Jak na zvýšení odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu?

22.03.2023

Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění představuje podstatné dílčí nároky při odškodnění pracovního úrazu. Zákoník práce v návaznosti na již předchozí rozhodovací praxi soudů však umožňuje, aby bylo navýšeno základní odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění přiměřeně způsobené újmě vzhledem k okolnostem konkrétního případu.

Pracovní úraz může zaměstnance vyřadit z pracovního procesu po dobu několika měsíců. Jaké druhy náhrad vymezuje zákoník práce pro poškozeného zaměstnance při odškodnění pracovního úrazu a nemoci z povolání?

Nařízení vlády

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje zaměstnanci jednorázově, a to nejméně ve výši podle dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Kritika tabulek Ústavním soudem

Ačkoliv vytvoření tabulek jednotlivých položek k odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění je praktické pro rychlost a jednoduchost výpočtu základního odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, jsou tyto tabulky vystaveny kritice Ústavním soudem: "Pro oblast odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem bylo vydáno nařízení č. 276/2015 Sb. (účinné od 26. 10. 2015), které pro tuto oblast znovuzavádí systém bodového hodnocení. Takovýto postup se z pohledu Ústavního soudu jeví jako problematický, protože jednak nerespektuje systém stanovení náhrady podle metodiky Nejvyššího soudu, a především opomíjí výchozí premisu rekodifikovaného civilního práva, totiž že rozhodovací činnost soudů při stanovení konkrétních částek je třeba oprostit od vlivu moci výkonné, která není oprávněna limitovat soudy v přiznávání spravedlivé a dostatečné náhrady."

Soud může výši odškodnění přiměřeně zvýšit

Zákoník práce vymezuje, že soud může přiměřeně zvýšit odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění dle uvedeného nařízení vlády. Ústavní soud dlouhodobě vymezuje, že odškodnění újmy na zdraví musí být přiměřené a odpovídat způsobené újmě na zdraví vzhledem k okolnostem konkrétního případu. Odškodnění ztížení společenského uplatnění pro ztrátu chuti dle uvedeného nařízení vlády představuje částku ve výši 250.000,- Kč, což u profesionálního kuchaře nemůže reprezentovat adekvátní odškodnění ztížení společenského uplatnění. Jeden z mnoha příkladů poukazuje, že každý případ poškozeného pracovním úrazem je nutné detailně zkoumat k uplatnění spravedlivé výše odškodnění.

Kompletní znění citovaného nálezu Ústavního soudu naleznete pod spisovou značkou IV. ÚS 3122/15 na webových stránkách www.usoud.cz. Budete-li řešit případ odškodnění pracovního úrazu nebo zvažovat žádost o navýšení odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.