V jakém případě nedostanete od pojišťovny ani korunu?

10.08.2020

V dobré víře jste si sjednali a pravidelně platíte pojištění. Je úplně jedno, jestli jde o pojištění cestovní, životní nebo pojištění domácnosti. Pokud jste si důkladně přečetli pojistné podmínky, pak jste určitě narazili na tzv. výluky z pojistného plnění. Co si pod touhle magickou klauzulí vlastně představit?

Jde o výslovně popsané situace, za kterých pojišťovně nevznikne povinnost pojistné plnění poskytnout. Klient se poté zcela zbytečně vzteká a volá po spravedlnosti. Bohužel v mnohých případech neví, že podpisem smlouvys těmito výlukami souhlasí a nemůže pojistné plnění za daných okolností vymáhat. Jaké výluky vlastně existují? To bude součástí následujících řádků.

Onemocnění a omamné látky

Mezi výluky z pojistného plnění patří třeba případy onemocnění pojištěného, které existovalo nebo mu bylo diagnostikováno, či se s ním léčil, v době jeho vstupu do pojištění. Existují bohužel i případy, kdy se do tohoto časového horizontu započítává i určitá doba před sjednáním pojistky. Tato doba se liší u jednotlivých pojišťoven a je dobré ji ověřit ještě před tím, než životní pojištění uzavřete.

Některé pojišťovny také mnohdy nevyplácí pojistné plnění u statisticky nejčastěji se vyskytujících onemocnění, mezi které patří třeba invalidita v souvislosti s psychickým onemocněním, pracovní neschopnost z důvodu bolestí a onemocnění zad nebo úmrtí v přímé souvislosti s požitím alkoholu.

A právě alkohol a další omamné látky jsou jednou z dalších výluk, se kterou ale většina pojištěnců počítá. Pokud si pod vlivem alkoholu či drog způsobíte úraz, díky kterému budete nuceni nastoupit pracovní neschopnost, nebo vám bude v této souvislosti diagnostikována invalidita, ani v takovém případě od pojišťovny nedostanete ani korunu.

Pojištění domácnosti a případy, kdy od pojišťovny neuvidíte ani korunu.

Pojištění domácnosti se vztahuje pouze na vybavení domácnosti, nikoli na pevné, stavební části bytu či domu a patří mezi tzv. rizikové pojištění. To znamená, že veškeré pojištěné věci jsou pojištěné pouze proti nebezpečím, která jsou uvedena ve smlouvě. I zde samozřejmě existují výluky, mezi které patří nečekané či výjimečné situace:

 • válečné události,
 • vnitřní nepokoje,
 • terorismus,
 • jaderná reakce

 • úmysl

 • hrubá nedbalost pojištěného

 • škody způsobené pojištěncem pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

Další ošemetnou výlukou je vada spotřebiče nebo jiné pojištěné věci, která způsobila pojistnou událost (například požár). Vůbec nezaleží na tom, zda jde o vadu, kterou daná věc trpěla před sjednáním pojistky anebo až v jejím průběhu. Podmínkou samozřejmě je, že o ní pojištěný klient věděl. Dokazování opaku je ale velmi zdlouhavé a náročné.

Na pojistné plnění budou marně čekat také ti klienti, kteří škodu zavinili svou vlastní hrubou nedbalostí. Sem spadají třeba nedopalky od cigaret, díky nimž vznikl požár, klient, který usne se zapálenou cigaretou nebo svíčkou v pokoji či škody způsobené mrazem kdy pojištěný neudržuje odpovídající teplotu v nemovitosti. Ani korunu od pojišťovny neuvidíte též v případě, kdy jako domácí kutil zapojíte či sestavíte přístroj a ten následně způsobí škodu na vybavení domácnosti.

Také cestovní pojištění vás může nechat "na holičkách".

Jestliže si sjednáváte cestovní pojištění a plánujete se v zahraničí oddávat adrenalinovým či extrémním sportům, doporučujeme tyto sporty připojistit. Častokrát se totiž stává, že tyto rizikové činnosti nejsou zahrnuty v základních balíčcích cestovního pojištění a klient v případě úrazu přijde zkrátka. V jakých dalších případech od pojišťovny neuvidíte ani korunu?

 • Pokud požijete alkohol, návykové látky nebo zneužijete předepsané léky
 • Jestliže si úraz přivodíte vědomým poškozením nebo pokusem o sebevraždu
 • V případě, že vyvoláte výtržnost nebo spácháte trestnou činnost
 • Je-li pojistná událost způsobena válkou či občanskými nepokoji
 • Vznikne-li úraz vlastním jednáním, kdy vědomě nedodržíte zákonná ustanovení platná v dané zemi

Na proplacení nákladů nemá pojištěnec nárok ani v případě, že se podrobí vyšetření ke zjištění těhotenství, interrupci nebo dojde k jakékoliv komplikace po šestém měsíci těhotenství, včetně porodu.

Žádné pojistné plnění neobdržíte ani v případě, že podstoupíte netradiční a vysoce nákladná vyšetření indikovaná odborným lékařem, která jste si dopředu neodsouhlasili společně s pojišťovnou ani při jakémkoli druhu ošetření zubů a služeb s ním spojených (výjimkou je ošetření v důsledku úrazu nebo první pomoci).

Jak se bránit? Je to složité...

Abyste od pojišťovny pojistné plnění v případě škodné události opravdu obdrželi, je potřeba důkladně pročíst obsah pojistné smlouvy, dopředu se na výluky z pojistného plnění informovat a zároveň pojišťovně nezatajit žádné důležité skutečnosti. Vždy se také vyplatí informovat se o tzv. pojistce na míru a nespokojit se jen se standardními balíčky, které nemusí být v některých situacích a případech dostačující. Pomoci může i zodpovědný makléř nebo finanční poradce.