Proti výpovědi z nájmu bytu se můžete bránit žalobou u soudu.

10.02.2020

Pronajímatel k výpovědi nájemce z bytu již souhlas soudu nepotřebuje. Přesto i dnes soudy toto téma řeší. Nájemce se totiž může proti výpovědi bránit u soudu žalobou o přezkum její oprávněnosti.

Ve spolupráci se spotřebitelskou organizací dTest přinášíme několik rad a tipů, jak by měla vypadat žaloba vypadat a v jaké lhůtě ji musí nájemce podat, pokud s výpovědí z nájmu nesouhlasí.

Na podání žaloby máte dva měsíce

Žalobu o přezkum oprávněnosti výpovědi může nájemce, který s ní nesouhlasí, podat do dvou měsíců ode dne, kdy ji obdržel. A to jak v případě výpovědi s výpovědní dobou, tak i tehdy, jedná-li se o výpověď bez výpovědní doby, typicky v případě závažného porušování povinností nájemcem. Po uplynutí dvouměsíční lhůty však právo podat žalobu zaniká.

"Pokud vám došla výpověď například 10. května, musí být žaloba o přezkoumání výpovědi doručena soudu nejpozději 10. července. Nestačí tedy žalobu 10. července podat na poštu," upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Před podáním žaloby není nutné sdělit námitky proti výpovědi pronajímateli.

"Žaloba se podává u okresního soudu v místě, kde se nachází byt. Musí v ní být označeni pronajímatel a nájemce. V žalobě musíte kromě jiného vylíčit, z jakého důvodu jste obdrželi výpověď a proč ji považujete za neoprávněnou. Jako důkazy byste měli předložit alespoň v kopii nájemní smlouvu, výpověď z nájmu a výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnické právo pronajímatele," doporučil Zelený.

Soud buď rozhodne o neoprávněnosti výpovědi, nebo žalobu naopak zamítne. Konkrétně soud zkoumá, zda jsou skutečnosti uváděné pronajímatelem pravdivé a jestli představují zákonný důvod k výpovědi z nájmu.

V případě, že nájemce dostal výpověď, protože neuhradil nájemné či platby za služby, je obvykle snadné dokázat, zda a kolik nájemce platil či neplatil. Je-li však důvodem výpovědi takzvané hrubé porušení povinností ze strany nájemce, není už situace tak jednoduchá.

"Tento důvod se posuzuje případ od případu a soud může dospět k závěru, že i když jsou skutečnosti tvrzené pronajímatelem pravdivé, nedosahují takové intenzity, že je lze považovat za hrubé porušení povinností," upozornil Zelený.

O neoprávněnosti výpovědi soud rozhodne i v případě, že během soudního řízení zjistí, že výpověď je z nějakého důvodu neplatná. Například neobsahuje-li poučení o právu nájemce podat námitky proti výpovědi či podat žalobu o přezkum její oprávněnosti.

Jestliže soud žalobě nevyhoví, tedy potvrdí oprávněnost výpovědi, uloží nájemci byt v určité lhůtě vyklidit. Soud tak ale rozhodne jen v případě, že vyklizení navrhne pronajímatel.