Vyplatí se pojistit členy rodiny na jedné smlouvě?

10.02.2020

V nabídkách pojišťoven se můžete setkat s balíčky životního pojištění pro celou rodinu a v některých případech dokonce i pro osoby, které nejsou příbuznými. Sjednáním společné životní pojistky můžete ušetřit čas i získat zajímavou slevu. Ovšem v některých případech může být i přítěží.

Motivací sjednat společné životní pojištění pro členy rodiny bývá často snaha ušetřit na pojistném. Jedna společná smlouva vyjde rodinu většinou skutečně levněji, než kdyby měl každý její člen pojištění vlastní.

Pojišťovny klienty motivují slevou z pojistného, která se obvykle pohybuje ve výši 10 až 15 procent, přičemž pochopitelně záleží na výši celkového pojistného.

Smlouvy jsou flexibilní

Kromě slevy na pojistném patří mezi plusy společných pojistek i jejich flexibilita, jednotlivé osoby tak mohou být pojištěny jak na rozdílná rizika, tak na různě vysoké pojistné částky. Například člen rodiny, který do domácnosti přináší vyšší příjem, může být pojištěn na vyšší částku. Možné je nastavit i různé délky pojištění pro jednotlivé osoby.

Pokud si sjednáte společnou pojistku, u které i investujete, můžete ušetřit i na pravidelném poplatku za vedení jedné namísto více smluv.

Pro někoho může být i benefitem společné pojistky to, že se nemusí soustředit na více smluv a stačí si ohlídat jen jednu smlouvu, například při platbách pojistného.

Úmrtím může pojistka zaniknout

Na společné rodinné pojistné smlouvě je vždy jedna z osob označena za tzv. hlavní pojištěnou osobu. U řady těchto smluv je ujednáno, že při úmrtí hlavního pojištěného dojde k zániku pojištění dalších pojištěných osob na smlouvě.

Pokud by například při dopravní nehodě zemřel hlavní pojištěný a ostatní osoby přežily, mohlo by dojít k problémům s výplatou odškodnění všech přeživších. Jejich pojištění totiž zaniklo úmrtím hlavní pojištěné osoby a trvání pojistné smlouvy je podmínkou pro výplatu odškodnění u celé řady pojištění, například u hospitalizace, léčení úrazu nebo pracovní neschopnosti.

Některé pojišťovny pojištění automaticky neukončí, ovšem vyžadují, aby se daná situace vyřešila nejpozději do tří měsíců, ve kterých by se mohlo rozhodnout o dalším pokračování smlouvy.

Rozvod může pojištění zkomplikovat

Další problémy může přinést i rozchod, případně rozvod společně pojištěných partnerů. Rozpad vztahu často doprovázejí komplikace při vypořádání majetkových a finančních záležitostí. A může se tedy stát, že pojistník už nebude chtít dál hradit pojistné za svého partnera, případně za další pojištěné osoby. A jen on může totiž smlouvu vypovědět. Pokud tak učiní, zůstanou ostatní bez pojistné ochrany a nemusí o tom ani vědět.

Sjednání nového pojištění pro ně může být z řady důvodů, například zdravotních, již složitější.

Opačný problém může nastat v případě, je-li v pojistné smlouvě uvedeno, že další pojištěná osoba musí se zánikem pojištění či se svým odstraněním ze smlouvy souhlasit. A pokud souhlas neudělí, nezbude pojistníkovi nic jiného než pojistné dál platit.

Slevu na dani získá jen pojistník

U rodinných pojistek je třeba také počítat s tím, že v případě společné pojistné smlouvy může získat daňové úlevy za životní pojištění jen ten, kdo je ve smlouvě uveden jako pojistník.

V případě dvou vydělávajících rodičů tak bude moci případné daňové úlevy uplatnit pouze jeden z nich. Sleva přitom může dosáhnout až 3600 korun za rok. Toto vás pochopitelně zajímá jen v případě, kdy chcete na smlouvě alespoň minimálně investovat, aby byla splněna jedna z podmínek pro získání daňové úlevy.