Kdy se vyplatí uzavřít předmanželskou smlouvu?

12.07.2019

Zhruba každé druhé manželství končí rozvodem a jen málokterý z rozpadajících se párů se dokáže v klidu domluvit na vypořádání majetku. I když si to málokdo z novomanželů připustí, vyplatí se na možnost rozchodu myslet dopředu a zbytečným sporům o majetek tak předejít. Stačí uzavřít tzv. předmanželskou smlouvu.

V manželství se majetek i dluhy jednoho z manželů zpravidla stávají společnými. Výjimku tvoří věci sloužící pro osobní potřebu, dědictví, dary nebo to, co souvisí s výlučným vlastnictvím jednoho z manželů.

Jiný než zákonný majetkový režim si ale snoubenci mohou dohodnout uzavřením tzv. předmanželské smlouvy.

Smlouvu lze uzavřít i během manželství

Uzavřít předmanželskou smlouvu je výhodné, pokud nechcete, aby se váš majetek stal součástí společného vlastnictví, nebo se obáváte, že váš partner bude mít dluhy. Snoubenci si v předmanželské smlouvě ujednají jiný než zákonný manželský majetkový režim upravující společné jmění manželů. Běžné vybavení domácnosti však vždy musí zůstat společné.

Účinnosti smlouva nabývá okamžikem uzavření manželství. Snoubenci se ale mohou dohodnout i na pozdějším datu. Je také možné uzavřít ji i během manželství. Ovšem v takovém případě je třeba si uvědomit, že to nelze učinit se zpětným účinkem.

Jedině v písemné podobě a u notáře

Podle občanského zákoníku se smlouva uzavírá písemně a musí mít formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu. Pokud se manželé rozhodnou v budoucnu cokoliv ze smlouvy změnit, opět bude potřeba se dohodnout, nebo nechat rozhodnout soud.

Do předmanželské smlouvy je také možné zakomponovat, že společné jmění vznikne až okamžikem zániku manželství, například úmrtím jednoho z manželů nebo rozvodem. V té chvíli se pak majetek i dluhy páru stanou společným jměním. Za dobu trvání manželství ale může každý z manželů se svým majetkem libovolně nakládat.

Smlouvou můžete zajistit i režim oddělených jmění, což znamená, že společné jmění manželů vůbec nevznikne. Manželé budou nabývat majetek, ale i dluhy úplně stejně jako před vstupem do manželství.

Režim oddělených jmění bývá využíván zejména v situacích, kdy manželé zvažují investici do nemovitosti a zároveň jeden z nich rizikově podniká. Aby předešli zadlužení domu, jmění oddělí a jako vlastník domu se do katastru zapíše nepodnikající manžel.

Společné jmění lze i rozšířit

Společné jmění je ale možné i rozšířit. A to o majetek, který vlastnil jeden z manželů ještě před uzavřením manželství. Zároveň je možné do společného jmění zahrnout i věci, které jinak zákon ze společného jmění vyjímá. Jedná se o věci sloužící pro osobní potřebu, dědictví, dary nebo to, co souvisí s výlučným vlastnictvím jednoho z manželů.

Pokud například jeden ze snoubenců ještě před uzavřením manželství vlastnil nemovitost, do které plánuje investovat druhý z páru, je rozšíření společného jmění o danou nemovitost ideální volbou. Pár se dohodne, že se stane společnou po uzavření manželství.

Oproti tomu zúžení znamená, že to, co by manželé normálně získali do společného jmění, bude patřit pouze jednomu z nich. Například když strýc chce prodat auto svojí neteři za výhodnou cenu, ale zároveň si nepřeje, aby se vlastníkem levného automobilu stal i její manžel. I když na koupi vozu použijí společné finanční prostředky, může patřit pouze ženě.

Předmanželskou smlouvu lze zapsat do veřejného Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou České republiky. Výhodou je, že registrací smlouvy v seznamu odpadá povinnost prokazovat její existenci dalším stranám (například bance při poskytování úvěru).

Navíc odpadá riziko, že exekutor obstaví účet jednomu z manželů kvůli dluhům toho druhého. Před nařízením exekuce totiž musí ověřit, zda majetek je, či není vyloučen ze společného jmění.