Jaká rizika podstupujeme při investování?

20.04.2022

Většina lidí se obává investování. Vědí, že jsou s ním spojená určitá rizika. Všichni se obáváme ztráty těžce vydělaných peněz. Máme se opravdu bát investování a raději peníze znehodnocovat držením hotovosti a inflací? Čeho konkrétně se obávat? Co představuje skutečné hrozby při zhodnocování majetku a můžeme rizika snížit?

Bojíme se investovat. Neopodstatněně. Hlavní příčinou je strach z možných ztrát. Tyto obavy pramení z neznalosti. Čemu nerozumíme, tomu se přirozeně vyhýbáme, protože nevíme, co od neznámého můžeme očekávat a co by nám do života přineslo. Tyto pocity jsou zcela přirozené.

Přesně takovou neznámou je pro nás investování. Vnímání rizika je mezi drobnými investory velmi mylné a nesprávné. Bojíme se věcí, které pro investice neznamenají dlouhodobý problém, a naopak přehlížíme faktory, které představují reálné hrozby pro náš majetek.

Jedině pochopení rizika a jeho obsažení nás přivede k úspěšnému zhodnocování majetku, a ne k bezesných nocí. Riziko není důvod proč neinvestovat. Investování je navzdory riziku nejlepším a nejjednodušším způsobem zvelebení úspor a dlouhodobého budování aktiv. Statistiky nelžou.

Z tohoto důvodu vám přinášíme blog věnující se riziku a odhalujeme vám, jaká skutečná rizika při investování podstupujeme. Nechceme mluvit jen o skvělých výnosech, kterých s Inteligentním investováním můžete dosáhnout, ale také o druhé straně mince každé investice.

Riziko není nic výjimečného a ani ho netřeba vnímat jako nepřítele. Je přirozenou cenou za vyšší výnos. Riziko je nedílnou součástí investování a každý investor se s ním musí naučit žít.

Výnos a riziko jsou nejlepší přátelé, jdou společně ruku v ruce a jejich vztah ještě nikdo nedokázal zásadněji a dlouhodobě přetrhnout. Chcete-li majetek zhodnotit, musíte podstoupit riziko. Pokud nejste ochoten riskovat, vaše výnosy zůstanou nízké a inflace sežere hodnotu vašich finančních aktiv.

Peníze nerostou na stromech a ve skutečném světě neexistuje ani oběd zdarma. Investice si musí na výnosy vydělat, a to zhodnocením získaných prostředků v byznysu. Každé podnikání nese nejistoty.

Investiční manažeři nejsou kouzelníci, kteří dokáží vyčarovat výnosy. Zisky musí z něčeho pramenit, úroky se musí z něčeho zaplatit a zpravidla to je jen z obratu firmy, jejích příjmů, tedy prodeje zboží nebo služeb. Tento fakt mějte vždy na paměti při posuzování jakékoliv investice.

Rizika se vůbec netřeba bát a musíte ho vnímat jako podmínku dlouhodobých nadprůměrných zisků. A riziko se dá řídit. Existují způsoby jeho snížení a základní investiční pravidla, která když dodržíte, riziko se pro vás stane bezpředmětným.

Riziko se obecně definuje jako nejistota dosáhnout investičních cílů. Jinak řečeno, jde o pravděpodobnost vygenerování žádoucích výnosů konkrétní investicí.

Každý správný investiční proces začíná definováním investičních cílů. Takový postup sice zní úsměvně, ale pomůže vám vyhnout se zklamání. Ke každému cíli, včetně toho investičního, vede množství cest, z nichž každá nese jisté riziko, tedy různou šanci příjezdu do cíle.

Vůbec prvním a jedním z nejdůležitějších nástrojů řízení rizik, a to ještě před zahájením investování, je výběr vhodné skladby portfolia. Investice se přizpůsobuje cíli, jeho parametrům, podmínkám a charakteru investora jako investiční horizont, finanční situace, očekávaný výnos a ochota podstoupit riziko.

Podle nich si investor volí správné složení investice (alokaci), tedy podíl různých tříd aktiv nesoucích rozličnou výnosnost a rizikovost. Obecně platí, že dluhopisy jsou bezpečnější investicí s menšími výkyvy cen, ale také s nižšími dlouhodobými výnosy, a akcie jsou rozkolísanější investicí s vyššími dlouhodobými výnosy.

Samozřejmě, investor musí stát nohama na zemi a jeho očekávání musí být reálné a dosažitelné. Pravděpodobnost naplnění investičního cíle by měla být při správné skladbě investice co nejvyšší, tedy její riziko co nejnižší.

 Za bezrizikovou investici se ve finančním světě považují státní dluhopisy rozvinutých zemí, zejména USA, Japonska a Německa. Stejně za bezrizikovou investici lze považovat vklady v bankách v případě fyzických osob do výše 100 tis. eur garantovaných Fondem pojištění vkladů, tedy státem.

