Jak se vypořádat s ukončením nájmu bytu?

03.07.2020

Většina pronajímatelů bytů uzavírá s nájemci smlouvu o pronájmu na jeden rok. Chtějí si nájemníky vyzkoušet, než jim smlouvu na další období prodlouží či naopak jim nájem ukončí. 

Nájem bytu lze sjednat jak na dobu neurčitou, tak na dobu určitou. "Pokud v nájemní smlouvě chybí údaj o délce nájmu, platí, že byl sjednán na dobu neurčitou," upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Prodloužení i bez dodatku

Nájem bytu na dobu určitou končí k datu uvedenému ve smlouvě, nebo se dá prodloužit dodatkem ke smlouvě.

"Pokud ale bude nájemce byt užívat alespoň tři měsíce, aniž ho pronajímatel písemně vyzve k opuštění bytu, nájem se automaticky prodlužuje o dobu, na kterou byl ujednán dříve. Maximálně však na dva roky," upřesnil Zelený. V takovém případě se nájem obnovuje za stejných podmínek jako původní nájem.

Ukončení nájmu písemně

V případě, že pronajímatel už nechce po uplynutí sjednané doby v nájmu pokračovat, tak podle občanského zákoníku stačí, aby to dal nájemci dopředu v přiměřené době vědět.

Na druhou stranu by ale (opět podle zákoníku) měl nájemce k opuštění bytu vyzvat písemně. Pokud by ho totiž vyzval pouze ústně, musel by to při případném sporu prokázat.

V případě, že by se nájemce po uplynutí doby nájmu odmítl z bytu vystěhovat, nemusí pronajímatel podávat žalobu k soudu. Vyklizení bytu se může domáhat prostřednictvím soudního exekutora.

Klíče ve schránce

I nájemce však nemusí mít o pokračování pronájmu zájem. "Jestliže v den skončení nájmu vhodí do schránky klíče a k tomu ještě například odhlásí energie psané na jeho jméno, považuje se nájem za skončený a pronajímatel může byt pronajmout někomu jinému," uvedl Zelený.

Dodal, že je samozřejmě lepší, pokud se pronajímatel s nájemcem dohodnou na předání bytu a sepíšou o tom protokol, v němž by měl být zachycen stav bytu, případné závady a stavy měřičů.

Věci po nájemníkovi

Problémem může být, pokud v bytě zůstanou po nájemci věci. V případě věcí nižší hodnoty, jako je třeba nádobí, je možné usoudit, že se jich nájemce vzdal, jiná situace je však ohledně dražšího zařízení, například nové elektroniky.

"Dražší věci musí pronajímatel uschovat, přičemž je může poté, co nájemce nebude na jeho výzvy k vyzvednutí vůbec reagovat, prodat. Utrženou částku po odečtení svých nákladů spojených s prodejem by pak měl zaslat na účet nájemce. Jestliže jej nezná, může peníze například uložit do soudní úschovy," dodal Zelený.