Věnujte pozornost výlukám z havarijního pojištění. Vyhnete se zklamání.

10.12.2018

Každé pojištění obsahuje výluky, které pokud nastanou, tak pojišťovna plnit nebude. Vztahují se jak k povinnému ručení a havarijnímu pojištění, tak i k možným připojištěním, která jsou v rámci těchto produktů sjednávány. Proto je dobré se s nimi seznámit ještě před uzavřením pojistné smlouvy, abychom nebyli nemile překvapeni, když nastane škodní událost.

Havarijní pojištění je dobrý pomocník, s ním se nemusíte starat o zajištění peněz na opravu rozbitého auta v případě pojistné události. Pojistit se je možné proti havárii, živlům nebo odcizení. Nejdražším rizikem je havárie. To znamená, že v případě nárazu vozidla do jakéhokoliv předmětu může pojištěný nárokovat pojistné plnění, pokud ovšem nenastane situace, která je vyloučena pojistnými podmínkami.

Nehodu na silničním okruhu pojišťovna neuhradí

Mezi standardní výluky je možné zařadit škody, které nastaly mimo pozemní komunikaci. Pod tím si představme například odření auta najížděním, nebo vyjížděním z garáže. Dále jsou vyloučeny škody vzniklé na závodních okruzích a jiných veřejně nepřístupných tratí. Zpozornit by tedy měli zejména milovníci rychlé jízdy a majitelé silných vozů, nebo silničních motocyklů. V případě nehody na uzavřeném okruhu jim pojišťovny hradit nebudou a opravu rozbitého vozidla budou muset hradit ze svého.

Další běžnou výlukou jsou například škody na pohonných hmotách, ať již dojde v důsledku nehody k proražení nádrže a jejich úniku, nebo k jejich odcizení ze zaparkovaného automobilu. Mezi další výluky lze uvést škody vzniklé při opravě nebo údržbě vozidla, nebo v přímé souvislosti s těmito pracemi, dále škody vzniklé trvalým vlivem provozu vozidla (korozí, přirozeným opotřebením a podobně), nebo činností vozidla jako pracovního nástroje (například vyklápění, nakládání) a škody vzniklé při použití vozidla k jinému účelu, než ke kterému je výrobcem určeno.

I povinné pojištění má výluky, dané zákonem

Zatímco uzavření havarijního pojištění je dobrovolné, povinné ručení, neboli pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla nařizuje vlastníkovi nebo spoluvlastníkovi vozidla sjednat zákon. A proto velkou část jeho výluk určuje zákon. Některé pojišťovny mohou tyto výluky upravit ve prospěch klienta, ale všeobecně dle zákona jsou následující.

Pojistitel nehradí:

  1. Újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena. Jedná se například o ušlý zisk, újmu na zdraví a podobně.
  2. Ušlý zisk a účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a škodu na majetku, za kterou pojištěný odpovídá osobám, které s ním v době nehody žili ve společné domácnosti s výjimkou škody na zdraví těmto osobám. Ta se z pojištění hradí.
  3. Škodu na vozidle, které nehodu způsobilo včetně věcí přepravovaných tímto vozidlem.
  4. Újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla.
  5. Újmu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži.
  6. Újmu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí.

Mezi výluky, které si pojišťovny jednotlivě upravují, patří například jízda pod vlivem alkoholu či omamných látek, škody v příčinné souvislosti s technicky nezpůsobilým vozidlem, škody způsobené úmyslně nebo škody způsobené řidičem bez řádného řidičského oprávnění.

Řidiči a majitelé vozidel by si měli před sjednáním pojistné smlouvy prostudovat jednotlivé podmínky, a to včetně těch zákonných. Nabídky pojišťoven se mohou u základní nabídky drobně lišit, větší prostor pro rozdíly pak nabízí oblast připojištění.