Pozor na podřízený vklad a dluhopisy.

03.04.2019

Chcete lepší zúročení? Pak sáhněte po podřízeném vkladu. Ale pozor, má to své háčky. Není vklad jako vklad. Někdy je ze zákona pojištěný, jindy není. Poznávacím znamením je přídavné jméno "podřízený".

"Podřízený vklad s úrokem 6 % p. a." aneb "Zhodnoťte své úspory garantovanou úrokovou sazbou". Tak nějak zní jedna z aktuálních nabídek jedné z družstevních záložen. Vklad je uzavírán na dobu pěti let, úroková míra je fixní ve výši 6 % ročně a minimální vklad je 10 000 Kč. Na webové stránce oné úvěrové instituce je uvedený reprezentativní příklad. Jde o kalkulačku s předvyplněnou sumou jistiny 600 000 Kč. Slibovaný čistý výnos reprezentativního příkladu za 5 let je 153 000 Kč a měsíční čistý výnos pak 2 550 Kč.

Má jít o vklad, ale jen málokdo si uvědomí, že jde ve skutečnosti o investici, která není chráněna zákonným pojištěním vkladů. Nabízí zajímavější výnosy, ale za cenu přijetí mnohem vyššího rizika. V případě krachu a problémů toho, kdo instrument emitoval, se lze dočkat ztráty peněz. Jde o nediverzifikovanou investici, u které potenciální výnos odpovídá nepřehlédnutelnému riziku. Je to past na drobného nezkušeného střadatele, který hledá termínované vklady.

Obrázek 1: Reklama na podřízený vklad hlásá, že je to vklad "Lepší než termínovaný vklad". Není, nejde o vklad spadající pod zákonné pojištění vkladů, jde o investici. Riziko je velké, "nejlepší úrok z vkladu na trhu" představuje výnos odrážející rizikovost.

A proč právě podřízený vklad od této záložny? Odpovědi jsou uvedeny u nabídky: "Výhodně zhodnocujeme úspory již 19 let". "Pod plným dohledem České národní banky". "Jsme česká finanční instituce". "Naše produkty získávají ocenění".

Moudrý investor se nad těmito superlativy asi pousměje. Pokud by už třeba zde i investoval, určitě jen malou sumu. Bude chtít diverzifikovat a nevkládat všechna vejce do jednoho košíku. Historie je plná příkladů, kdy nějaká instituce pod dohledem regulátora udělala úpadek. A to, že nějaký finanční instrument získává ocenění nebo je oblíbený, také nic neznamená.

Informace pro zájemce o "vklad s garancí 6% výnosu" nejdůležitější se na webu s nabídkou ukáže až po rozkliknutí popisu produktu v pdf souboru: "Podřízený vklad není zajištěn. Vklad není pojištěn u Garančního systému finančního trhu." Pokud ona záložna bude mít problémy, a na její dveře bude klepat řada věřitelů, klient spláče nad výdělkem. Kdo nečte, má smůlu, v řadě věřitelů bude stát až kdesi na konci...

Podřízené instrumenty versus zákonné pojištění vkladů

Úvěrové ústavy potřebují plnit požadavky na kapitál - kapitálovou přiměřenost. Jde tu o zdroje financování, to, v jaké míře je ústav jako podnikatelský subjekt financován penězi vlastníků, respektive penězi cizími. Když nahlédneme do slovníku pojmů, dozvíme se cosi o "adekvátnosti kapitálu banky vzhledem k podstupovaným rizikům", "standardizovaném požadavku pro banky a další úvěrové instituce", "částce kapitálu, kterou musí banka nebo jiná finanční instituce držet podle požadavků svého finančního regulátora", popřípadě "měřítko schopnosti banky nebo jiné finanční instituce platit své dluhy".

Střadatel, který ukládá své rezervy na svých bankovních účtech, se vlastně ani nezamýšlí nad tím, že své peníze půjčuje své bance nebo záložně. Stává se věřitelem, věří, že banka dostojí svým závazkům a bude schopna vklady vyplatit.

V moderní době jsou vkladatelé vzhledem k choulostivosti celé záležitosti chráněni zákonným pojištěním vkladů - stát deklaruje, že jsou vklady při splnění jistých podmínek pojištěny. To, které vklady jsou a které nejsou pojištěny, a na co se pojištění pohledávek z vkladů nevztahuje, vymezuje Zákon o bankách. Zde se lze dozvědět, že pojištěny nejsou mimo jiné pohledávky z vkladů "představující pohledávky, které je banka oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu ve formě podřízeného dluhu".

Řadový člověk, který stěží čte zákony, spíše pro informace zavítá na web Garančního systému finančního trhu. Ten v roce 2016 nahradil někdejší Fond pojištění vkladů. Na webu v přehledu "Co je pojištěno?" je uveden přehled pojištěných a nepojištěných vkladů.

