Za invaliditou stojí z 95 procent nemoc, nikoliv úraz.

02.05.2022

Trvalá invalidita znamená pro nemocného i jeho rodinu obrovskou finanční zátěž. Znamená totiž vyšší výdaje a současně propad v příjmu. Tento nepoměr může pomoct vyrovnat pojištění pro případ invalidity. Nabídky pojišťoven si ale pečlivě porovnejte, mohou se totiž dost lišit. Zvláště, pokud už nějakou nemoc máte, byť třeba zatím jen v lehké formě.

Česká správa sociálního zabezpečení aktuálně vyplácí více než 420 tisíc invalidních důchodů. 170 tisíc těchto důchodů připadá pro lidi s přiznaným I. stupněm invalidity, více než 75 tisíc má II. stupeň invalidity. Téměř 175 tisíc lidí má pak přiznaný nejtěžší, tedy III. stupeň invalidity.

Jedno mají všechny tyto případy společné. Znamenají pro člověka těžší život, mají nemalý dopad na jeho rodinu a nesou s sebou i finanční zátěž, protože s invaliditou jsou spojeny další výdaje na zdravotní péči a současně s tím dochází k propadu v příjmu.

V případě prvních dvou stupňů invalidity nemusí být tak výrazný, protože je v mnoha případech možné třeba alespoň částečně pracovat. V případě III. stupně invalidity však může být dopad velmi krutý. "Invalidní důchod je nízký, tvoří přibližně 60 procent čisté mzdy.

Vyrovnat rodinný rozpočet může v těchto případech životní pojištění. Přičemž základními riziky, které by mělo vždy zahrnovat, je úmrtí a invalidita, především ta z důvodu nemoci. Ty totiž za invaliditou stojí v 95 procentech případů. Úrazy představují pouze pět procent.

Z určitého úhlu pohledu si větší pozornost zaslouží právě invalidita. Riziko trvalé invalidity je totiž pro člověka v produktivním věku více pravděpodobnou událostí oproti úmrtí. A finančně má na rodinu mnohem vyšší dopad.

Nabídky pojišťoven pečlivě porovnejte

Ví to i pojišťovny. Na pojistném plnění z rizika invalidity vyplácí pojišťovna ročně kolem stovky milionů korun. Toto číslo každoročně roste. Lidé už dnes přece jenom více myslí na zadní vrátka.

Ovšem aby pojistka správně zafungovala, musí být dobře nastavená. Při výběru pojištění se proto aktivně zajímejte o jeho parametry a nesrovnávejte nabídky jen podle ceny. V některých věcech se mohou lišit.

Běžně již dnes umí pojišťovny pojistit všechny stupně invalidity. V tom, jak konkrétně, už je však jejich přístup odlišný. Lze se pojistit na jednu souhrnnou částku pro všechny stupně invalidity nebo na konkrétní částku pro každý stupeň. Také se můžete setkat s možností násobného plnění. Pojišťovna vám může vyplatit pevnou pojistnou částku nebo měsíční rentu.

Jak je to s čekací dobou?

Rozdíly jsou rovněž v čekací (karenční) době. Ta se počítá od sjednání pojištění a představuje období, v němž vám pojišťovna v případě pojistné události (v tomto případě invalidity) nevyplatí pojistné plnění.

Například Uniqa pojišťovna má pro všechny tři stupně invalidity shodně čekací dobu 12 měsíců.Pro úrazy to však platit nebude. Kooperativa karenční dobu rozlišuje podle stupně invalidity. V případě prvního stupně je to 18 a ve druhém a třetím 12 měsíců. Ovšem je důležité říci, že se jedná o dobu k přiznání invalidního důchodu, o který se žádá zpravidla až rok po onemocnění.

Naproti tomu například Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) u svého produktu NEON žádnou čekací dobu neuplatňuje. K nové koncepci pojištění invalidity pojišťovnu z části přivedl i jeden nedávný smutný případ, kdy 33letá maminka dvou malých dětí krátce po sjednání pojistné smlouvy náhle onemocněla agresivní formou rakoviny. Jednalo se o tumor pankreatobiliárního původu, který rychle metastázoval do plic, jater, a dalších částí těla. Invalidita byla klientce ze strany okresní správy sociálního zabezpečení přiznána velice brzy, již po půlročním léčení. K přiznání invalidity bohužel došlo v čekací době, která byla u daného pojištění sjednána.

