Je lepší úrazové nebo životní pojištění?

08.11.2021

Známé přísloví, že "neštěstí nechodí po horách, ale po lidech" není třeba asi nikomu z nás připomínat. S drobnějším úrazem typu popálení nebo říznutí se při vaření se ve svém životě setkal asi každý, i ten, kdo zvládá uvařit "jen čaj a vajíčka". Méně vzácné ale nejsou ani úrazy vzniklé při sportu nebo na silnici a některé z nich mohou bohužel skončit i smrtí. Úrazové pojištění nebo životní pojištění by proto mělo tvořit běžnou pojistnou ochranu jednotlivce i celé rodiny.

A protože se na trhu nabízí celá škála těchto produktů a není vždy jednoduché se v nich dobře zorientovat, vysvětlíme vám jejich podstatu, základní rozdíly a na příkladech ze života a ze škodných událostí, které se skutečně staly v praxi pojišťoven, ukážeme užitečnost a nezbytnost těchto dvou pojištění pro každého z nás. Po přečtení našeho článku získáte lepší náhled na to, zdali se ve vašem případě vyplatí vybrat si spíše úrazové pojištění nebo životní pojištění.

Pojištění úrazu aneb co znamená když se řekne úraz...

Dříve zákon definoval úraz jako "neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného nebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých či nízkých teplot, plynů, par, elektrického proudu a jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických), kterým bylo pojištěnému způsobeno tělesné poškození zdraví nebo smrt".

Nový občanský zákoník od této striktní definice upustil a ponechal na pojišťovnách, aby si úraz nadefinovaly nově svým způsobem. I přesto většina z nich zůstala u tohoto popisu, který je poměrně vyčerpávající, a konkrétní popis úrazu najdete v každých pojistných podmínkách v:

 • předmětu úrazového pojištění,
 • definici pojistné události
 • a vždy i výlukách z úrazového pojištění!

Bonusem od mnohých pojišťoven pak bývá rozšíření úrazových příčin například o riziko: utonutí, umrznutí, úrazy v důsledku mrtvice či srdečního selhání, popálení či (nezamýšlené) otravy potravinami nebo toxickými látkami.

Rozdíl mezi úrazovým a životním pojištěním

Rozdíl mezi úrazovým pojištěním a životním pojištěním je v rozdílném zajištění a krytí škod. Zatímco úrazové pojištění obsahuje krytí pro případ úrazu, životní pojištění kryje kompletní ochranu životních rizik a obsahuje zároveň garantovanou rezervotvornou spořící složku.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je nabízeno jak ve formě přednastavených balíčků krytí a pevně stanovených částek, tak i zcela individuálním způsobem. Většina pojišťoven se snaží nabídnout alespoň 1 krytí, které u konkurence běžně nenajdete, v základní nabídce se však v mnohém neliší a tu představuje:

 • trvalé následky - pokud úraz obvykle s odstupem alespoň 1 roku zanechá trvalé následky (například omezení hybnosti v kloubu, jizvu na obličeji nebo ztrátu končetiny), dojde k výplatě plnění. Trvalé následky bývají ohodnoceny revizním lékařem pojišťovny a vyjádřeny v procentech, která slouží pro přepočet pojistné částky na plnění. Pojistná částka je vždy stanovena lineárně (např. 500 000 Kč), avšak může být sjednáno i tzv. progresivní plnění. To se pak uplatňuje v případě vážnějších trvalých následků s větším rozsahem (např. nad 25 %) a představuje několikanásobně vyšší plnění než základní pojistná částka.
 • smrt úrazem - pokud dojde v důsledku úrazu k úmrtí (a toto nemusí nastat pouze okamžitě např. po autonehodě, ale i s odstupem 1 roku od úrazu), dojde k výplatě smluvené částky. Ta se vyplácí obvykle jednorázově a lze určit konkrétní osobu, které bude plnění vyplaceno (ta se určuje buď jménem a datem narození či rodným číslem, nebo obecně statusem "děti, manžel/ka" apod.). Bonusem od některých pojišťoven v tomto případě bývá dvojnásobné plnění, pokud k úmrtí dojde např. po autonehodě.
 • denní odškodné - představuje dávku, která bude vyplacena za každý den léčení pojištěného v důsledku úrazu. Tato dávka je obvykle omezena jak časově (léčení musí např. trvat déle než 7 či 14 dnů, avšak ne více než 365 dnů), tak i typem a je tak možné sjednat:
  • denní odškodné při pobytu v nemocnici (vyplácí se dávka za každý den poúrazové hospitalizace)
  • denní odškodné při pracovní neschopnosti (vyplácí se dávka za každý den strávený na neschopence v důsledku úrazu)
  • denní odškodné za dobu nezbytného léčení (vyplácí se dávka za dobu obvyklou k vyléčení úrazu, např. 6 týdnů pro zlomeninu v sádře)
 • paušální "bolestné" - mnoho pojišťoven používá vlastní oceňovací podklad, který obsahuje přesný výčet úrazů a paušálních částek, které za ně náleží jako pojistné plnění. K navýšení plnění pak dochází automaticky např. v případě mnohočetných úrazů, úrazů, které vyžadují operaci nebo jinou speciální léčbu.

Důležitým faktorem při sjednávání úrazového pojištění je i činnost pojištěné osoby, a to jak pracovní, tak i sportovní. Naopak v případě úrazového pojištění nebývá obvykle zkoumán zdravotní stav pojištěného před vstupem do pojištění a vyjma speciálních dětských či seniorských tarifů, nehraje obvykle ani věk důležitou roli pro výpočet ceny.

