Co patří do neživotního pojištění?

01.03.2021

Některé pojistné produkty zdánlivě spadají do oblasti životního pojištění, ale přitom jde o neživotní pojištění osob. Máme pro vás tipy, jak se vyznat v různých typech úrazového pojištění.

Úrazem se obecně rozumí neočekávané a náhlé působení vnějších sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání soukromého pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví, nebo dokonce smrt. Toto je však definice obecná. Ta, která je uvedená v pojistných podmínkách pojišťoven, se od výše zmíněné může výrazně lišit. Například pojišťovna za úraz považuje situaci, kdy dojde k pádu ze schodů následnému vyražení zubů, a nikoli situaci, kdy v důsledku jednorázového špatného kousnutí dojde k ulomení si zubu.

Co je a co už není úraz a jak bude pojišťovna plnit

Pokud se vám stane pojistná událost, tak ji pojišťovně nahlaste dle podmínek ve smlouvě, ale raději dříve než později, a přesně tak, jak se skutečně stala. Událost popište přesně, i drobné odchylky pak mohou mít za následek, že vám jako pojištěnému nebude poskytnuto pojistné plnění. U denního odškodného úrazem je pojistné plnění stanoveno jako součin pojistné částky a počtu dní léčení. Vyplácí se za každý den léčení a pojišťovna stanovuje maximální délku léčení dle oceňovacích tabulek pojišťovny.

Pokud jsou již v průběhu léčení patrné trvalé následky úrazu, je možné na pojišťovně požádat o jejich uplatnění. Standardně se totiž žádost podává za rok po pojistné události. Za úraz s trvalými následky se obvykle považuje nejenom anatomická, ale také funkční ztráta údu, orgánu nebo jejich částí. Pojišťovně k uznání nároku stačí jen částečné poškození či poškození hybnosti a za úraz považuje také následné selhání srdce. Naopak podle pojišťovny úrazem nejsou psychická nepohoda, srdeční infarkt nebo mozková mrtvice, a to i v případě, že popsané stavy vznikly jako následek úrazu. V případě pojistné události vyplatí pojišťovny plnění odpovídající příslušnému procentu ze sjednané pojistné částky. Výši stanovuje smluvní lékař pojišťovny na základě závažnosti trvalých následků úrazu, a to s ohledem na oceňovací tabulky.

Pracovní neschopnost? Pojišťovny mohou zdravotní stav kontrolovat

Dalším velice praktickým pojištěním je pojištění příjmu pracovní neschopnosti v případě úrazu či nemoci, které vám pomůže dorovnat příjmy při dlouhodobých pracovních neschopnostech. Tedy v případech, kdy nemůžete na základě lékařského rozhodnutí žádným způsobem, a to ani přechodně, vykonávat jakoukoliv samostatně výdělečnou činnost. Mohou ho uzavřít jen osoby, které jsou v trvalém pracovním procesu či mají pravidelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Některé pojišťovny nově zavádí možnost uzavřít toto pojištění také při dohodě o provedení práce. Sjednává se nejčastěji jako připojištění k životnímu pojištění.

Pojištění pracovní neschopnosti je většinou tak zvané pojištění obnosové, tedy výplata plnění probíhá jednorázově po skončení pracovní neschopnosti. V případě, že neschopnost trvá déle než jeden až tři měsíce (dle pojistných podmínek), potom pojišťovna na písemnou žádost může poskytnout zálohu. Toto pojištění ale může být i tak zvané škodové. V tom případě pojišťovna plní ve výši skutečně doložených měsíčních nákladů na pravidelné výdaje. V obou případech pak pojišťovny mohou kontrolovat zdravotní stav pojištěného.

Mezi nejčastější výluky v tomto pojištění potom patří pracovní neschopnost pro úraz nebo nemoc léčenou nebo sledovanou pět let před počátkem pojištění, pro bolesti zad, jejich následky a komplikace po určitou dobu od počátku pojištění nebo pracovní neschopnost následkem nemoci nebo úrazu, pro něž byl pojištěný léčen, lékařsky sledován nebo si jich byl vědom. Kdy máte pojistnou událost nahlásit, je stanoveno v pojistných podmínkách. Může to být hned po vzniku události, nebo v den dohodnutého počátku pojištění, či za 30 dní. Pozdě nahlášená pojistná událost má za následek neposkytnutí pojistného plnění.

V rámci pojištění pracovní neschopnosti se můžete setkat se dvěma termíny. Jednak je to takzvaná čekací doba, což je období po uzavření pojistné smlouvy. Většinou zahrnuje dva až tři měsíce od počátku pojištění, a pokud by se stala pojistná událost, nebyla by v případě nemoci likvidní. V případě úrazu se čekací doba neuplatňuje.

