Kauza pojištění Dynamik (Plus) od České pojišťovny.

22.10.2018

V poslední době se zejména na internetu objevilo mnoho článků na téma poplatkové politiky pojištění Dynamik a Dynamik Plus České pojišťovny. Co je a co není pravda? Jak ve skutečnosti vypadá pojištění Dynamik? Na tyto otázky se pokusí odpovědět následující článek.

Na počátek uveďme některé kritické zdroje, které lze snadno nalézt na internetu vyhledáním kombinace slov "pojištění" + "Dynamik" + "poplatky".

Z TISKU


- Dušan Šídlo, www.finexpert.cz, odpověď na dotaz klienta:
"I přes uvedenou větší flexibilitu bych vám přestup do produktu Dynamik nedoporučil. Důvodem je nižší garantované zhodnocení rezervy pojištění (tzv. technická úroková míra) a výrazná poplatková netransparentnost tohoto pojištění (nejsou-li známy veškeré poplatky z pojištění, pojišťovna je může libovolně měnit, aniž by se o tom klienti dozvěděli).

- Emil Dočkal, www.finance.centrum.cz, článek:
U Dynamiku se také neuplatňuje otevřená poplatková politika. Ta by měla být pro slušný pojistný trh už samozřejmostí. Dynamik se tak stává takovým druhem kapitálového životního pojištění, kde pojištěným není sdělována ani pojistná částka pro případ dožití, ani relevantní poplatky nezbytné k posouzení efektivnosti tohoto pojištění.
- www.emakleri.cz, materiál o produktech pro EB programy:
Nevýhody Dynamiku: Plnění vyplacené na konci pojištění není stanoveno ve smlouvě jako u kapitálového pojištění ani nejsou přesně stanoveny poplatky.

DVA ZÁKLADNÍ TYPY PRODUKTŮ
Na trhu (nejen v Čechách, ale v každé vyspělé zemi) existují dva základní typy produktů spořicího životního pojištění:

1. Tradiční produkty (například kapitálové pojištění, důchodové pojištění). U těchto produktů má klient přímo ve smlouvě garantovánu částku pro případ dožití. Klient se zavazuje platit pojistné ve stanovené výši, pojišťovna se zavázala na konci pojištění vyplatit sjednanou pojistnou částku (jednorázově nebo ve formě důchodu). Klient má jistotu, že pokud splní všechny podmínky (zejména uhradí předepsané pojistné v daném termínu), musí pojišťovna na konci pojistné doby vyplatit pojistnou částku.
Pojišťovna na počátku vzala v úvahu výši pojistné částky, rizikovost klienta a náklady, které bude během trvání pojištění mít a na základě těchto parametrů klientovi stanovila výši pojistného. Z tohoto pojistného jednak "spoří", vyplácí plnění klientům, kteří během pojištění zemřou a v neposlední řadě si uhrazuje náklady, které jí vznikají se správou pojistné smlouvy.
Přestože v poslední době probíhají diskuse, zda má klient právo na rozklad pojistného na tyto tři složky, není tato informace pro klienta nezbytná. Jeho jistota spočívá v pojistné částce, kterou má garantovánu ve smlouvě. Pojišťovna nemůže vyplatit méně. Pokud by tak učinila, je to porušení podmínek a klient by se dožadoval nápravy u soudu.

2. Moderní produkty (např. univerzální pojištění, investiční pojištění). U těchto produktů není ve smlouvě garantována pojistná částka pro případ dožití. Klientovi je veden individuální účet, zaplacené pojistné je připsáno na tento účet (ať již v korunách nebo podílových jednotkách). Pojišťovna má právo (dle pojistných podmínek) si z tohoto účtu strhnout poplatky a rizikové pojistné. Výše těchto poplatků je dána veřejným sazebníkem, ve kterém jsou uvedeny všechny poplatky a jejich výše. Poplatky slouží na úhradu nákladů, rizikové pojistné na výplatu pojistné částky těm klientům, kteří v průběhu trvání pojištění zemřeli.
U těchto produktů nespočívá jistota klienta v garantované částce pro případ dožití (není ve smlouvě uvedena), ale v tom, že pojišťovna nemůže strhnout více, než na kolik má dle aktuálního sazebníku právo. Klient si může kdykoliv vyžádat výpis ze svého účtu se všemi obraty (často tento výpis za poslední rok bývá přílohou výročního dopisu) a položku po položce zkontrolovat, kolik a kdy mu bylo z jeho účtu strženo. Pokud by pojišťovna strhla poplatek špatně (např. vyšší poplatek nebo poplatek, který není uveden v sazebníku poplatků), klient tuto skutečnost bude reklamovat a pokud mu nebude vyhověno, může se obrátit na soud.

