Jak se vyznat v podílových fondech?

14.07.2021

Ukážeme si historii podílových fondů, číselné údaje, které s nimi souvisí, a také si popíšeme jejich obecné fungování pro konkrétní představu. Brzy pochopíte, jak podílové fondy fungují a jak s nimi investovat.

Ve světě, kde je investování na finančních trzích důležitou součástí našeho penzijního plánování a případně také pro vytvoření úspor na studium vysoké školy našich dětí, se podílové fondy (kolektivní investování více podílníků pod profesionální správou)stávají všudypřítomné pro každého individuálního investora.

Podílové fondy shromažďují finanční prostředky od mnoha tisíců malých investorů a udržují stanovenou investiční strategii s disciplinovaným přístupem. Investoři se tak nemusí starat o vyhledávání vhodných akcií a správu svých peněz. V dnešní době jsou více než 4 bilióny amerických dolarů zainvestovány v podílových fondech ve Spojených státech amerických. Celkový počet podílových fondů vzrostl z 68 v roce 1940 na více než 8000 v současnosti na tomto území. Škála různých druhů fondů je vskutku pestrá.

Počátek před rokem 1800

Podílové fondy, jak je známe, mají svůj počátek někdy kolem roku 1774 v Nizozemsku, když se Evropa vzpamatovala z hospodářské krize po kolapsu Britské Východoindické společnosti (British East India Company). Mnoho individuálních investorů tehdy ztratilo své celoživotní úspory, když bublina praskla, takže myšlenka na kolektivní rozdělení investičního rizika byla poměrně atraktivní.

Adriaan van Ketwich, nizozemský obchodník, toto uchopil a aplikoval, takže posbíral peníze od mnoha klientů, aby vytvořil investiční společnost - první světový podílový fond. Finanční riziko velkého množství především malých investorů bylo rozprostřeno díky diverzifikaci investic do řady evropských zemí a amerických kolonií, kde byly investice kryté příjmy z plantáží. Tento první podílový fond byl nazván Eendragt Maakt Magt (v překladu do češtiny Jednota vytváří sílu) a držel se celých 50 let do roku 1824.

První moderní podílový fond Massachusetts Investors Trust byl založen v roce 1924. Po pouhém roce tento fond vyrostl z původních 50 000 na 392 000 amerických dolarů v aktivech, což by bylo přibližně 4,6 milionu amerických dolarů v roce 2017. Fond se stal poté veřejným v roce 1928 a nakonec se stal známým pod názvem MFS Investment Management.

Princip podílového fondu

Podílové fondy jsou chápány jako způsob, jak může malý jednotlivec získat kousek finančního trhu. Místo toho, abychom trávili celý svůj volný čas čtením a studiem vybraných finančních zdrojů a tvorbou odborných analýz, stačí si jen nakoupit podílové listy v nějakém podílovém fondu a můžeme se i tak vydat na cestu k finanční svobodě, kdy se o naše peníze stará někdo jiný a zkušenější. Jak ale si asi tušíte a správně předpokládáte, není to ve skutečnosti takto jednoduché. Podílové fondy jsou skvělými myšlenkami v teorii, ale v praxi se jim vždy nedařilo dodávat to, co bylo podílníky (investory) očekáváno.

Všechny podílové fondy nejsou vytvořeny stejným způsobem a samotné investování do nich není na první pohled tak jednoduché jako odhodit naše peníze na prvního prodejce, který si o ně řekne. V této sérii článků si vysvětleme základy podílových fondů a doufejme, že zároveň objasníme některé mýty, které se s nimi pojí. Následně už je jen na nás, zda se touto cestou rozhodneme jít, či zvolíme jiné alternativy v rámci investičního světa, protože i tak jich bude v nabídce dostatek.

Tabulky s číselnými údaji o podílových fondech

Údaje o podílových fondech je v dnešní době skutečně snadné najít a také si následně přečíst. Nejčastějším způsobem přístupu k informacím bývaly v minulosti číselné tabulky umístěné někde v novinách, ale v dnešní době jsou tato data běžně k nalezení na internetu. Webové stránky poskytují mnohem více údajů o daném fondu, než co by bylo možné zahrnout do papírové podoby v různých formách. Obvykle je možné dohledat tyto základní údaje:

  • název fondu,
  • čistá hodnota aktiv,
  • datum poslední platné ceny,
  • změna ceny v absolutním či relativním vyjádření,
  • předchozí uzavírací cena,
  • aktuální roční výnos,
  • čistá aktiva.

Pouhými několika kliknutími myši si můžeme prohlédnout historické ceny a s tím spojenou výkonnost fondu, důležité novinky, složení portfolia fondu nebo informace o manažerech.

Jaké údaje tedy skutečně potřebujeme?

Množství dostupných informací může být až skličující, pokud bychom je měli individuálně procházet a analyzovat. Co tedy opravdu potřebujeme vědět? Kde to můžeme najít? Kolik podrobností už je příliš mnoho? Odpovědi na tyto otázky závisí do značné míry na tom, jak máme v plánu investovat.

Pokud bychom preferovali denní obchodování, měly by nás zajímat například informace o denních cenových trendech v rámci našeho úsilí. Pokud bychom preferovali dlouhodobou investici, budou nás spíše zajímat dlouhodobé faktory v podobě třeba nákladového poměru fondu nebo historie manažerského týmu fondu.

Obecně řečeno najdeme všechny potřebné informace na webových stránkách fondu, kde by se měl nalézat také prospekt či statut fondu, který obsahuje přehled základních údajů pro investory. Na základě všech těchto informací bychom měli mít možnost se kvalifikovaně rozhodnout, zda nakoupit podílové listy, nebo je naopak po nějakém čase z investičního portfolia prodat.

Co jsou podílové fondy?

Podílový fond je ve své podstatě určité řízené portfolio akcií, dluhopisů či jiných investičních nástrojů. Můžeme si pod tímto termínem představit společnost, která sdružuje velkou skupinu lidí a investuje jejich peníze do tohoto portfolia. Dá se říci, že je ve světě investování touto cestou oficiálně zastupuje. Každý investor tak vlastní podílové listy vybraného podílového fondu, jejichž hodnota odpovídá podílu zainvestovaných prostředků na vlastním jmění fondu.

Investování do podílových listů vybraného podílového fondu se ale liší od investice do akcií nějaké společnosti. Na rozdíl od akcií nám podílové listy nedávají žádná hlasovací práva ve vztahu k danému podílovému fondu. Podílové listy představují ve své podstatě investici do mnoha různých akcií či jiných investičních nástrojů, a to namísto jedné konkrétní držby.

Investoři obvykle získávají výnos z podílových fond třemi způsoby:

  1. Výnos je získáván na dividendách z akcií a úroků (kuponů) z dluhopisů držených v portfoliu fondu. Fond vyplácí téměř celý výnos, který obdrží v průběhu roku, aby mohl financovat podílníky ve formě distribuce. Fondy často nabízejí investorům možnost rozhodnout se o tom, zda chtějí tuto distribuci obdržet, nebo ji reinvestovat a získat více podílových listů.
  2. Pokud fond prodává investiční nástroje, jejichž cena se v mezidobí navýšila, má kapitálový zisk. Většina fondů také přenáší tyto zisky směrem k investorům.
  3. Pokud se ceny držeb fondu zvyšují, ale ještě nebyly prodány portfolio manažerem, dochází ke zvyšování ceny podílového listu. Je samozřejmě na nás, zda naše podílové listy prodáme se ziskem na trhu, což jde u otevřených podílových fondů velmi snadno.