Kdy Vám může zaměstnavatel sáhnout na plat kvůli koronaviru?

22.03.2020

Nemůžete do práce, protože zůstáváte doma s dětmi, musíte po návratu z ciziny do karantény nebo máte obavy, že jste se možná nakazili koronavirem? Kdy máte nárok na náhradu mzdy a jak správně postupovat, abyste nepřišli o peníze?

Řady lidí se dotkla omezení související s koronavirem a nouzovým stavem, vyhlášeným v České republice. Co dělat, když musíte být doma s dětmi nebo v domácí karanténě, případně jak zasáhne vás platrozhodnutí zaměstnavatele o tom, že budete procovat po kritickou dobu z domova?

Musíte být doma s dětmi

Komplikace představuje zejména uzavření škol, leckde se zavírají z rozhodnutí krajů a měst také školky. Každý zaměstnanec, který se stará o dítě do deseti let věku, má nárok na tzv. ošetřovné. "Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů a může jej čerpat matka i otec. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů.," přiblížil advokát Štěpán Ciprýn.

Žádost o ošetřovné vám vydá škola, kterou dítě navštěvuje. Tiskopis předejte svému zaměstnavateli, který ho zasílá příslušné správě sociálního zabezpečení, která pak ošetřovné zaměstnanci vyplatí. Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období, ve kterém vznikla potřeba péče. "Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny od prvního dne a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu," dodal odborník.

Bohužel rodiče dětí starších než 10 let nárok na ošetřovné nemají, stejně jako osoby samostatně výdělečně činné. O možnostech zvýšit hranici věku dětí, na které lze ošetřovné čerpat, i o možnostech získat ho i jako OSVČ, chce ale vláda jednat v pondělí. Do zé doby rodičům nezbývá, než se dohodnout se zaměstnavatelem na možnosti pracovat z domova nebo čerpat dovolenou.

Mimořádné uzavření škol bude pravděpodobně trvat déle než devět dní, po které máte na ošetřovné nárok. "Při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 kalendářních dnů vám sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci," vysvětluje advokát.

Nepracujete ve standardních podmínkách

Pokud vám zaměstnavatel nařídil pracovat z domova, na platu se to neprojeví, běží ve stejné výši, jako byste pracovali přímo v zaměstnání. Jestliže vám nařídí práci v noci nebo o víkendu, máte nárok na zákonné příplatky. Pokud si sami rozvrhnete práci tak, že se jí věnujete o víkendu nebo v noci, příplatky čerpat nemůžete.

Dotkla se vás domácí karanténa

Případnou karanténu oznamte zaměstnavateli tím, že mu předložíte potvrzení "Oznámení o nařízení karantény", to vám vystaví ošetřující lékař nebo hygienik. "Zaměstnanci v takovémto případě bude po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání karantény nebo nemoci náležet náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 procent průměrného výdělku," vysvětlil advokát Štěpán Ciprýn.

Tuto náhradu zaměstnanci vyplácí přímo zaměstnavatel. Pokud by karanténa nebo nemoc trvala déle, bude vám od 15. kalendářního dne vyplácena nemocenská, a to Českou správou sociálního zabezpečení.

Cítíte se nemocní a chcete také do karantény

Není možné nařídit si karanténu z obavy před koronavirem jen tak sám. Potřebujete k tomu vyšetření u lékaře. Pokud se do práce bojíte, můžete po dohodě se zaměstnavatelem čerpat dovolenou, nebo přejít do režimu home-office, taky se souhlasem zaměstnavatele.

Zaměstnavatel po vás chce lékařské potvrzení

Vykazujete-li známky nemoci, nebo má váš zaměstnavatel odůvodněné podezření, že jste se vrátili z rizikové oblasti, i když jste to nenahlásili, má právo vás vyzvat, abyste se podrobil vyšetření u firemního lékaře. Zaměstnavatel na to má právo s ohledem na vlastní povinnost předcházet rizikům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. "V tomto případě přichází v úvahu mimořádná pracovně-lékařská prohlídka," dodal advokát.

 

Necítíte se v praci kvůli kašlajícím kolegům dobře

Stres mohou prožívat lidé, kteří zůstávají normálně v zaměstnání, ale pracují ve velkých sdílených kancelářích nebo provozeh se stovkami zaměstnancí. Obavy, že se od někoho z kolegů můžete nakazit, jsou na místě. Zaměstnavatel je v takovém případě povinen zajistit bezpečnost a ochranu a zdraví při prácizaměstnanců a přijímat opatření k předcházení rizikům. Na místě by měly být dostupné informace o zvýšených bezpečnostních a hygienických opatřeních, k dispozici dezinfekční, případně další ochranné prostředky.

Může vám zaměstnavatel nařídit dovolenou?

Některé firmy v důsledku nových nařízení nepotřebují tolik lidí v práci, to pociťují sportoviště, eventové agentury, školy nebo restaurace. Zaměstnavatel má právo vám v takovém případě nařídit čerpat dovolenou, i když o to nestojíte. "Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen podle zákoníku práceoznámit zaměstnanci písemně a alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Bez dohody se zaměstnancem mu nemůže zaměstnavatel určit dovolenou ze dne na den," vysvětlil advokát. Zaměstnavatel vám ovšem nemůže nařídit čerpání dovolené v době trvající karantény.

Pokud pro vás zaměstnavatel nemá práci a nutí vás zůstat doma a nechce to řešit dovolenou, o peníze nepřijdete. "Je-li zaměstnanec připraven konat pro zaměstnavatele práci v místě výkonu práce a zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat, aniž by zaměstnanec sám měl překážku v práci, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku," vysvětluje advokát.

V případě, že z důvodu koronaviru a vyhlášeného nouzového stavu výrazně poklesne poptávka po výrobcích nebo službách, které váš podnik nabízí, může váš zaměstnavatel dokonce omezit provoz a vyhlásit tzv. režim částečné nezaměstnanosti. "V rozsahu, ve kterém nebude zaměstnavatel zaměstnancům přidělovat práci, náleží zaměstnancům minimálně 60 procent průměrného výdělku," doplnil advokát.