Stručně a jasně řečeno z pohledu řadového člověka jsou pojištěny běžné a spořicí účty, v české i cizí měně. Pro informaci "Kolik je pojištěno?" je nutné na webu rozkliknout jinou záložku: "Ze zákona je pojištěna celková částka vkladů až do maximální výše odpovídající 100 000 EUR na jednoho klienta u jedné banky." Jsou zde i popsány výjimečné případy, kdy lze vyplatit i náhradu vyšší - kupříkladu když člověk prodá nemovitost určenou k bydlení, když jde o dědictví a jsou splněny podmínky stanovené zákonem.

Mezi to, co není pojištěno, patří cenné papíry, jako jsou akcie nebo dluhopisy, penzijní spoření a životní pojištění, předplacené platební karty nespojené s žádným účtem. Ve výčtu toho, co není pojištěno, figurují i naše podřízené vklady: "Podřízené dluhy (vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu)."

Podřízený vklad je investicí

Podřízené vklady mají dopředu známý výnos, příznačně vyšší než u alternativních depozitních termínovaných produktů. Co je od termínovaných vkladů odlišuje, je skutečnost, že nejde o produkt depozitní, ale o neregulovaný investiční produkt. Délka trvání vkladu je dlouhá, pět a více let.

Podřízený vklad je investice do tzv. podřízeného kapitálu banky. V zahraničních bankách bývá tento finanční instrument popsán výstižněji: "Nabízíme svým zákazníkům investovat prostředky do podřízeného vkladu. Podřízený vklad je investice do podřízeného kapitálu banky, který umožňuje po určitou dobu stát se partnerem banky.".

Zástupce banky, která láká podřízené vklady, pak může záležitost komentovat: "Podřízené vklady využijeme ke druhotnému navýšení kapitálu." Nyní máte "možnost spolu s námi investovat do naší vize a rozvoje".

Od podřízených vkladů je to už jen krůček k podřízeným dluhopisům. Zde jde o dlužní úpisy, které v případě problémů emitenta budou vyplaceny, až když budou uspokojený ostatní pohledávky. Člověk znalý by řekl, že jde o "juniorní" dluhy. Těch, kterým vydavatel dluhopisů může dlužit, může jich být celá řada. Je zřejmé, že každý, kdo má pohledávku, chce zaplatit, a držitel podřízených dluhopisů stojí v této řadě a pěkně vzadu. Možná se na něj ani nedostane, přednost mají mimo jiné "seniorní" dluhy, a to je riziko.

Nikoliv nadarmo český Zákon o dluhopisech říká, že "skutečnost, že jde o podřízený dluhopis, musí být zřetelným způsobem vyznačena na listinném dluhopisu nebo v příslušné evidenci a dále ve všech propagačních sděleních týkajících se podřízeného dluhopisu".

Vedle tzv. prioritního dluhu stojí právě dluh "podřízený", u kterého je riziko vyšší a vyšší je i očekávaný či potenciální výnos. Jde o cosi, co se označuje jako mezaninové financování. Jde o formu financování, která je na pomezí mezi financováním vlastního kapitálu akcionáři a vlastníky a dluhem používaným úvěrovou institucí jako podnikatelským subjektem. Je to cosi jako "náhrada" potřeby vlastního kapitálu, v případě úvěrových institucí jde o tzv. tier 2 kapitál. Co se týče priority výplaty, je na rozdíl od "normálního", méně rizikového, seniorního, dluhu podřízena.

Podřízený dluh je dluhovým financováním, kdy peněžní prostředky přicházející do firmy jsou hybridem dluhového a kapitálového financování. Mezaninové financování je jedním ze složitějších typů financování podnikání, rozmazává hranice mezi tím, co tvoří (seniorní) dluh a ekvitní investici.

Dost bylo slov, nejlépe to vystihuje následující Obrázek 2. Z toho by mělo být zřejmé, proč nelze dávat rovnítko mezi termínovaný vklad a vklad podřízený. Podřízený vklad je prostě investicí představující mezaninové financování. Výnos v podobě nabízeného úroku je vyvážen rizikem.

Obrázek 2: Hledání zdrojů financování úvěrových institucí na peněžních nebo kapitálových trzích vytváří pro investory různě odměňované investiční příležitosti. Na jedné straně stojí dluh a dluhové instrumenty, na straně druhé investice do vlastního kapitálu (equity).

O tom, zda je 6 % málo nebo moc, by se dalo sáhodlouze diskutovat. Za pěkného počasí se dá vcelku i risknout vydat se na túře zkratkou. V době, kdy hrozí náledí, je lepší držet se značených a udržovaných cest.

Seniorita, tedy nadřízenost nebo podřízenost vůči jiným závazkům emitenta, hraje ve finančním světě zásadní roli. Seniorní dluh má v případě potíží přednost. V paralele k túře má v poskytnutí asistenční záchranné služby při vymáhání pohledávekpřednost před dluhem juniorním (podřízeným). Podřízený dluh reprezentuje závazek, který je prostě podle smluvního ujednání nebo jiných pravidel uspokojen až po uspokojení jiného (seniorního) dluhu či závazků.