Nejčastější příčiny invalidity

Základní podmínkou, aby pojišťovna plnění z rizika invalidity vyplatila, je přiznání invalidity ČSSZ. Nárok na plnění za invaliditu dokládá pojištěný přiznáním invalidity posudkovým lékařem příslušné okresní správy sociální zabezpečení. Tyto doklady jsou pro hlášení pojistné události dostačující. Totéž potvrdily i všechny ostatní oslovené pojišťovny. Ze strany pojišťovny nedochází k žádnému dalšímu přezkoumání.

Důležité jsou také diagnózy. Podle dat ČSSZ je nejvíce invalidních důchodů vyplacených na těchto pět skupin: novotvary (34 132 invalidních důchodců), nemoci nervové soustavy (35 521), nemoci oběhové soustavy (35 705), nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (116 170) a duševní poruchy a poruchy chování (102 027).

Pozor na výluky

Jenže na všechny tyto případy se pojištění invalidity v rámci životního pojištění vztahovat nemusí. Nejvíce rozdílů je u duševních nemocí, kde pojišťovny neplní u všech diagnóz nebo neplní vůbec. Například Uniqa pojišťovna má u duševních nemocí limitované plnění u nižších stupňů invalidity.

Obdobný model mají i další pojišťovny. ČPP kryje u III. stupně všechny diagnózy. U invalidity nižších stupňů vyplácí plnění u psychických diagnóz za organické duševní poruchy včetně symptomatických a dále za duševní poruchy spojené se schizofrenií. Ostatní duševní poruchy pojištěny nejsou.

Také Generali Česká pojišťovna plní v případě organické duševní poruchy (např. Alzheimer), schizofrenie, poruch s bludy a podobně. Výluky mají u I. stupně invalidity. Týkají se duševních poruch způsobených užíváním psychoaktivních látek a diagnóz spojených s poruchami nálady, neurotickými a stresovými poruchami, potížemi spojenými s fyziologickými poruchami a somatickými faktory.

Prakticky totožný model má také Kooperativa, u prvního stupně ani tato pojišťovna neplní za tzv. neorganické psychické choroby. Důvod je, že jsou to onemocnění, která se velmi složitě prokazují.

V hlavní roli zdravotní stav

Na paměti mějte i to, že není povinností pojišťovny vás vždy a na vše pojistit. Nejvíce limitujícím faktorem je v tomto směru zdravotní stav. Změna zdravotního stavu může být důvodem pro nepojistitelnost, stanovení výluky nebo cenové přirážky k pojištění.

Pokud tedy nějakou nemocí trpíte, například máte vysoký krevní tlak či diabetes, porovnávejte nabídky pojišťoven o to pečlivěji. Přístup jednotlivých pojišťoven se v tomto směru totiž může docela lišit.

V těchto případech vždy klienta posuzujeme individuálně, bude záležet na konkrétním zdravotním stavu. Nicméně obecně lze říci, že na druhý, respektive třetí stupeň invalidity takto nemocné klienty pojistit umíme. Pravděpodobně jim bude nabídnuta riziková přirážka, případně výluka na konkrétní diagnózu.

Totéž potvrdily také další pojišťovny. V případě nepříznivějšího zdravotního stavu navrhneme klientovi přirážku k pojistnému či nějaké onemocnění z plnění s klientovým souhlasem vyloučíme. Hodně nemocné klienty, pokud by přirážka k pojistnému byla velmi vysoká či výluka velice široká, na invaliditu bohužel nepojišťujeme.

I přes uvedené je třeba zdůraznit, že se nevyplatí pojišťovně něco zatajit. V případě pojistné události se bude podrobně zdravotní stav pojištěného zkoumat a v případě, že by pojišťovna zjistila nějakou důležitou a zatajenou informaci ke zdravotnímu stavu, mohla by pojistné plnění odmítnout.

O co dalšího se zajímat?

Při výběru pojištění invalidity si také ověřte, zda vám pojišťovna po prvním plnění může či nemůže vypovědět smlouvu. To by v případě, že byste získali plnění za I. stupeň invalidity a později "spadli" na II. nebo dokonce III. stupeň, mohlo být velmi nepříjemné. Pak už by vám totiž pojišťovna nic nevyplatila. Například ČPP, Kooperativa, Generali Česká pojišťovna či Uniqa pojišťovna deklarují, že pojistky po prvním plnění vypovědět nemohou.

Na vás však je, abyste i nadále platili pravidelné pojistné. Proto se zajímejte i o možnost pojištění zproštění od placení pojistného. Například Generali Česká pojišťovna ho nabízí pro III. stupeň invalidity.

Zeptejte si i na to, zda a jakou roli při sjednání hraje práce, kterou vykonáváte. Například Uniqa pojišťovna rozlišuje čtyři skupiny profesí podle rizikovosti.