náklady, které je povinen uhradit někdo jiný než pojištěný.
 • Právní spory mezi vámi a pojišťovnou právní ochrany.
 • Prosazování zájmů vás jako pojištěného v insolvenčním řízení.
 • Uplatňování nároků, které byly na vás převedeny.

Uplatnění škody z pojištění v praxi

Příklad 1 - pojištění právní ochrany zaměstnance:

Zaměstnanec byl propuštěn z pracovního poměru z důvodu, který neodpovídal ustanovením uvedeným v Zákoníku práce. Pojišťovna právní ochrany v takovém případě zajistí právní poradenství, náklady spojené se službami právního zástupce a výdaji společnými se soudním řízením s cílem domožení se práv daného zaměstnance či získání odškodného za ztrátu zaměstnání.

Příklad 2 - pojištění právní ochrany rodiny:

Při procházce rodiče s malým dítětem dojde k napadení onoho dítěte psem třetí osoby, při čemž dojde k újmě na zdraví i majetku, resp. na oblečení dítěte. Rodič má v takovém případě v rámci pojištění právo na právního zástupce, který má za cíl prosadit zájmy poškozeného. Peníze za soudní poplatky, za advokáta, za znalecké a lékařské posudky jdou rovněž na vrub pojišťovny.

Přestože se jedná o velmi atraktivní produkt z pohledů potenciálních klientů, nabídka od tuzemských pojišťoven je poměrně ojedinělá. V současné době nabízí tento produkt pouze D.A.S. Rechtsschutz AG, Kooperativa, ČSOB pojišťovna a Generali pojišťovna.

Pozor na výluky

Pokud pomineme všeobecné výluky, které jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách každé tuzemské pojišťovny, jako je případ, kdy pojištěný v souvislosti s pojistnou událostí požil alkohol či jiné návykové látky, či případ, kdy pojištěný úmyslně zatajil při sjednávání pojistné smlouvy skutečnosti, které mohly vést k pojistné události, je třeba si před sjednáním pojistné smlouvy zjistit, zdali vás pojištění dané pojišťovny ochrání do míry, jaké si představujete. Každá pojišťovna si totiž může výluky stanovovat individuálně ke každému pojistnému produktu, proto výluky, které má obsaženy ve VPP jedna pojišťovna, nemusí mít i ta druhá.

ČSOB pojišťovna se řadí mezi pojišťovny, které mají ve Všeobecných pojistných podmínkách minimum výluk, což je pro klienty výhodné, přesto je třeba být ve střehu. V případě pojištění "Řidič" a "Řidič i ostatní řidiči v rodině" má ve výlukách uvedeno kromě řízení bez platného řidičské průkazu a technického průkazu či při řízení vozu nezpůsobilého k provozu na pozemních komunikacích i výluku, která se vztahuje na pojistné události vzniklé v souvislosti s motoristickými závody, testovacími jízdami, přehlídkami či jinými soutěžemi, což může pro některé klienty představovat zásadní problém.

V případě pojištění "občan, rodina, zaměstnanec" se výluky vztahují na právní jednání ve společnostech, společenstvích vlastníků, družstvech a jiných právnických osobách, na spory mezi spolunájemci nemovitosti či na spory týkající se autorských práv, duševního vlastnictví, sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění.

Kooperativa pojišťovna kromě výše uvedeného zahrnula do výluk i pojistné události vzniklé v souvislosti s loteriemi, hrami a sázkami, s insolvenčním řízením či na právní ochranu v oblasti celního a daňového práva. Kromě práva duševního vlastnictví rovněž do pojistného krytí nezahrnuje rodinné právo, ochranu hospodářské soutěže, tiskové a finanční právo. Zvláštní pozornost by měli potenciální klienti zaměřit na výluku týkající se právní ochrany související s koupí nebo prodejem nemovitosti.

Pojišťovna D.A.S. Rechtsschutz AG se jako jedná v České republice čistě specializuje na pojištění právní ochrany a nabízí ho téměř ve 20 variantách individuálně upravených na konkrétní oblasti pojistných událostí. Kromě výluk, která má uvedené v obecné části pojistných podmínek, se proto nezapomeňte zaměřit na zvláštní pojistné podmínky, kde jsou uvedeny i výluky týkající se jednotlivých produktů. Za zmínku jistě stojí například u pojištění "Právní ochrana zaměstnance" výluka týkající se nároků či sporů, ve kterých je tvrzena diskriminace či nerovné zacházení s pojištěným v pracovněprávním vztahu, nebo u pojištění "Právní ochrany bydlení" výluka týkající se sporů na práva stavby, stavebního práva či řízení o vyvlastnění.