Dále tento produkt používá karenční dobu, což je období mezi počátkem pracovní neschopnosti a smluvně sjednaným počátkem plnění. Většinou bývá v rozmezí mezi sedmi až devadesáti dny dle pojistné smlouvy.

Pojištění hospitalizace - řada výluk, na které je dobré si pohlídat

Mezi další připojištění patří pojištění hospitalizace. Jedná se o hospitalizaci nezbytnou z lékařského hlediska a úžeji je specifikován také typ zdravotnického zařízení. Pojištění pak zajišťuje výplatu sjednané denní dávky v případě pobytu v nemocnici z důvodu úrazu nebo nemoci. Je možné ho uzavřít v rámci pojištění pracovní neschopnosti - v tom případě slouží jako náhrada ušlého příjmu a denní dávka je vypočítána obdobně jako u pracovní neschopnosti, anebo se toto pojištění použije k úhradě finančních výdajů souvisejících s hospitalizací. Výplata plnění probíhá jednorázově po ukončení hospitalizace. Denní dávka je buď pevná, nebo může progresivně růst s délkou pobytu v nemocnici. V případě seniorů a dětí se pojistné plnění může krátit.

V případě tohoto typu pojištění se za nemocnici nepovažují ambulantní, ošetřovatelská či rehabilitační zařízení. Z pojištění nelze hradit ani pobyty v lázních, sanatoriích, léčebnách, psychiatrických či odvykacích léčebnách, a to včetně následné pracovní neschopnosti, ústavy sociální péče, stacionáře, hospice... Mezi časté výluky patří také hospitalizace pojištěného z důvodu, pro který byl během předcházejících let od počátku pojištění již hospitalizován nebo ambulantně léčen. I zde je uplatňována čekací a karenční doba.

Na nákupy do Vídně... I na ty se pojistěte

Dalším produktem, spadajícím do neživotního pojištění, je cestovní pojištění, které chrání před nečekanými výdaji spojenými s cestami do zahraničí. Velké výdaje se týkají obzvláště hospitalizaci, ať již z důvodu úrazu či onemocnění. Cestovní pojištění lze sjednat v několika variantách. Může se jednat o krátkodobé cesty, kde si volíte jednotlivý počet dní, po které si přejete být pojištěni. Dále opakované výjezdy pro ty, kteří do zahraničí vyráží opakovaně v kratších cestách několikrát do roka. V tom případě se jedná o celoroční pojištění, kdy je omezena délka jedné cesty (například na maximálně 30 dní), ale počet cest během roku omezen není. A nakonec dlouhodobé pojištění, které platí celý rok, přičemž celou dobu můžeme strávit v zahraničí. Zde je vhodné podotknout, že pojištění opakovaných výjezdů oproti celoročnímu pojištění je levnější až o desítky procent.

Cestovní pojištění je vhodné uzavřít vždy, když se chystáte za hranice Česka, třeba jen na nákupy. Cena za pojištění na jednotlivé dny je v řádu jednotek korun na osobu, ale případné nenadálé výdaje mohou být statisícové. Nespoléhejte se pouze na "Evropský průkaz pojištěnce" zajišťující lékařské ošetření a hospitalizaci v rámci Evropské unie. Ten totiž na rozdíl od cestovního pojištění nekryje spoluúčasti, poplatky či maximální výše nákladů na léčbu, které bývají ve veřejném zdravotnictví běžné a v zahraničí mnohem vyšší než v tuzemsku.

Lékařské ošetření, hospitalizace, ztracená zavazadla či zrušená dovolená?

Nejnákladnější a nejvážnější jsou výdaje spojené s lékařskou péčí či hospitalizací v zahraničí, případně s převozem zpět do České republiky. Cestovní pojištění zajistí, že vše zorganizuje a zaplatí pojišťovna. Může se ale také stát, že celé rodině zaplatíte letní dovolenou a nakonec na ni neodletíte například z důvodu úmrtí příbuzného nebo poškození majetku živelní událostí. Pojištění storna cesty zajistí, že podstatnou část peněz za zaplacenou dovolenou dostanete zpět. Zde však pozor, storno cesty lze běžně sjednat maximálně do dvou či tří dnů od zaplacení zájezdu.

Obecně jsou doporučené raději střední a vyšší limity krytí léčebných výloh, pojištění odpovědnosti. Kvůli pár ušetřeným korunám či stovkám byste pak mohli v případě škodní události platit deseti až statisíce. Dobré je také myslet na připojištění nevyužité či přerušené cesty, kdy se musíte z dovolené vrátit třeba z rodinných důvodů domů dříve a opět tak přijít o část zaplaceného zájezdu, či ztrátu nebo zpoždění zavazadel, které vám umožní koupi nových zavazadel a osobních věcí v zahraničí.

Obecně doporučujeme zkontrolovat, zda platbu za cestovní pojištění pojišťovna obdržela ještě před odletem či odjezdem do zahraničí.