Co kryje povinné ručení, ví pouze každý druhý Čech.

14.10.2019

Povinné ručení a havarijní pojištění patří k nejčastěji sjednávaným pojistným produktům. Přesto je dopodrobna zdaleka nezná každý.

Jaký typ neživotního pojištění patří mezi ta nejčastěji uzavíraná v tuzemsku? Asi nikoho nepřekvapí, že je to z více než poloviny (52 %) podle výzkumu Instant Research pro Partners pojištění vozidel, tedy povinné ručení a havarijní pojištění. V Česku je v současné době registrováno zhruba 7,5 milionu vozidel. Právě ta musí mít uzavřena pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla neboli povinné ručení. Bez něj totiž nesmí být provozována na dálnici, silnici, místní či účelové komunikaci. Sjednané povinné ručení musí mít vozidlo i v případě pouhého zanechání na veřejné pozemní komunikaci. A kdo má povinnost mít toto pojištění uzavřené? Je to vlastník či provozovatel tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla. 

 Jen pro představu: v České republice zhruba 126 tisíc vozidel stále nemá sjednáno povinné ručení. Řidiči těchto vozidel způsobili v roce 2013 cca 3105 nehod. Škoda nad jeden milion korun byla ve 22 případech. Počínaje rokem 2009 byla zavedena sankce pro neplatiče povinného ručení, ve správním řízení mohou dostat pokutu od 5 do 40 tisíc korun a navíc za každý den bez platného povinného ručení jim Česká kancelář pojistitelů vyměří sankci ve výši 20 až 300 korun dle druhu vozidla.

Proto doporučujeme věnovat pozornost situacím při koupi či prodeji vozidla. Nejlepší je ihned tuto změnu nahlásit na registru vozidel a kupní smlouvu uschovat. Vyhnete se tak nepříjemným situacím, které převod vozidla a související vznik a zánik povinného ručení doprovázejí.

Co kryje povinné ručení, si Češi jisti nejsou

Jaké škody lze krýt z povinného ručení, ví podle výzkumu Partners jen zhruba každý druhý: 48 % dotazovaných si správně myslí, že jednoduše řečeno povinné ručení kryje újmu na zdraví a na majetku třetích osob, ale také újmu na zdraví blízkých osob a ušlý zisk, pokud souvisí se škodou na zdraví, vyjma řidiče vozidla, který škodu způsobil, viz graf. Povinné ručení se potom vztahuje na každou osobu, která je povinna nahradit újmu způsobenou provozem vozidla. Pojištěný má právo, aby za něho pojistitel uhradil:

  1. způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
  2. způsobenou újmu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,
  3. ušlý zisk,
  4. účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením jen v případě marného uplynutí lhůty k vyřízení pojistné události nebo neoprávněného odmítnutí, anebo neoprávněného krácení pojistného plnění pojistitelem.

Je potřeba si uvědomit, že povinným ručením nechráníme pouze "ty druhé na silnici", ale i svou rodinu, a proto věnujte pozornost limitům, která si k povinnému ručení sjednáváte.

Uvedeme jeden příklad z praxe: Dva dětské životy (4 a 12 let) byly zmařeny na cestě z Prahy do Chrudimi. Otec vezl své dvě děti k babičce, cesta probíhala bez problémů po přehledné komunikaci, která však byla místy kluzká. V jedné zatáčce vozidlo dostalo smyk a narazilo do stromu. Mladší z dětí podlehlo vážným zraněním při převozu do nemocnice a starší sice přežilo, ale v podstatě přišlo o dětství a změnil se mu celý život, protože nadále bude připoutáno na lůžko. Otec "vyvázl" s omezenou pohyblivostí páteře a po nehodě se již nemohl vrátit do původního zaměstnání. Léčení jeho zranění trvalo rok a následná péče s pomocí ošetřovatelky dalšího půl roku. Starší syn se už nikdy společensky neuplatní, dostává měsíčně 5000 korun na výpomoc v domácnosti a bude mu vyplácena ztráta na výdělku až do jeho 65 let. Celkové náklady na léčení, kapitalizované renty, výplata za ztížení společenského uplatnění, bolestné, výpomoc v domácnosti, přestavění bytu, nehledě na stálou péči a psychickou újmu celé rodiny atd. pravděpodobně přesáhne 60 milionů korun. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla bylo sjednáno pouze s limitem pojistného plnění 35 milionů korun na každého zraněného, a zbytek nákladů tudíž půjde z rozpočtu rodiny. Pokud by měl sjednaný limit pojistného plnění do 100 milionů korun, který nabízí většina pojišťoven, bylo by o vše postaráno.

