Jak se plní, když jste pojištěni vícekrát na to samé?

21.06.2021

Jedna pojišťovna má levnější jedno riziko, druhá zase jiné. Nebo máte dvě platební karty s cestovním pojištěním. Jste tedy pojištění dvakrát? A co když si sjednáte dvě povinná ručení, protože druhá pojišťovna má něco navíc? Jak se bude plnit?

Během jedné diskuze vznikl zajímavý dotaz, jak je to v případě, kdy máte sjednáno více pojistných smluv na stejné riziko, ale každá má jinou pojistnou částku. A třeba je i u stejné pojišťovny. Není to úplně ojedinělá situace. Stačí, že máte třeba více platebních karet s cestovním pojištěním v ceně. A k tomu dostanete (třeba v zájezdu) další cestovní pojištění.

Anebo jezdíte autem, máte levné povinné ručení, konkurence nabízí lepší asistenční služby, ovšem jen s povinným ručením. Tak si je sjednáte na měsíc, kdy se chystáte cestovat. Dva měsíce tak máte dvě povinná ručení. A dojde k nehodě...

Cestovní pojištění u více pojistitelů

Uděláme si příklad.

Pojištěný má pojistku na cestovní pojištění (léčebné výlohy, repatriaci, asistenční služby apod.) v rámci několika platebních karet. U jednoho pojistitele je limit 1,5 mil. Kč, u druhého 3 mil. Kč, u třetího 1 mil. Kč. Dojde k pojistné události a celkové náklady budou 4 mil. Kč. Jak se bude plnit? (Jde o škodové pojištění.) Co na to říká nový občanský zákoník (NOZ)?

§ 2818 NOZ - Vícenásobné pojištění Vznikne-li vícenásobné pojištění, oznámí to pojistník bez zbytečného odkladu každému pojistiteli a v oznámení uvede ostatní pojistitele a pojistné částky nebo limity pojistného plnění ujednané v ostatních smlouvách.

(2) Pojistitel, jemuž byla jako prvnímu oznámena pojistná událost, poskytne pojistné plnění do výše pojistné částky nebo limitu pojistného plnění ujednaného ve smlouvě, kterou je vázán, a oznámí to bez zbytečného odkladu ostatním pojistitelům, o nichž se dozvěděl. Tím není dotčeno právo oprávněné osoby požadovat pojistné plnění až do výše vyrovnání úbytku majetku na ostatních pojistitelích, pokud pojistná částka nebo limit pojistného plnění ujednaný ve smlouvě s prvním pojistitelem nepostačuje k vyrovnání celého úbytku majetku vzniklého v důsledku pojistné události.

(3) Pojistitelé se vypořádají v poměru, v jakém jsou k sobě pojistné částky nebo limity pojistného plnění ujednané ve smlouvách, kterými jsou vázáni, s přihlédnutím k pojistnému plnění poskytnutému podle odstavce 2 věty druhé.

Názor redakce byl proto takový, že pojištěnému bude uhrazeno 4 mil. Kč (1,5 mil. + 3 mil. + 1 mil. je více jak 4 mil.) a pojišťovny si pak mezi sebou v přesném poměru plnění mezi sebou rozdělí. Plnit přitom bude pojišťovna, které byla pojistná událost oznámena jako první.

První část domněnky potvrdil Ondřej Preuss, provozovatel DostupnyAdvokat.cz: Ano, je to přesně tak. Při vícenásobném pojištění je limit plnění dán výší škody, nikoliv limitem pojistného plnění jednotlivé pojistky. Pokud tedy všechny pojistky dohromady škodu převýší, ač ji ani jedna konkrétní sama nepokryje, stejně má pojištěnec nárok na náhradu celé škody. Tu mu plní pojišťovny postupně, jak je osoví. Posléze se však všechny navzájem vyrovnají podle poměru pojistných částek. To je spravedlivé řešení jak k pojištenci, tak pojišťovnám.

