Kdy nemusíte platit daň z příjmu z prodeje nemovitosti?

09.11.2018

V případě, že prodáváte nemovitost, pak peníze, které za ni dostanete, představují Váš příjem a Vaší povinností je zdanit ho podle zákona o daních z příjmu. Ovšem v několika případech se na Vás tato povinnost nevztahuje. Na příjem z prodeje či převodu nemovitosti fyzických osob se vztahuje daň s 15procentní sazbou, zároveň je třeba ho uvést do běžného daňového přiznání. Přinášíme přehled pěti případů, kdy se na Vás povinnost platit tuto daň nevztahuje.

Nemovitost vlastníte alespoň pět let

Platit daň z příjmu při prodeji nemusíte, pokud jste nemovitost vlastnili déle než pět let. V případě dědictví se lhůta zkracuje o dobu, po kterou ji předchozí majitel v linii přímé (prarodiče, rodiče, děti) vlastnil.

Od daně ale nebudete osvobozeni, pokud prodávaná nemovitost je, nebo pět let před prodejem byla zařazena do obchodního majetku.

V nemovitosti bydlíte alespoň dva roky

V případě, že prodáváte vlastní nemovitost, ve které jste zároveň bezprostředně před prodejem bydleli minimálně dva roky, opět se na vás daňová povinnost nevztahuje.

"Bydliště v tomto případě neznamená přihlášení k trvalému pobytu, rozumí se jím místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Tedy tam, kde člověk svým jménem například hradí energie a služby, kam si nechává posílat poštu či kde jeho pobyt dosvědčí sousedé," upřesnil právník Ondřej Kolář.

Výjimka v tomto případě neplatí pro družstevní byty a nemovitost zahrnutou do obchodního majetku dva roky před jejím vyřazením.

Prodej za účelem zajištění bytové potřeby

Daň z příjmu také nemusíte platit, pokud jste v nemovitosti bydleli a příjem z jejího prodeje použijete k řešení vlastní bytové situace. Tedy například ke koupi nového bydlení či k rekonstrukci.

Ovšem zisk z prodané nemovitosti musíte investovat nejpozději do jednoho roku následujícího po roce, v němž jste peníze z prodeje dostali. Pokud je příjem z prodeje větší, než kolik investujete do nového, je od daně osvobozena pouze ta část, kterou jste využili na uspokojení bytové potřeby. Zbytek podléhá zdanění v běžné patnáctiprocentní sazbě.

"Daň z příjmů platit nemusíte i v případě, že odpovídající částku utratíte na zajištění bytové potřeby také jeden rok před prodejem nemovitosti. To však pouze za předpokladu, že jste v ní bezprostředně před prodejem alespoň nějakou dobu bydleli a přijetí peněz z prodeje oznámili příslušnému finančnímu úřadu. Oznámení je nutné provést do konce kalendářního roku, ve kterém jste přijali peníze z prodeje nemovitosti," upozornil Ondřej Antoš, specialista na daňovou problematiku ze společnosti Yourtaxes.

Nemovitost jste získali v dědictví

Nabytí nemovitosti formou dědictví je vždy osvobozeno od daně. Není přitom podstatné, zda se dědí v rámci přímé či vedlejší linie nebo bez rodinné vazby.

Dědici však mohou vzniknout další povinnosti. V případě, že jste zdědili nemovitost v hodnotě vyšší než pět miliónů korun, jste povinni to oznámit správci daně, a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém jste příjem obdrželi.

Oznámení se nepodává formou daňového přiznání a ani nemá předepsaný vzor. Na stránkách ministerstva financí však naleznete formulář pro oznámení o osvobozených příjmech, který můžete využít.

Nemovitost jste získali darem

V případě, že jste nemovitost dostali darem od příbuzného v přímé nebo vedlejší linii nebo od osoby, se kterou jste žili nejméně jeden rok bezprostředně před darováním ve společné domácnosti, je tento příjem od daně z příjmu osvobozen.

U nemovitostí s hodnotou vyšší než pět miliónů korun zůstává oznamovací povinnost vůči správci daně. Tu není radno brát na lehkou váhu, protože s ní jsou spjaté, stejně jako v případě dědictví, pokuty ve výši 0,1 procenta, 10 procent a 15 procent z hodnoty nemovitosti.