Jak správně nahlásit pojistnou událost?

29.07.2020

Máte životní pojistku? A víte, na co jste pojištění? Jak a kdy dáte pojišťovně vědět, že se vám něco stalo? K tomu, aby takzvaná likvidace pojistné události proběhla bez problémů a byste co nejdřív na svém účtu viděli peníze, je třeba trocha trpělivosti. A také spolupráce z vaší strany.

Aby se k vám peníze dostaly co nejdřív, nahlaste pojišťovně pojistnou událost hned po ukončení léčení. Pokud se jedná o dlouhodobou vážnou nemoc nebo závažný úraz s trvalými následky, který si vyžádá delší dobu léčení, s hlášením na ukončení léčby samozřejmě nečekejte. V závažnějších případech, kdy probíhá dlouhodobá léčba, můžete zažádat o zálohové plnění. Za trvalé následky úrazu vám pojišťovna dá všechny peníze až po ustálení diagnózy, a to nejdříve po roce. U invalidity k výplatě peněz dojde až poté, co vás invalidním uzná Česká správa sociálního zabezpečení.

Doba od vzniku pojistné události do jejího nahlášení nesmí přesáhnout promlčecí lhůtu tři roky. Lhůta začíná běžet jeden rok po vzniku pojistné události.

Jak nahlásit pojistnou událost

O tom, že se vám něco stalo, můžete dát vědět sami - na webu pojišťovny najdete potřebné formuláře. Vyplníte je a odešlete do pojišťovny. Pokud ale formulář vyplníte jen z části nebo nesprávně nebo nedodáte požadované přílohy, výplatu pojistného plnění tím oddálíte. I proto je lepší zajít za svým poradcem nebo si o radu zavolat do pojišťovny.

Podívejte se, na co jste pojištění, a pročtěte si i část nazvanou výluky v pojistných podmínkách. Podívejte se také na oceňovací tabulky, ve kterých se dočtete, za jaký maximální počet dnů léčení úrazu dostanete peníze a kolik můžete dostat za trvalé následky. Dopředu tak budete vědět, za jakých podmínek budete mít na peníze z pojistky nárok.

"Někteří klienti po nás bohužel chtějí peníze za něco, co nemají pojištěné. Pojistí si třeba denní odškodné za úraz, a když mají zánět v koleni, chtějí po nás za to peníze. Ale zánět nevznikl jako úraz, ale jako onemocnění. A nemoc si klient nepojistil," vysvětluje Petr Kohoutek, ředitel úseku pojištění Pojišťovny České spořitelny, důvody zamítnutí plnění. "Jiní nám zase nedodají všechny dokumenty, které po nich chceme. Chybí nám tak třeba lékařská zpráva, ze které bychom se dozvěděli, od kdy do kdy klientovi náleží peníze za pobyt v nemocnici."

Kdo má nárok na peníze?

Příjemcem pojistného plnění (kromě případů, kdy je pojistné plnění vyplaceno ve prospěch banky jako splátka úvěru) je:

 • V případě smrti dospělého pojištěného obmyšlený, tedy ten, koho klient určil (pokud obmyšlený není určen, nabývají práva na pojistné plnění osoby v posloupnosti určené zákonem)
 • V případě smrti dítěte je příjemcem plnění pojistník, tedy osoba, která pojistku sjednala
 • Pro ostatní rizika dospělého pojištěného je příjemcem plnění pojištěný
 • Pro ostatní rizika nezletilého dítěte je příjemcem plnění zákonný zástupce

Formuláře o nahlášení pojistné události mají několik částí. V první se vyplňují údaje o tom, komu se něco stalo, ve druhé pak o osobě oprávněné k přijetí finanční částky z pojistky, třetí část vyplní ošetřující lékař pojištěného. Poplatek za vyplnění formuláře lékařem hradí klient. U úvěrových pojištění (pojišťovna za vás zaplatí úvěr, když ho sami nemůžete splácet) část formuláře vyplňuje banka.

 • Ke každé pojistné události vyplňujete jeden formulář hlášení pojistné události
 • Nezapomeňte vyplnit své kontaktní údaje a podpis
 • Současně s hlášením pojistné události doložte kopii lékařské zprávy o prvním ošetření
 • Zajistěte vyplnění příslušné části formuláře lékařem
 • U úrazů detailně a přesně popište, jak k úrazu došlo a co bylo jeho příčinou
 • V případě, že příčinu události vyšetřovala policie, doložte kopii policejního protokolu
 • V případě pojistné události v rámci plnění za dobu léčení úrazu v pracovní neschopnosti doložte doklady o čerpání pracovní neschopnosti

Pojišťovna musí ukončit šetření do tří měsíců po tom, co jí dodáte všechny potřebné dokumenty. Likvidátor šetří pojistnou událost, komunikuje s klientem, ošetřujícími lékaři a příslušnými institucemi. Vždy jedná v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a příslušnými zákony a ověřuje informace předané klientem.