NENÍ TŘETÍ CESTY? NENÍ
Existují tedy dvě skupiny produktů: buď je ve smlouvě definována pojistná částka na dožití, nebo ne. V druhém případě je ale dán sazebník poplatků, podle kterého pojišťovna snižuje hodnotu individuálního účtu.
Pokud by existoval produkt, který negarantuje pojistnou částku pro dožití a zároveň v sazebníku neuvádí všechny poplatky, představoval by velké nebezpečí pro klienta. Pojišťovna by byla "neomezeným vládcem" nad penězi klienta. Mohla by si strhnout jakýkoli poplatek. Mohla by se rozhodnout všem klientům snížit účet na polovinu, mohla by ... všechno. Vždy by mohla říci: to jsme si měli strhnout a tak jsme si to strhli.
Teorie chování spotřebitelů říká: takový produkt by si nikdo nekoupil. Racionální klient chce vidět sazebník poplatků. Chce si porovnat alespoň několik nabídek. Přece si nekoupí zajíce v pytli. Přece si neuzavře běžný účet, aniž by věděl, kolik každý měsíc zaplatí za jeho vedení. Přece nejsou klienti finančně negramotní. Přece ... Nudná je teorie, zelený strom života. A tak na trhu existuje produkt Dynamik a Dynamik Plus. A nepatří obchodně mezi neúspěšné produkty. Pojďme se na poplatkovou politiku těchto produktů podívat blíže.

JAKÁ JE SKUTEČNOST?
Česká pojišťovna u produktu Dynamik a jeho variant nezveřejňuje pojistnou částku. U pojištění Dynamik Plus ani nemůže (hodnota plnění je vázána na hodnoty podílových jednotek, jedná se o investiční pojištění). Klient sice při uzavírání smlouvy obdrží modelový příklad, veškeré hodnoty v něm jsou ale informativní a nemohou být klientem jakýmkoliv způsobem nárokovány. Platí pouze to, co je uvedeno ve smlouvě.
Klient by tedy měl mít k dispozici kompletní sazebník, ten ale schází. Jediné poplatky, které u obou produktů zveřejňuje, jsou ty mimořádné (za mimořádné pojistné, za částečný odkup, ...) Jak tuto skutečnost vysvětlují pracovníci České pojišťovny?
Richard Kapsa, ředitel odboru komunikace, Česká pojišťovna, vyjádření k článku v diskusi na www.fincentrum.cz k otázce poplatků u pojištění Dynamik:
"Česká pojišťovna se zaobírá i analýzami chování celého trhu v oblasti technické úrokové míry i poplatků spojených se sjednáním a správou pojistné smlouvy. Na trhu je běžné zveřejňovat pouze poplatky nadstandardní (poplatky za technické změny, poplatky za mimořádné pojistné a mimořádný výběr atp.) tak, jak to dělá také ČP. V politice poplatků a jejich zveřejňování tedy ČP postupuje dle nejlepších zvyklostí v rozsahu běžném pro český pojišťovací trh. Tyto jsou zveřejňovány v přehledu poplatků."
Uvedené tvrzení ale není pravdivé. Na trhu jsou následující srovnatelné produkty (negarantují pojistnou částku a zároveň garantují míru zhodnocení, tzv. universal life) a všechny zveřejňují kompletní sazebník:

Flexi (pojišťovna ČS): zveřejňuje kompletní sazebník (měsíční poplatek, úhrada počátečních nákladů formou nižší alokace v prvních dvou letech). Sazebník je k dispozici na každé pobočce České spořitelny.

Life (Generali): zveřejňuje kompletní sazebník (měsíční poplatek, úhrada počátečních nákladů pomocí tzv. počátečního kapitálu tvořeného v prvních dvou letech pojištění). Sazebník je součástí návrhu uzavření pojištění.

