Znáte pravidla pro zvyšování nájemného?

07.02.2020

Výše nájemného se vám může v průběhu času měnit, pronajímatel na to má pochopitelně právo. Ovšem v každém případě se musí držet pravidel, ať už stanovených nájemní smlouvou, tak samozřejmě daných i zákonem.

Kdy je možné nájemné zvýšit?

Vztahem mezi pronajímatelem a nájemci se zabývá občanský zákoník. V případě, že nájemné nebude odpovídat výši obvyklého nájemného v dané lokalitě, je možné podle zákona k jeho zvýšení přistoupit.

"Pokud se jedná o smlouvu na dobu určitou, může pronajímatel navrhnout prodloužení doby nájmu s novou výši nájmu a záleží jen na nájemci, jestli ji bude akceptovat," uvedl Jan Hájek ze společnosti Quantum reality.

Ovšem jde-li o nájemní smlouvu na dobu neurčitou, je situace už složitější. Pronajímatel má sice ze zákona nárok na zvýšení nájemného, musí však dodržet jistá pravidla. "Podmínky si mohou obě strany sjednat už v nájemní smlouvě, nebo může zvýšení nájemného iniciovat sám pronajímatel. Pokud nájemník s návrhem nesouhlasí, může pronajímatel navrhnout, aby výši nájemného určil soud,"doplnil Hájek.

Sjednání zvýšení nájemného ve smlouvě

Nájemní smlouva může obsahovat pasáž o pravidelném zvyšování nájemného o konkrétní částku. Nejčastěji se ale zvyšování nájemného určuje takzvanou inflační doložkou, případně prostřednictvím dodatku.

"Inflační doložka spočívá v každoročním zvyšování nájmu podle míry inflace v předchozím roce. Ovšem pozor, to platí pouze v případě, že je ve smlouvě uvedeno, kterou konkrétní inflací se řídí," upozornil Jakub Zámiš, odborník z online kalkulačky Odhad zdarma.

Zároveň doplnil, že podobně jako v případě zvyšování nájmu má i nájemce právo navrhnout naopak jeho snížení, pokud je nájemné vyšší než obvyklé v dané lokalitě.

Zvýšení či snížení lze také ve smlouvě zcela vyloučit. Důležité je mít na paměti, že v tomto případě má dohoda přednost před zákonem

Pronajímatel může zvýšit nájemné i proti vůli nájemníka

Pokud nájemní smlouva neobsahuje dohodu o zvyšování nájemného, může pronajímatel proti vůli nájemníka zvýšit nájem ze dvou důvodů. Tím prvním je vyrovnání výše obvyklého nájemného.

Druhým případem, kdy může pronajímatel i bez dohody s nájemníkem nájemné zvýšit, je zlepšení podmínek a tedy i hodnoty bytu kvůli provedení stavebních úprav. Nájemné může být takto zvýšeno ročně až o 10 procent z částky za tyto účelně vynaložené náklady.

Zásady, které musí pronajímatel dodržet

Pronajímatel nemůže ale nájemné zvyšovat, jak ho napadne, vždy se musí řídit určitými pravidly. Písemný návrh může nájemci podat nejdříve rok od posledního zvýšení nájemného, přičemž zvýšení nesmí během posledních tří let přesáhnout 20procentní hranici. Musí být také dodržena podmínka, že výše nájemného nesmí překročit nájemné obvyklé v daném místě.

Zvýšit nájem kvůli tomu, že cena neodpovídá nájmům v okolí, může pronajímatel pouze tehdy, pokud není ve smlouvě ujednaný jiný způsob zvyšování nájmu.

Pokud budete s návrhem na zvýšení nájemného do dvou měsíců souhlasit, novou částku začnete platit počínaje třetím kalendářním měsícem po obdržení návrhu.

Pokud nájemce se zvýšením nesouhlasí, rozhodne soud

Nedohodnou-li se pronajímatel s nájemcem na zvýšení nájemného, rozhodne soud podle pravidel občanského zákoníku. Stejná pravidla platí i v případě, pokud se nájemce do dvou měsíců k návrhu nevyjádří. Soud pak může nájemné zvýšit maximálně do výše obvyklého nájemného, a to s účinností ke dni podání žaloby.

Nechcete-li být zaskočeni jakoukoliv změnou ve výši nájmu nebo řešit zbytečné problémy s ní spojené, doporučujeme tomuto tématu věnovat v nájemní smlouvě zvláštní pozornost.