Povinné ručení

01.01.2022

Povinné ručení je pojištění plynoucí ze zákona. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla na pozemních komunikacích byste měli uzavřít dříve, než vyrazíte na cestu. Pojištěna musí být všechna vozidla.

Pojištění kryje škody způsobené na majetku, ale i na zdraví, na ušlém zisku, dále pak účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením, náklady na léčení zraněného.

Pojištění lze sjednat s okamžitou platností - po provedení on-line platby. Obratem e-mailem obdržíte pojistnou smlouvu a dočasnou zelenou kartu. Kartu si vytisknete a můžete hned vyrazit na silnice. Originál zelené karty s roční platností obdržíte následně poštou přímo od pojišťovny.

Zelenou kartu musí mít řidič vozidla při jízdě vždy u sebe, karta platí ve většině evropských zemí.

Spolu s tímto lze také sjednat havarijní pojištění, které kryje škody na vašem vozidle, pokud havarujete, dojde k živelné události, odcizení nebo vandalismu.

Limity pojistného plnění

Pojišťovny nabízejí u povinného ručení různé limity pojistného plnění. Limit na škody způsobené na zdraví a limit na škody způsobené na majetku. Limity se pohybují od 35 do 250 milionů Kč (zvlášť na škody na zdraví a na majetku).

Bonus, malus

Bonus/malus je bezeškodní průběh předchozího pojištění - povinného ručení. Pojišťovny samozřejmě nabízejí slevy za bezeškodní průběh a klient díky vysokému bonusu může získat u některých pojišťoven slevu až 60% na povinné ručení. Za každou autonehodu zaviněnou pojistníkem se mu snižuje nárok na bonusové měsíce. Každá pojišťovna odečítá za jednu pojistnou událost jiný počet měsíců, je to od jednoho měsíce až po tři měsíce. Klient se tak může dostat až do malusu, kdy je mu pojistné naopak navýšeno.

U nás nepotřebujete mít potvrzení od předchozí pojišťovny. Stav vašeho bonusu/malusu si sami automaticky zjistíme z evidence ČKP.

Připojištění

K povinnému ručení lze přiobjednat pojištění (dle nabídky konkrétní pojišťovny):

 • asistenční služby - základní bývají zdarma, rozšířené za příplatek
 • úrazové pojištění - pro případ smrti následkem úrazu a trvalých následků úrazu lze pojistit buď pouze řidiče nebo všechny cestující (včetně řidiče), na výběr je několik variant pojistného plnění
 • pojištění skel
 • živelná nebezpečí - pro případ poškození nebo zničení vozidla krupobitím, požárem, úderem blesku, vichřicí či výbuchem
 • zavazadel - pro případ poškození nebo zničení zavazadel a věcí osobní potřeby dopravovaných vozidlem způsobené havárií vozidla nebo živelnou událostí
 • odcizení vozidla - pro případ odcizení celého vozidla loupeží nebo krádeží
 • střet se zvěří
 • odpovědnost občana - pojištění odpovědnosti z činnosti v běžném občanském životě - pro případ, že způsobíte majetkovou škodu či újmu na zdraví jiné osobě
 • proti vandalismu - pro případ úmyslného poškození nebo zničení vnější části zaparkovaného vozidla, které bylo způsobeno třetí osobou

Zelená karta

Jedná se o mezinárodně uznávaný doklad o existenci povinného ručení (pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla). Zelená karta je platná ve většině evropských a dalších zemí (jejich výčet najdete přímo na kartě). V některých státech může být kontrolována při hraničním vstupu. Pokud ji nebudete mít, budete muset zaplatit tzv. hraniční pojištění nebo nebudete moci do země s vozidlem vjet.

Zelenou kartu vydá vaše pojišťovna, u níž je sjednané povinné ručení. V případě sjednání povinného ručení na internetu vám elektronická karta v tisku přijde ihned do e-mailu s platností na 30 dnů a následně přímo od pojišťovny zelená karta originál.

8 důvodů, kdy lze ukončit povinné ručení

Výpověď k datu výročí

Povinné ručení lze ukončit k datu výročí, tedy k datu, kdy bylo pojištění uzavřené. Aby byla výpověď uznána za platnou, musí být pojistiteli doručena nejpozději 6 týdnů před tímto datem.

  Výpověď povinného ručení dohodou

  Obě strany - pojistitel i pojištěný - se samozřejmě mohou na výpovědi dohodnout. Podmínkyukončení smlouvy musí být popsány v písemné dohodě. Tento způsob ukončení povinného ručení není příliš obvyklý.

  Vznik pojistné události

  Během tří měsíců následujících ode dne nahlášení pojistné události má pojištěný právo ukončit povinné ručení. Po doručení písemné výpovědi běží lhůta dlouhá 1 měsíc, po jejímž uplynutí je povinné ručení ukončeno.

  Po uzavření povinného ručení

  Dva měsíce od sjednání pojistné smlouvy má pojištěný právo ukončit pojistnou smlouvu o povinném ručení. Výpovědní lhůta trvá 8 dní ode dne doručení výpovědi.

  Prodej vozidla

  V případě prodeje vozidla povinné ručení zaniká automaticky v den, kdy původní pojištěný pojistiteli nahlásí změnu vlastníka. Změnu je nutné doložit kupní smlouvou případně kopií velkého technického průkazu, ve kterém je již uveden nový majitel.

  Krádež vozidla

  V případě odcizení vozidla povinné ručení zanikne v den, kdy bylo pojišťovně nahlášeno jeho odcizení. Pojištěný musí samozřejmě doložit zprávu od Policie ČR

  Odhlášení vozidla z registru

  Pokud se vlastník rozhodne vozidlo vyřadit z registru a neprovozovat jej, není povinen platit povinné ručení. Změnu samozřejmě musí nahlásit pojišťovně, a to v podobě záznamu o vyřazení vozidla z registru.

  Změna výše pojistného

  Pokud pojistitel upraví výši pojistného, má pojištěný právo vypovědět povinné ručení a to během následujících 30 dní ode dne doručení informace o změně pojistného.