IŽP s garantovaným výnosem (Credit Suisse L&P): zveřejňuje kompletní sazebník poplatků (měsíční poplatek, úhrada počátečních nákladů pomocí tzv. počátečních jednotek nakupovaných v prvních dvou letech). Sazebník je součástí návrhu uzavření pojištění.

Garant (Aegon): zveřejňuje kompletní sazebník (měsíční poplatek, úhrada počátečních nákladů pomocí tzv. počátečního kapitálu tvořeného v prvních dvou letech pojištění). Sazebník předáván klientovi při sjednávání pojištění.

Optimal(ČSOB pojišťovna): zveřejňuje kompletní sazebník (měsíční poplatek, úhrada počátečních nákladů formou nižší alokace v prvních dvou letech). Sazebník je k dispozici na každé pobočce ČSOB a na internetu.

Václav Bálek, tiskový mluvčí České pojišťovny, vyjádření k dotazu na poplatky pojištění Dynamik Plus, uveřejněno v časopise Finanční poradce10/2005:
"... Česká pojišťovna rozlišuje v pojistných smlouvách mezi náklady a poplatky. Poplatkům podléhají ty úkony, ke kterým může dojít v průběhu trvání pojištění na základě rozhodnutí pojistníky a jsou uvedeny v Přehledu poplatků.
Náklady jsou pravidelně (měsíčně) sráženy na pojistné smlouvě a jsou stanovovány podle pojistně-technických zásad. ... Správní náklady a splátky počátečních nákladů jsou závislé na vstupním věku, pohlaví, pojistné době, ročním pojistném a jsou rozdílné pro každého klienta (tj. náklady jsou konstruovány standardně jako pro jakýkoliv jiný pojistný produkt a nejde tedy o konstrukci specifickou pro produkty typu ,Unit-linked'- např. fixní správní náklady nebo počáteční podílové jednotky)."

POPLATKY NEZNÁMÉ
Toto vyjádření potvrzuje mnoho dohadů okolo pojištění Dynamik. ČP přiznává, že v sazebníku poplatků nejsou zveřejněny všechny poplatky.
Zároveň uvádí, že počáteční a administrativní poplatky nedokáže zveřejnit (zvolená konstrukce je složitá - závislá na věku, pohlaví...) a ani nechce zveřejnit ("Další konkrétní informace ČP neposkytuje, neboť je s ohledem na jejich povahu považuje za obchodní tajemství").
Česká pojišťovna nesouhlasí s tím, že by měla používat průhledný systém poplatků jako konkurence.
O standardním systému hovoří jako o specifickém pro produkty typu "Unit-linked" - přitom tento pojem je synonymem pro investiční pojištění a Dynamik Plus patří mezi investiční pojištění (také o něm jako o investičním pojištění pojišťovna účtuje).

JAKÁ JE KONSTRUKCE PRODUKTU DYNAMIK?
Na základě informací, které má potenciální klient k dispozici je nemožné přesně popsat chování produktu.
Na příkladu lze ale zhruba odvodit jeho konstrukci.

Ukažme ji na následujícím příkladu.
Z příkladu je vidět, že znalost konkrétní výše srážených poplatků je důležitá pro zjištění hodnoty účtů.
Existují dvě varianty produktu Dynamik: Dynamik a Dynamik S. Produkty se liší zejména ve výši počátečního poplatku (který není zveřejňován).
I když do obou produktů bude placeno stejné pojistné, klient s produktem Dynamik S bude mít na konci pojištění méně než jeho stejně starý kolega se standardním Dynamikem.

ZÁVĚR
Co je ale nejvíce překvapující a zaslouží největší pozornost, je chování spotřebitelů. Dynamik je z klientského pohledu neprůhledný produkt, klienti nevědí, kolik si pojišťovna každý rok strhne. Přesto je dle informace ČP již 750 000 prodaných smluv. Proč se klienti nechovají racionálně, proč neodmítnou uzavření produktu do doby, než dostanou všechny informace?
Důvodů může být několik:
- masivní přesvědčovací reklama a dobře připravená obchodní řeč,
- důvěra v Českou pojišťovnu a v pojišťovnictví obecně,
- silný a opakovaný tlak finančně dobře motivovaných prodejců,
- a zejména... finanční negramotnost spotřebitelů.