Plnění proběhne podle NOZ, odpovídá Monika Bartlová z České asociace pojišťoven. Vznikne-li klientovi škoda za 4 mil. Kč a nahlásí ji jako první tomu pojistiteli, který má limit 1,5 mil. Kč, tento pojistitel uhradí škodu do svého maximálního limitu (tj. 1,5 mil. Kč) a oznámí to ostatním pojistitelům. Je opět na pojistníkovi, aby požádal o další plnění ostatní pojistitele. Ostatní pojistitelé uhradí škodu do výše vzniklé škody (tj. druhý pojistitel uhradí 2,5 mil. Kč) a všichni tři se mezi sebou podělí v poměru, v jakém jsou k sobě jejich limity pojistného plnění. Není tedy pravda, že by plné pojistné plnění poskytla první pojišťovna, jak je uvedeno na v závěru příkladu.

Druhá část domněnky tedy byla mylná, plní vždy všechny pojišťovny a těm to musíte oznámit. Pouze o asistenci se postará první asistenční společnost, která byla kontaktována (je-li jich více v rámci různých pojištění).

Povinné ručení u více pojistitelů

Další příklad.

Pojištěný má u levnější pojišťovny povinné ručení na limit 100 mil. Kč. Chystá se na dovolenou do Španělska, což je dálka. Dražší konkurence má lepší asistenční služby, tak si sjedná další povinné ručení na dalších 100 mil. Kč, které po návratu vypoví, protože asistenční služby samostatně u té pojišťovny sjednat nelze. Po dobu např. 1 měsíce tak má souběžně 2 povinná ručení, každé na 100 mil. Kč.

V cizině způsobí dopravní nehodu, kde bude újma na zdraví/životě. Např. Francie má limit pro tento případ neomezený. Po nějaké době bude celková škoda vyčíslena v přepočtu na 170 mil. Kč. Jak se bude plnit? Vyplatí pojišťovny 170 mil. Kč ze dvou pojistek, anebo bude vyplaceno max. 100 mil. Kč?

Ondřej Preuss z DostupnyAdvokat.cz v tom má jasno, bude to podobné jako v předchozím případě: Opět se přikláním k tomu, že se bude plnit celá škoda, tedy v tomto případě 170 mil. Kč. První pojišťovna zaplatí 100 mil. Kč, druhá 70 mil. Kč. Pak se pojišťovny spojí a druhá nahradí té první 15 mil. Kč. Poměr bude tedy rovný 1:1, resp. 85 ku 85. Vždy však také bude záležet na konkrétních smluvních podmínkách. Pouze upozorňuji, že pokud by pojištěnec uplatnil posupně pojistku vyšší než je škoda, např. nechal si od každé pojišťovny k jedné události zaplatit plnou škodu a tím vlastně "vydělal", tak by se s nejvyšší pravděpodobností jednalo o pojistný podvod. To je trestný čin a hrozí za něj vězení, varuje Preuss před nerozumnou snahou z pojištění získat víc než jen náhradu škody.

Plnění proběhne opět podle NOZ. Klient by měl v případě škody oznámit pojišťovnám, že má sjednáno ještě jiné pojištění a s jakým limitem. Škodu pak pojišťovny vypořádají v poměru podle výše sjednaných limitů (tj. v případě, že bude limit 2× 100 mil. Kč, pak stejným dílem), komentuje problematiku vícenásobného pojištění Monika Bartlová z České asociace pojišťoven. Pokud by se dopravní nehoda stala ve Francii, která nemá stanoven pro případy odškodnění poškozených horní limit pojistného plnění, je pojistitel povinen plnit až do výše skutečné škody bez ohledu na to, do jaké výše byl limit sjednán. Stejně tomu bude v případě, že český pojistník způsobí škodu v zahraničí, kde je uzákoněn vyšší limit než v české legislativě. Pak tuzemský pojistitel musí rovněž plnit do výše onoho limitu.