Proti čemu se pojistit u životního pojištění a na kolik?

31.08.2020

Každý z nás je jedinečný a každý si žije po svém. Různí lidé jsou vystaveni různým rizikům a také mohou, v okamžiku, kdy riziko přeroste do průšvihu, přijít o různé věci. Proto taky všechna životní pojištění nejsou jako přes kopírák...

Základní pojistná rizika

Pojištění smrti z jakýchkoli příčin a dožití

Až se dožijete sjednaného konce pojištění, pojišťovna vám vyplatí kapitálovou hodnotu pojistné smlouvy. V případě smrti pojištěného je obmyšlené osobě (není-li uvedena, tak osobám dle zákona) vyplacena pojistná částka nebo kapitálová hodnota smlouvy (pokud je vyšší). Vyplacené peníze nejsou součástí dědického řízení, to kromě jiného znamená, že není třeba pátrat, zda a v jaké výši by se z nich platila dědická daň.

Doporučená částka: Ve výši 1 až 3 vašich ročních příjmů, případně navýšených o sumu ve výši nezajištěných závazků (výše dlužné částky úvěru).

Maximální limit pojistné částky: Některé pojišťovny mají limit 10 milionů, jiné horní hranici nemají.

Pojištění trvalých následků úrazu

Pokud přijdeme o nějakou část těla v důsledku úrazu nebo bude trvale poškozen nějaký náš smysl (sluch, zrak), dostaneme pojistné plnění. Pojištění lze sjednat pro konkrétní procentuální část trvalého tělesného poškození (např. již za ztrátu zubu v důsledku úrazu = 0,05 %). Součástí pojištění bývá progresivní plnění, které zvyšuje pojistnou částku dle rozsahu tělesného poškození až do výše jejího několikanásobku.

Pojištění trvalých následků se hodně podceňuje - při těžším poškození budeme od státu pobírat invalidní důchod, tak co? Ano, budeme, ale skutečně nám jeho výše zajistí stejný životní standard? Pokud se podíváme pravdě do očí, zjistíme, že být po zbytek života odkázán na pomoc druhého člověka může být z v jistém ohledu horší, než kdybychom zemřeli. Můžeme být prakticky vyřazeni z běžného života, stále zůstáváme hladovým krkem, který navíc potřebuje soustavnou péči.

Doporučená částka: Ve výši 500 tisíc až jeden milion Kč, pokud je vám více než 40 let, a jeden až 2,5 milionu Kč, pokud je vám méně.

Maximální limit pojistné částky: Pohybuje se kolem 2,5 milionu Kč.

Pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Smluvená částka se vyplácí za každý den z doby léčení úrazu, nejsme vázání na to, zda jsme v nemocnici, doma či zda chodíme do práce. Můžeme mít zlomenou nohu a za celý měsíc, co ji máme v sádře, a za dalších 14 dnů rehabilitací nám náleží pojistné plnění.

Doporučená částka: Vypočtený ušlý příjem v případě úrazu (běžný měsíční plat minus příjem v době nemoci) děleno 30 (počtem dnů v měsíci).

Maximální limit pojistné částky: 3000 Kč/den.

Pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci

Denní plnění pojišťovna vyplácí za dobu pracovní neschopnosti z důvodu nemoci. Rozsah a výše pojistného krytí jsou volitelné. Tento typ pojištění se svými podmínkami u jednotlivých pojišťoven hodně liší. Většinou dostáváme pojistné plnění až od určitého dne nemoci, nejčastěji jde o 15., 22., 29. a pozdější den. Pojištění má krýt dlouhodobá a závažná onemocnění, při kterých dochází k dlouhodobému výpadku příjmu. Některé pojišťovny požadují při sjednání tohoto pojištění i potvrzení o výši příjmů a podle jeho výše pak určují maximální výši pojistné částky.

Abyste získali pojistné plnění, nesmíte onemocnět do dvou až tří měsíců od uzavření pojistky.

