Jaké jsou druhy životního pojištění?

17.08.2020

Vztah nás, obyčejných smrtelníků, k pojištění a pojišťovnám bývá velmi často ledově chladný. Skvěle si umíme hrát s mýty a představami, černé katastrofické scénáře vytvoříme ve vteřině lepší než hollywoodští scenáristé, a tak zavrhujeme pojištění dříve, než se mu pokusíme porozumět. Ale je skutečně čeho se bát?

S pojištěním je to jako s vařením. Můžete mít stejné ingredience, ale když netušíte, kolik čeho přimíchat a jak dlouho péct, hotový pokrm chutný rozhodně nebude. Pojďme porozumět životnímu pojištění!

Co to je životní pojištění - proč je dobré ho mít?

Životní pojištění je dlouhodobý finanční produkt, jehož primárním účelem je zabezpečení proti neočekávaným událostem (rizikům), která ohrožují naše zdraví a život. Otevíráme ho, aby nám v případě nouze pomohlo dorovnat životní standard, na který jsme byli doposud zvyklí, a zároveň aby pokrylo nezbytné výdaje spojené s pojistnou událostí.

V praxi to funguje tak, že si zlomím nohu a od pojišťovny dostávám po dobu léčení bolestné; vážně onemocním a nemohu chodit do práce, pojišťovna mi doplatí můj ušlý příjem; mám pojištěný úvěr a zemřu, pojišťovna za mě dluh uhradí a rodina nepřijde o střechu nad hlavou.

Jde o vztah mezi pojišťovnou a pojistníkem (tím, kdo smlouvu uzavřel). Penězům, za které si pojistnou ochranu kupujeme, se říká pojistné.

Podle způsobu placení pojistného se životní pojištění dělí na běžně placené (pojistné se platí pravidelně v dohodnutých intervalech, např. měsíc, pololetí, rok) a jednorázově placené (je stanoveno na celou dobu pojištění).

Prostředky, které pojistník vkládá do životního pojištění, se dělí na kapitálovou hodnotu (zhodnocuje se, je jedním ze způsobů finančního zajištění) a na složku pro krytí různých rizik (dožití, smrti, velmi vážného onemocnění, hospitalizace, nemoci...).

Kapitálová hodnota se může zhodnocovat buď fondem s garantovanou výší minimálního zhodnocení (uvádí se v procentech ročně), nebo v investičních fondech (pro klienty bývají připraveny různé strategie podle oblasti, do které se investuje, nebo si klient sám může ovládat rozložení do fondů), ve kterých mohu dosáhnout daleko většího zhodnocení, ale také se dostat do ztráty.

Na konci pojištění je klientovi vyplacena kapitálová hodnota. Prostředky zaplacené na rizikovou část, pokud se mu nic nestane, zůstávají pojišťovně.

Jak pojišťovny fungují?

Klienti platí pojistné. Pojišťovna přijímá finanční prostředky a hospodaří s nimi. Velmi jednoduše řečeno je rozdělí do dvou velkých celků, na kapitálovou část a na rizikovou složku. Každá funguje trochu jinak. U kapitálové části máme u pojišťovny vedený vlastní účet a stále víme, kolik máme peněz. Pojišťovna s penězi hospodaří a zhodnocuje je, když skončí naše pojištění, vyplatí nám je zpět.

Pojistné zaplacené na krytí rizik putuje na jednu společnou hromadu k penězům ostatních klientů a z této kupy se vyplácí pojistné plnění(sem pojišťovna sáhne, pokud jsme pojištěni na dané riziko a něco se nám stane).

Část zaplaceného pojistného kryje náklady spojené s chodem pojišťovny - někdo se o naše peníze stará, kontroluje naše přijetí do pojištění a oprávněnost vyplacení finanční částky za úraz či nemoc - a odměna za sjednání pojištění patří také finančnímu poradci, který s námi pojistku otevřel. Nejvíce finančních prostředků na náklady spojené s administrací smlouvy si pojišťovna strhává v prvních letech trvání smlouvy, proto se nevyplácí pojistnou smlouvu rušit.

Pojišťovna musí být kdykoliv schopna uhradit všechny závazky vůči všem svým klientům, proto tvoří povinně technické rezervy a sama je také pojištěna.

Aby si pojišťovny nemohly s našimi finančními prostředky dělat, co chtějí, existuje nad nimi státní dozor, který vykonává Česká národní banka. Jako orgán dohledu kontroluje dodržování legislativy i správné hospodaření s penězi. Pojišťovna má přesně dáno, do čeho může finance investovat a je v tomto směru bedlivě kontrolována tak, aby byly peníze klienta v bezpečí.

Typy životního pojištění

  •  Rizikové životní pojištění

Slouží ke krytí rizik jako smrt, úraz, onemocnění a podobně. S rizikovým životním pojištěním nelze spořit, protože v případě dožití se konce pojistné smlouvy není pojištěnému vyplaceno žádné plnění.

  •  Kapitálové životní pojištění

Kombinuje pojistnou ochranu pro případ úrazu, onemocnění, smrti a dožití se spořením. Jde o konzervativnější investování, máme vždy jistotu, že získáme finanční prostředky zpět alespoň s minimálním zhodnocením.

  •  Investiční životní pojištění

Tento typ pojištění nabízí pojistnou ochranu s možností investic do fondů. Nemáme zde garanci pojistné částky, kterou získáme, můžeme zpět dostat i méně, než kolik vložíme. Investiční životní pojištění si volíme v případě, že je naším primárním motivem dlouhodobé zhodnocení vložených prostředků. Toto pojištění se doporučuje zakládat na dlouhou dobu až několika desítek let, kdy stihne dojít k eliminaci nečekaných propadů na finančních trzích.

  •  Flexibilní životní pojištění

Je kombinací předchozích typů životního pojištění a lze jej nastavit přesně dle našich potřeb. Můžeme například vybírat z široké nabídky připojištění (např. vážných onemocnění, invalidity, hospitalizace), kombinovat spoření v rámci garantovaného zhodnocení nebo investičních fondů, nebo pojišťovat některá rizika na zkrácenou dobu.

Při výběru konkrétního pojištění je klíčové pečlivě zvážit, na co vlastně životní pojištění potřebujeme a co od něj očekáváme.

Budoucnost je otevřená a nikdy nevíme, co nám další den přinese nového. Změna je život a kvalitní pojištění je dnes schopné se našim změnám přizpůsobit.

Slovníček pojištění

  • Pojištěný - ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo na jehož odpovědnost za škody se pojistná ochrana vztahuje.
  • Pojistník - je ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit pojistné. Často je pojištěný a pojistník tatáž osoba. Avšak například v případě dětského pojištění je pojištěným dítě a pojistníkem rodič.
  • Pojistitel - pojišťovna, u které si pojištění sjednáváte. Platíte jí pojistné a ona má naopak povinnost poskytnout vám pojistné plnění v případě, že nastane pojistná událost.
  • Pojistné - peníze, které platíte pojišťovně za poskytování pojišťovacích služeb.
  • Pojistná událost - nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny vyplatit dohodnuté plnění (např. úraz, nemoc, úmrtí).
  • Pojistné plnění - jednorázová částka nebo důchod, které vám podle pojistné smlouvy poskytne pojišťovna v případě vzniku pojistné události.