Nízkému riziku však odpovídají i výnosy. Německý 10letý státní dluhopis dnes nabízí záporný výnos -0,2% ročně, tzn. že investoři platí největší evropské ekonomice za to, že jí půjčí peníze. Vklady v bankách dnes nabízejí prakticky nulové úroky.

Jakmile cílíte k dosažení vyššího zhodnocení překonávajícího alespoň inflaci, nemáte jinou možnost, než podstoupit riziko.Obecně každý výnos nad úrovní bezrizikové investice nese určitou míru rizika.

Investiční rizika dělíme do dvou základních skupin:

  • Nesystémová rizika (specifická)
  • Systémová rizika (tržní)

Specifická rizika

Do této skupiny patří individuální subjektivní rizika vztahující se na konkrétní cenný papír a jeho vydavatele (emitenta - firmu nebo stát). Vysloveně souvisí se samotným podnikáním, kterému půjčujete peníze nákupem dluhopisu, nebo do kterého přímo investujete nákupem akcií. Řadíme sem i rizika patřící samotnému investorovi nebo manažerovi jeho investic.

Riziko podnikání je nejtypičtějším rizikem individuálního cenného papíru. Může jít o jakoukoli událost nebo důvod, proč firma nedosáhne očekávané hospodářské výsledky nebo klesne její hodnota.

Představte si pod tím např. nízkou kvalitu produktů nebo služeb, nízkou poptávku po nich, vysoké náklady firmy, slabý podíl, vývoj odvětví, vedení firmy, špatné účetnictví, špatnou podnikatelskou strategie, nedosažení plánů, skandály, porušení zákonů, chybějící inovace a cokoliv jiného, což vede ke snížení příjmů, ziskovosti nebo k prodeji akcií investory a snížení hodnoty firmy. 

Určitou podmnožinou rizika podnikání je kreditní riziko vztahující se pouze na dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry jako směnky, certifikáty apod. Kreditní riziko představuje pravděpodobnost nesplacení celé jistiny dluhopisu nebo nevyplacení úroku (kupónu).

Příčiny nevyplacení odpovídají podnikatelským rizikům. Každý dlužník si půjčuje peníze, aby je investoval v podnikání, ze které zákonitě musí získat vložené prostředky zpět, ale navíc i dohodnuté úroky. Pokud se mu to nepodaří, naplňuje kreditní riziko.

Nejúčinnější metodou minimalizace, a to až odstranění rizika podnikání, je široká diverzifikace, tedy rozložení investice mezi velký počet individuálních cenných papírů.

Riziko podnikání je možné odstranit i poctivou fundamentální investiční analýzou a aplikací účinné investiční strategie, ale jak ukazuje historie a zkušenosti, jejich efekt není dostatečný a přináší jiná specifická rizika.

Těmi jsou rizika člověka a rizika investiční strategie. I když to většina z nás popírá, v životě se řídíme hlavně emocemi, které jsou největším nepřítelem investování. Myslíme si, že naše rozhodování je racionální, ale primárně ho řídí psychika.

Lidské rozhodnutí jsou v důsledku pocitů často chybné, což nakonec vede k slabší dlouhodobé výkonnosti aktivně řízených investic. Přesně se stejnými problémy se trápí profesionální investiční manažeři. Jde o snad nejpodceňovanější, ale zároveň nejvýznamnější investiční riziko.

Řešením rizika podnikání nebo obdobného rizika může být konkrétní investiční strategie, které se investor skálopevně drží. Žádná strategie však není univerzální a každá funguje v určitých podmínkách, ale v jiných zaostává nebo přináší větší riziko.

Nejúčinnějším způsobem odstranění rizika člověka je pasivní přístup k investování, tzn. investování do celého trhu bez aktivního výběru cenných papírů a snahy načasovat nákup a prodej investic.

Systémová rizika (tržní)

Jde o objektivní obecné riziko vyplývající z vývoje společnosti, finančních trhů a ekonomiky. Není v silách investora ho ve významnější míře ovlivnit. Ekonomické cykly, tedy střídání expanze a korekce, jsou přirozené.

Do systémových rizik můžeme zahrnout obecnou tržní náladu s vlivem na pohyb indexů, makroekonomický vývoj, ale i politická rizika (měnová i fiskální úroveň). Souvisejícími konkrétnějšími riziky jsou měnové, inflační a úrokové riziko.

Tržní rizika můžeme označit za přirozené a zcela neodstranitelné. V principu jsou však nejméně škodlivé pro vaše investice, pokud dodržíte základní investiční pravidla. Paradoxně se systémových rizik obáváme nejvíce.

O tržní riziko se vždy postará čas. S prodlužujícím se horizontem toto riziko klesá k nule. Finanční trhy se vždy vzpamatovaly z každého propadu a pokaždé sáhly na nová maxima. Dostatečný čas je základní a nejdůležitější podmínkou úspěšného investování.