Nově cenu zmařeného života určuje soudce, nikoli vyhláška

Proč je velmi důležité věnovat pozornost sjednanému limitu pojistného plnění, vyplývá nejen z výše uvedeného příkladu, ale i ze skutečnosti, že od začátku roku 2014 byla zrušena vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Ta stanovovala postup při posouzení zdravotního stavu a výši bodového ohodnocení jednotlivých lékařských diagnóz, které jsou uvedeny v příloze číslo 1 této vyhlášky. Dále byly zrušeny fixní částky na úhradu odškodnění pozůstalých, které nyní budou vycházet z rodinného rozpočtu a celkové rodinné situace, vždy se tedy bude posuzovat konkrétní situace. V případě bolestného a ztížení společenského uplatnění se očekává, že budou tyto částky výrazně růst, včetně nových nároků, jako jsou duševní útrapy.

Pro škody na vašem vozidle si sjednejte havarijko

Na co se vztahuje povinné ručení a kdo by ho měl mít sjednáno, jsme si řekli výše. Nyní se podrobněji podíváme na havarijní pojištění. To kryje škody na vašem vozidle způsobené především havárií, respektive střetem, vandalismem, odcizením nebo živly. Hlavní rozdíl je v tom, že povinné ručení je povinné, abychom vozidlo vůbec mohli provozovat, a naopak havarijní pojištění je dobrovolné, tedy smluvní, které uzavíráme jen proto, aby krylo naše vlastní škody či škody, které nejsou likvidní z povinného ručení.

Ani u havarijního pojištění si Češi nejsou jisti, na co přesně se vztahuje. Podle výzkumu pojistné gramotnosti České asociace pojišťoven realizovaného na konci roku 2012 se více než třetina obyvatel mylně domnívá, že havarijní pojištění kryje následky úrazu řidiče při havárii, dvě třetiny jsou pak toho mínění, že kryje následky úrazu spolucestujícího.

Havarijní pojištění spíše pro nová vozidla a ne starší pěti let

Havarijní pojištění se nejvíce hodí pro nová vozidla a pro vozidla do pěti let jejich stáří. Potom už záleží na majiteli, co od tohoto pojištění očekává, jakým rizikům se vystavuje, o jaký tip vozidla jde, jaký je jeho rodinný rozpočet a zda v případě odcizení či totální škody vozidla je schopen si zakoupit jiný obdobný vůz. Všeobecně se pak doporučuje sjednat havarijní pojištění pro vozy maximálně do stáří deseti let. Některé pojišťovny nabízejí i zajímavé havarijní pojištění pro starší vozidla, kdy je možné navolit si pojištění dle nabízených limitů pojistného plnění, avšak vždy s ohledem na aktuální cenu vozidla.

Právě nastavení limitu pojistného plnění je u havarijního pojištění potřeba věnovat pozornost. Tedy vozidlo jednak nepodpojistit, ale ani nepřepojistit, protože v případě totální škody bude pojišťovna plnit obecnou cenu vozidla, pokud nemáte uzavřené takzvané připojištění GAP, tedy připojištění na novou cenu, které je uzavíráno na nové vozidlo.

Další důležitou skupinou, která ovlivňuje kvalitu havarijního pojištění, ale i povinného ručení, jsou asistenční služby. Téměř všechny pojišťovny nabízejí k základní verzi povinného ručení asistenční službu zdarma, ale pozor na její rozsah. Podrobněji se na ně podíváme v příštím díle seriálu, kde se zaměříme na škodní události a lovce nehod.

Mezi další možná připojištění patří předně připojištění čelního skla či všech skel, úrazové pojištění řidiče či spolucestujících, pojištění zavazadel, pojištění půjčovného za náhradní vozidlo, ale i střet se zvěří. Nastavení pojištění záleží na tom, co od něj pojistitel očekává, s jakými riziky se nejčastěji setkává. Podle toho by měl posoudit, co je pro něj vhodné a co již nadbytečné. Sám si také zvolí limit pojistného plnění a příslušnou výši spoluúčasti, pokud je požadována. V případě pojistného plnění z připojištění pojistník nepřichází o bonus, respektive bezeškodné měsíce.