Snažím se odborné výrazy říkat lidskou řečí. 

Česká kancelář pojistitelů sdružuje všechny pojišťovny, které u nás nabízejí povinné ručení. Mimo jiné se stará i o Garanční fond a o to, aby do něj všichni (i majitelé nepojištěných vozidel nevyřazených z evidence) řádně přispívali. Mluvíme-li o České kanceláři pojistitelů, máme na mysli instituci, která byla zřízena zákonem, a jejími členy jsou...

Časová cena

01.10.2021

Časová cena představuje hodnotu, kterou měl vůz, než došlo k pojistné události, tedy zpravidla před jeho poškozením. Pojišťovna pak podle této časové ceny určí výši pojistného plnění. Pozor, tento výpočet nemusí nutně vyjít tak, aby pokryl opravu poškozeného vozidla (pomůže například používání smluvních servisů pojišťovny). S tímto pojmem se můžete...

Bonus

01.10.2021

Sleva na pojistném za bezeškodní průběh pojištění. Na povinném ručení můžete získat až bonus 60 %, takže nezaplatíte ani polovinu standardní sazby pojištění. V oblasti povinného ručení je to velmi často používané slovo, především pak ve chvílích, kdy je určována cena. Právě na výši bonusu závisí, zda budete platit málo či naopak relativně hodně....

Synonymum slova pojistné, jak ho známe a používáme - jedná se o pojistné za pojistné období, běžné za rok. Mluvíme-li o běžném pojistném v souvislosti s povinným ručením, jedná se o základní pojištění, které je pro každý vůz ze zákona povinné. Jízda bez něho nejenom že může způsobit obrovské finanční problémy v případě způsobení nehody, ale za...

Klíčový ukazatel, ze kterého se vypočítává sleva z pojistného u povinného ručení, havarijního pojištění, ale do jisté míry třeba i u pojištění nemovitosti. Bezeškodní průběh představuje čas, po který jste nezpůsobili žádnou pojistnou událost, tedy v našem případě dopravní nehodu. Když způsobíte někomu (u havarijního pojištění sobě) škodu, je Vám...

Dříve "luxus", dnes už součást každého povinného ručení a havarijního pojištění. Obsahuje velmi užitečné služby, které se většinou rozdělují podle toho, jestli jde o asistenci při nehodě, pří poruše, při speciálních událostech (zabouchnutí klíčů, načerpání špatného paliva), nebo při právních úkonech.

All-risk

01.10.2021

Varianta havarijního pojištění, při které jste chráněni před všemi čtyřmi základními riziky: před havárií, odcizením, živelní událostí i vandalismem.

Amortizace

01.10.2021

Amortizace je pojem, kterým se označuje snižující se hodnota vozu. Právě hodnota vozu je klíčová pro určení limitů i výše pojistného (u havarijního pojištění a některých připojištění). Pojišťovna jednoduše podle ceny nového vozidla a jeho stáří vypočítají, jaké je v současné době jeho skutečná hodnota.

Akontace

01.10.2021

Akontace je: Většinou procentní část ceny zboží či služby, kterou musí klient zaplatit z vlastních prostředků (stojící mimo finanční závazek).

Odkupné

01.10.2021

Odkupné je částka, kterou vyplatí pojišťovna klientovi při předčasném ukončení pojistné smlouvy. Výše odkupného se stanoví pojistně matematickými metodami jako určitá část z celé kapitálové hodnoty.

Pojištěný

01.10.2021

Pojištěný je právnická nebo fyzická osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty se vztahuje daný pojistný produkt (pojištění) ustanovený pojistnou smlouvou. Pokud pojištěný zároveň uzavřel smlouvu a platí pojistné, je současně i pojistníkem.

Pojistitel

01.10.2021

Pojistitel je v podstatě pojišťovna. Jedná se tedy o právnickou osobu, která má oprávnění k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky. Její činnost, práva a povinnosti jsou upraveny zvláštními předpisy.

Pojistník

01.10.2021

Pojistník je právnická nebo fyzická osoba, která se na základě uzavřené smlouvy s pojistitelem zavázala k úhradě pojistného. Pojistník nemusí být totožný s pojištěným.

Osoba, určená pojistníkem, které vznikne právo na pojistné plnění v případě pojistné události. kterou je smrt pojištěného. Obvykle se tento termín používá v pojistné smlouvě u životního pojištění. Obmyšlený může být ve smlouvě uveden přímo nebo formou příbuzenského vztahu. Pokud ve smlouvě nikdo takový není, určí se zákonem. Pozůstalých...

Vyjadřuje plochu uvnitř vnějších stěn. Započítává plochu všech místností domu - pokojů, kuchyně, koupelny, WC nebo třeba i chodby. Zahrnuje také sklep, půdu, balkon, lodžie či podkroví.

Poměrně srozumitelně podlahovou plochu definuje Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.: "Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním...

Obytná plocha

01.10.2021

Rozumí se tím součet podlahových ploch jednotlivých obytných místností. Za obytnou místnost se považuje taková, která je osvětlená přímým denním světlem, je větratelná a má minimální podlahovou plochu 8 m2. Místnost musí být možné nepřímo vytápět a musí být určena k celoročnímu bydlení.