Jak nahlásit pojistnou událost z životního pojištění?

14.09.2020

Životní pojištění otevíráme, aby se nám výrazně nepropadl životní standard ve chvíli, kdy pro zranění či nemoc budeme odříznuti od dosavadních příjmů. Tolik teorie. Jak na to v praxi, když se něco doopravdy stane? Komu a jak si říct o peníze?

Připravte se na to, že vás čeká trochu nebo i trochu víc úřadování a papírování. Ale zase nic, co by se nedalo zvládnout. Rozcvičte se na pojistné smlouvě a pojistných podmínkách. Vyplatí se to. Samozřejmě si pamatujete, proti čemu jste se pojistili. Ale možná už nemáte v čerstvé paměti, jestli jste si sjednali nějaká připojištění a s jakými podmínkami. Například máte zlomenou nohu a ležíte několik dnů v nemocnici: Pokud máte v pojistce vyplněny pojistné částky u pojištění denního odškodného u úrazu, dostanete za zlomenou nohu "bolestné", možná ale máte sjednané také pojištění hospitalizace a pojišťovna vám proplatí také pobyt v nemocnici nebo aspoň jeho část. Platí to ale samozřejmě i naopak - nahlédnutí do smlouvy vás ušetří trapasu, že byste žádali o něco, co jste si nezaplatili.

Ze stejného důvodu se vyplatí projít si také pojistné podmínky a přečíst si výluky. Jsou zkrátka situace, o kterých jste se s pojišťovnou dohodli, že se na ně pojištění nevztahuje. Prolistováním pojistných podmínek si tak můžete ušetřit čas, papírování i běhání po doktorech.

Pokud jste se tedy ujistili, že proti nepříjemnosti, která vás potkala, jste opravdu pojištěni, a že se tedy - abychom to řekli jazykem pojišťovny - "jedná o pojistnou událost", je čas ji pojišťovně nahlásit. Jak na to?

Hlášení pojistné události

Aby se k vám vaše peníze dostaly co nejdřív, nahlaste své pojišťovně pojistnou událost co nejdřív po ukončení léčení. Doba od vzniku pojistné události do jejího nahlášení nesmí přesáhnout promlčecí lhůtu. Ta se u jednotlivých rizik liší podle toho, kdy jste pojištění uzavírali:

► Pojistné smlouvy sjednané podle zákona o pojistné smlouvě (od 1. 1. 2005)

Promlčecí doba je tříletá a počíná běžet za jeden rok po vzniku pojistné události. Jedná-li se však o pojistnou událost z pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin nebo dožití, včetně pojištění kapitálové hodnoty, je promlčecí doba desetiletá a počíná běžet za jeden rok po vzniku pojistné události

► Pojistné smlouvy sjednané podle občanského zákoníku (do 31. 12. 2004)

Promlčecí doba je bez rozdílu pojistného rizika tříletá a počíná běžet za jeden rok po vzniku pojistné události.

Pokud se jedná o dlouhodobou vážnou nemoc nebo závažný úraz s trvalými následky, který si vyžádá delší dobu léčení, s hlášením na ukončení léčby samozřejmě nečekejte. Peníze potřebujete teď, ne za půl roku! U většiny pojišťoven máte nárok na zálohové plnění - peníze můžete dostat v několika splátkách už v průběhu trvání nemoci.

Máte-li odvahu a chuť, jděte na web pojišťovny a najděte si potřebné formuláře. Vyplnit je a odeslat do pojišťovny můžete sami. Pokud ale formulář vyplníte jen z části nebo nesprávně nebo nedodáte požadované přílohy, výplatu pojistného plnění tím oddálíte.

Jak vyplnit formulář hlášení pojistné události?

Formuláře o nahlášení pojistné události mají většinou několik částí. V první se vyplňují údaje o pojištěném, ve druhé pak o osobě oprávněné k přijetí finanční částky z pojistky neboli příjemci pojistného plnění (viz box vpravo), třetí část vyplní ošetřující lékař pojištěného. Poplatek za vyplnění formuláře lékařem hradí klient. U úvěrových pojištění (pojišťovna za vás zaplatí úvěr, když ho sami nemůžete splácet) část formuláře vyplňuje banka.

 • Ke každé pojistné události vyplňujete pouze jeden formulář hlášení pojistné události
 • Nezapomeňte vyplnit své kontaktní údaje a podpis
 • Současně s hlášením pojistné události doložte kopii lékařské zprávy o prvním ošetření
 • Zajistěte vyplnění příslušné části formuláře lékařem
 • U úrazů detailně a přesně popište, jak k úrazu došlo, co bylo jeho příčinou
 • V případě, že příčinu události vyšetřovala policie, doložte kopii policejního protokolu
 • V případě pojistné události v rámci plnění za dobu léčení úrazu v pracovní neschopnosti doložte doklady o čerpání pracovní neschopnosti

Způsob výplaty pojistného plnění

Pojistné plnění je vyplaceno způsobem, jaký si určíte - buď poštovní poukázkou na uvedenou adresu, nebo na vámi uvedený účet.

Postup likvidace pojistné události

Poté, co je doručeno hlášení pojistné události do pojišťovny, ujímá se ho pracovník likvidace pojistných událostí. Likvidátor šetří pojistnou událost, komunikuje s klientem, ošetřujícími lékaři a příslušnými institucemi. Vždy jedná v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a příslušnými zákony a ověřuje informace předané klientem. Likvidátor může písemně vyzvat vás, ošetřujícího lékaře nebo příslušné instituce, abyste doplnili další potřebné dokumenty do stanoveného termínu.

Když jsou údaje nutné k řešení pojistné události kompletní, přistoupí likvidátor k výpočtu výše pojistného plnění. Řídí se přitom okolnostmi vzniku pojistné události, výší pojistné částky a její horní hranicí. Údaje o pravidlech pro výpočet pojistného plnění najdete v pojistných podmínkách.

Výši pojistného plnění stanovenou likvidátorem ještě překontroluje revizor, který je povinen znovu prověřit, zda postup likvidátora byl správný. Po odsouhlasení revizorem je klient písemně informován o výsledku likvidace pojistné události a pojistné plnění je odesláno klientovi.

Pojišťovna musí ukončit šetření do tří měsíců po tom, co jí klient dodal všechny potřebné dokumenty.

Příjemce pojistného plnění

Příjemcem pojistného plnění (kromě případů, kdy je pojistné plnění vyplaceno ve prospěch banky jako splátka úvěru) je:

 • V případě smrti dospělého pojištěného obmyšlený (pokud obmyšlený není určen, nabývají práva na pojistné plnění osoby v posloupnosti určené zákonem)
 • V případě smrti dítěte je příjemcem plnění pojistník
 • Pro ostatní rizika dospělého pojištěného je příjemcem plnění pojištěný
 • Pro ostatní rizika nezletilého dítěte je příjemcem plnění zákonný zástupce

Slovníček

Pojištěný - ten, na jehož zdraví se pojištění vztahuje

Pojistná událost - nahodilá událost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny plnit

Likvidace pojistné události - kontrola nahodilé události a rozhodnutí o poskytnutí pojistného plnění

Obmyšlená osoba - osoba (nebo skupina osob), které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Pokud není taková osoba určena, specifikuje oprávněné osoby zákon