TISKOVÁ ZPRÁVA: DYNAMIK ČESKÉ POJIŠŤOVNY SI ZÍSKAL UŽ TŘI ČTVRTĚ MILIÓNU PŘÍZNIVCŮ
Praha (8. prosince 2005) - Životní pojištění České pojišťovny DYNAMIK, které je na trhu od března roku 2003, uzavřelo již 750 tisíc klientů v České republice. Tím jubilejním, třičtvrtěmiliontým, pojištěným je 31letý stavař z Příbramska. Pojistnou smlouvu s letošním datem má pak doma dalších více než 260 tisíc Čechů od 15 do 60 let.
"Z našich zjištění vyplývá také to, že na svoji pojistnou ochranu čím dál častěji myslí mladí lidé. Například ve věku 18 let uzavřelo Dynamik již 27 tisíc mladíků a 25 tisíc dívek", uvádí Milan Novotný, ředitel odboru analýz životního pojištění České pojišťovny.
Roční částka, kterou jsou klienti ochotni do svého životního pojištění investovat, je v průměru kolem 6100 Kč, včetně úrazového připojištění, které má v rámci své smlouvy na Dynamik uzavřeno 92 % pojištěných. A pokud klienti využili u Dynamiku mimořádného vkladu, tak jeho průměrná výše byla 27 tisíc korun.

ZVEŘEJŇOVANÉ POPLATKY PRODUKTU DYNAMIK PLUS
Vyžádaná technická změna 220 Kč
Poplatek za přerušení placení 220 Kč
Poplatek za vyžádanou informaci o stavu pojistné smlouvy 50 Kč
Zpracování pokynu pojistníka ke změně alokačního poměru 50 Kč
Zpracování pokynu pojistníka k převodu podílových jednotek mezi kapitálovými hodnotami tvořenými
podílovými jednotkami vnitřních fondů 50 Kč
Zpracování pokynu pojistníka k převodu podílových jednotek z kapitálové hodnoty tvořené podílovými
jednotkami vnitřního fondu do kapitálové hodnoty s vyhlašovanou úrokovou mírou 50 Kč
Zpracování pokynu pojistníka k převodu peněžních prostředků z kapitálové hodnoty s vyhlašovanou
úrokovou mírou do kapitálové hodnoty tvořené podílovými jednotkami vnitřních fondů 50 Kč
Poplatek za vklad mimořádného pojistného ve výši 1 000 - 59 999 Kč 2,80 %
(z hodnoty vkladu)
Poplatek za vklad mimořádného pojistného ve výši 60 000 - 199 999 Kč 2,40 %
(z hodnoty vkladu)
Poplatek za vklad mimořádného pojistného ve výši 200 000 Kč a více 2,20 %
(z hodnoty vkladu)
Poplatek za mimořádný výběr z kapitálové hodnoty negarantované 50 Kč
Poplatek za mimořádný výběr z kapitálové hodnoty garantované 220 Kč
Poplatek za mimořádný výběr z kapitálové hodnoty garantované a zároveň i kapitálové hodnoty
negarantované 220 Kč

NEZVEŘEJŇOVANÉ POPLATKY PRODUKTU DYNAMIK PLUS
Počáteční náklady postupně umořované po dobu trvání smlouvy neznámé
Administrativní náklady placené v každém roce trvání smlouvy neznámé
Muž ve věku 40 let si sjednává pojištění Dynamik do 60 let (tj. 20 let trvání), roční pojistné 10 000 Kč.
1. Pojišťovna vypočte střední dobu života smlouvy - např. 17,5 roku (je menší než 20 let z důvodu, že ne každý pojištěný se dožije konce pojištění). Tato hodnota záleží na věku, trvání smlouvy a pohlaví.
2. Pojišťovna určí počáteční náklady, např. 14 000 Kč. Rozpočteno na jeden rok pojištění je hodnota nákladů 14 000/17,5 = 800 Kč.
3. Pojišťovna určí správní náklady, např. 500 Kč ročně.