Doporučená částka: Vypočtený ušlý příjem v případě nemoci (běžný měsíční plat minus příjem v době nemoci) plus předpokládané měsíční léčebné výlohy děleno 30 (počtem dnů v měsíci).

Maximální limit pojistné částky: 3000 Kč/den až 6000 Kč/den - některé pojišťovny po vás budou chtít od určité výše pojistné částky doložit také výši příjmu. Pojišťovna České spořitelny vyžaduje doložení příjmů u částky 800 Kč/den a vyšší.

Pojištění hospitalizace

V případě hospitalizace z důvodu nemoci musíte nejprve dodržet čekací dobu, po jejímž uplynutí máte nárok na pojistné plnění. Ta je různá v závislosti na důvodu hospitalizace. Většinou je čekací doba tříměsíční, u některých plánovaných zákroků musíte platit pojistné minimálně po dobu půl roku, těhotná žena hospitalizovaná z důvodu těhotenství může tuto dávku čerpat až po osmi měsících zaplaceného pojistného. Na pojištění hospitalizace z důvodu úrazu se čekací doba nevztahuje.

Pokud jde o vznik nároku na pojistné plnění, některé pojišťovny chtějí, aby byl klient v nemocnici alespoň 24 hodin, jiné vyžadují hospitalizaci po dobu tří dnů. Pojišťovny většinou zpětně plní od prvního dne, pojistné plnění je vyplaceno za každý započatý den hospitalizace. Doba, po kterou pojišťovny pobyt v nemocnici hradí, bývá časově omezená. Nejčastěji proplatí maximálně rok, některé společnosti plní po neomezeně dlouhou dobu, jiné vám zaplatí jen půl roku v nemocnici.

Doporučená částka: Součet ušlého příjmu v době nemoci (běžný měsíční plat minus příjem v době nemoci), poplatků za pobyt v nemocnici a poplatků za nadstandardní péči v nemocnici, děleno 30 (počtem dnů v měsíci).

Maximální limit pojistné částky: 3000 Kč/den. V závislosti na výši pojistné částky může být požadováno potvrzení o vašem zdravotním stavu.

Pojištění velmi vážných onemocnění

Sjednaná pojistná částka je vyplacena v případě potvrzené lékařské diagnózy kteréhokoliv z onemocnění nebo podstoupení některého ze zákroků uvedených v pojistných podmínkách pojišťovny. Mezi tyto nemoci může patřit například infarkt myokardu, rakovina, náhlá mozková mrtvice, totální ledvinové selhání, transplantace životně důležitých orgánů, slepota, hluchota, kóma, demence, roztroušená skleróza, závažná onemocnění způsobená přisátím klíštěte, těžké popáleniny nebo onemocnění plic způsobující dechovou nedostatečnost.

Pojištění doživotní kapitálové renty

Doporučená částka: Ve výši 500 tisíc až jeden milion Kč Kč, pokud je vám více než 40 let, a a jeden až 2,5 milionu Kč, pokud je vám méně.

Maximální limit pojistné částky: Pohybuje se kolem 2,5 milionu Kč.

Slovníček 

  • Kapitálová hodnota - množství peněžních prostředků, které má pojištěný obvykle k dispozici již v průběhu trvání smlouvy a dostává je při dožití se konce pojištění. Je tvořena z části pojistného placeného klientem a z podílů na zisku, které pojišťovna získala investováním rezervy vytvořené ze zaplaceného pojistného.
  • Obmyšlená osoba - taková osoba (nebo skupina osob), které vznikne v případě vzniku pojistné události právo na pojistné plnění. Často se jedná o ty osoby, kterým vzniká nárok v případě smrti pojištěného. Pokud není taková osoba určena nebo pokud jí nevzniká právo na plnění, specifikuje oprávněné osoby zákon.
  • Čekací doba (také karenční doba či karenční lhůta) - doba sjednaná v pojistné smlouvě, po kterou nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění z události. Pojišťovna poskytuje plnění v případě, že událost vznikne po uplynutí této doby. Stanovuje se například v případě pojištění hospitalizace.