Skupinové úrazové pojištění

Zvláštním typem je pak skupinové úrazové pojištění, které se obvykle sjednává jako jediná hromadná smlouva například pro všechny zaměstnance jedné firmy, nebo děti na letním táboře, ve školce a podobně. Variabilita těchto smluv co do rozsahu krytí i výše pojistných částek bývá často omezena, avšak výhodou je bezesporu nižší skupinová cena.

Životní pojištění

Ochrana vlastního života = ochrana mých blízkých

Životní pojištění je svou definicí mnohem jednoduší a sjednává se pro případ:

 • smrti (bez omezení příčiny),
 • dožití se určitého věku (např. 65 let)
 • nebo určitého dne, který si stanovím ve smlouvě jako konec pojištění (např. datum splacení hypotéky).

Rizikové životní pojištění

Nejrozšířenějším typem životního pojištění je rizikové životní pojištění, které se sjednává pouze pro případ smrti a neobsahuje žádnou spořící složku. Jeho výhody a nevýhody si můžeme v kostce představit jako:

 • garance částky, která bude přesně vyplacena v případě smrti
 • krátkodobé trvání již od délky 1 roku
 • volba pevné nebo klesající pojistné částky (úspora na pojistném)
 • neobsahuje spořící složku (platím pouze za pojistnou ochranu)
 • nelze jej odečíst z daní.

Investiční životní pojištění

Velmi rozšířeným typem je také investiční životní pojištění, které kombinuje ochranu pro případ smrti se spořící složkou, avšak za cenu malé nebo žádné garance zhodnocení vložených prostředků. Jeho výhody a nevýhody si můžeme v kostce představit jako:

 • garance částky, která bude vyplacena v případě smrti
 • vlastní volba investiční strategie
 • velká flexibilita ve změnách pojištění
 • možnost mimořádných vkladů i výběrů
 • daňová uznatelnost
 • nízká či žádná garance zhodnocení vložených prostředků
 • riziko minimální výplaty plnění při dožití.

Kapitálové životní pojištění

Posledním typem je kapitálové životní pojištění, které bylo hojně využívané ještě například před 10 lety, dnes však z důvodu trvale nízkých úrokových sazeb na trhu téměř z nabídky pojišťoven vymizelo. Jeho výhody a nevýhody si můžeme v kostce představit jako:

 • garance částky, která bude vyplacena v případě smrti
 • garance částky, která bude vyplacena v případě dožití
 • garantované zhodnocení vložených prostředků
 • bezproblémová daňová uznatelnost
 • nízké zhodnocení vložených prostředků
 • malá flexibilita ve změnách pojištění.

Co si vybrat? Úrazové pojištění nebo životní pojištění?

Na otázku zda si vybrat úrazové pojištění nebo životní pojištění není jednoznačná odpověď. Vždy záleží na preferencích klienta a na tom jaká zdali chce zároveň spořit či se pouze chránit proti úrazu.

Zajímavé z pohledu klienta určitě je, že úrazové pojištění často tvoří volitelné připojištění k životnímu pojištění a není tak potřeba sjednávat dvě rozdílné smlouvy. Výhodou je nejen úspora času a papírování, ale i jednotná platba za komplexní ochranu klidně i celé rodiny.

Sjednat si úrazové pojištění nebo životní pojištění však není dobré odkládat, protože s každým rokem věku narůstá z pohledu pojišťovny riziko úmrtí a tím se zvyšuje i cena pojištění! V závislosti na zvoleném typu pojištění, výši pojistné částky a poskytnutých garancích zhodnocení dochází také k tzv. přezkoumání zdravotního rizika. To může mít podobu od:

 • jednoduchého zdravotního dotazníku, který vyplníte sami při sjednání smlouvy,
 • přes výpis ze zdravotní dokumentace, který vystaví váš praktický lékař, případně specialista, ke kterému docházíte,
 • až po vstupní vyšetření smluvním lékařem pojišťovny, které zahrnuje i laboratorní testy.

Ve všech případech je však třeba myslet pozitivně a přezkoumání zdravotního rizika brát jako skutečnost, díky které vás pojišťovna subjektivně ohodnotí a nedojde tak k rozporům při výplatě pojistného plnění.

Na co mám nárok při úrazu?

Úrazové pojištění, stejně jako životní pojištění, spadá do oblasti pojištění osob. Rozdíl však nastává při výplatě plnění po škodě.

Obnosové pojištění

Zatímco životní pojištění lze sjednat výhradně jako pojištění obnosové - tedy takové, kdy pojišťovna vyplácí jednorázové či opakované plnění v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě.

Škodové pojištění

Úrazové pojištění může být sjednáno jako pojištění obnosové, tak i jako pojištění škodové - tedy takové, kdy pojišťovna poskytne plnění, které vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události.

Pro lepší názornost Vám uvedeme příklad z praxe: Pan Kučera má pro sebe sjednané úrazové i životní pojištění. Minulou zimu měl kvůli sněhu a náledí autonehodu, při které si zlomil stehenní kost a urazil oba přední zuby. Pojišťovna mu z úrazového pojištění vyplatila podle svých oceňovacích podkladů jednorázové paušální odškodnění za zlomeninu stehenní kosti (obnosové pojištění) a dále mu proplatila účet za dostavbu obou předních zubů jeho zubním lékařem (škodové pojištění). Ze životního pojištění v tomto případě nehradila pojišťovna (naštěstí) žádné pojistné plnění.