Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění se uzavírá pro případ smrti nebo dožití. Jde o kombinaci pojistného a spořicího produktu s cílem vytvořit dopředu určenou finanční částku pro zajištění stáří a zároveň se pojistit pro případ úmrtí. Pojistná částka může být pro oba případy tatáž nebo různě zvolená pojistníkem. Je také možné se rozhodnout pro různá připojištění.

Jak kapitálové životní pojištění funguje?

Nejdřív jsou z vámi placeného pojistného pokryty náklady na pojistné krytí a poplatky pojišťovny. Zbývající část potom tvoří rezervu pojištění. V případě úmrtí vyplatí pojišťovna obmyšlené osobě sjednanou pojistnou částku, v případě dožití dostane pojištěný sjednanou pojistnou částku včetně podílů na výnosech.

Pro maximální zhodnocení vynaložených prostředků se doporučuje uzavřít pojištění na deset let a déle. Kapitálové životní pojištění slibuje garantované finanční zhodnocení vynaložených prostředků, kde podle úpravy vyhlášky č. 434/2009 Sb. v úředním sdělení ČNB 2010 činí maximální výše technické úrokové míry 2,5 %. Tento limit je zvolen proto, aby byla pojišťovna dlouhodobě schopna dosahovat slíbeného výnosu a případně mohla vzniklé rezervy dorovnat z vlastních prostředků. Výhodou je také možnost při uzavření kapitálové pojistky odečíst ze základu daně 12 000 korun ročně. Je ale důležité vědět, že výnos bude podléhat zdanění ve výši 15 %.

Problematika kapitálového životního pojištění

Potřeby jednotlivců i rodin se v průběhu jejich života mění. Kapitálové pojištění, které především slibuje zhodnocení úspor, pojistnou ochranu a daňové výhody, však neumožňuje žádné přizpůsobení pojištění potřebám klienta v průběhu jeho trvání. Není možné měnit výši pojistné částky, ani poměr spořicí a rizikové složky. Garantované zhodnocení může být navýšeno o podíl na výnosu z rezerv, ale jakékoli zhodnocení vždy výrazně snižují poplatky pojišťovnám. Limitovaná technická úroková míra je při započtení současné inflace častěji „garantovanou ztrátou“ než zhodnocením, což dělá z kapitálového životního pojištění produkt spíše nevhodný k zajištění na stáří. Pojišťovny nabízejí možnost takzvané zmrazení kapitálového pojištění při zhodnocování rezerv i v případě, že pojistník neplatí pojistné. V tomto případě však přestávají platit daňové výhody, nemluvě o pojistném krytí. Předčasné ukončení smlouvy kapitálového pojištění je pak v každém případě ztrátové.

Výhody a nevýhody kapitálového životního pojištění

+ garantovaná pojistná částka pro případ smrti nebo dožití
+ garantované zhodnocení finančních prostředků
+ rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
+ možnost zmrazení pojištění
+ daňová uznatelnost zaplaceného pojistného

– významně prodělečné v případě předčasného ukončení
– bez možnosti změny nastavení
– bez možnosti ovlivňování tvorby kapitálové hodnoty
– častá nízká pojistná ochrana

Kapitálová životní pojištění jsou pro pojišťovny jednou z nejdlouhodobějších záruk zisku. Pro klienta jsou ale často nevýhodné kvůli nízkému zhodnocení, nemožnosti přizpůsobení a malé likviditě i pojistné ochraně. Mnohokrát se ukáže jako výhodnější zkombinovat rizikové životní pojištění se samostatnou investicí dostupných prostředků do podílových fondů. Než si tedy pojištění se spořicí složkou pořídíte, konzultujte finančního poradce, který vám navrhne nejlepší strategii pro vás osobně, a porovnejte další nabídky českých pojišťoven.